Ankieta

Czynniki makroekonomiczne

Czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na wyniki Banku

Popyt wewnętrzny
będzie główną
siłą napędową
polskiej gospodarki
w 2015 roku
Wzrost PKB o ok. 3,6%


Zdaniem Banku sytuacja makroekonomiczna w 2015 roku będzie ulegać dalszej, choć powolnej, poprawie. Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyć powinno do 3,5-3,6% PKB. Kontynuowany będzie wzrost popytu krajowego, podczas gdy konflikt rosyjsko-ukraiński oraz rachityczny wzrost gospodarczy w strefie euro nadal ograniczać będzie tempo wzrostu eksportu towarów i usług. Ożywienie popytu wewnętrznego wynikać będzie zarówno ze wzrostu konsumpcji, jak i inwestycji. Wsparciem dla konsumpcji powinna być przede wszystkim dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy (wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia), ale także utrzymująca się przynajmniej do połowy roku deflacja, zwiększająca siłę nabywczą wynagrodzeń. Korzystnie na konsumpcję wpływać powinna również zwiększająca się skłonność gospodarstw domowych do zaciągania kredytów na ten cel w związku z ich atrakcyjnym oprocentowaniem. Oprócz uruchomienia funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, przewidywane dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez RPP pozytywnie wpływać powinno także na inwestycje w gospodarce. W ocenie Banku stopa referencyjna na koniec 2015 roku pozostanie na poziomie 1,50%.

Obowiązywać będą nowe uregulowania prawne, które wpłyną na wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce, w tym na Grupę, w szczególności:

 

Ponadto trwają pracę i uzgodnienia w szczególności nad:

Wyzwaniem dla sektora bankowego w Polsce w 2015 roku może okazać się:

  • Ryzyko przedłużenia się poza trzeci kwartał 2015 roku okresu deflacji w Polsce i jej pogłębienie, powodowane spadkiem cen surowców na świecie (w tym ropy naftowej) oraz produktów rolnych. W takiej sytuacji RPP może być skłonna do dalszych obniżek stóp procentowych, w tym stopy lombardowej. Spadek stóp procentowych do kolejnych rekordowo niskich poziomów silnie uderzałby w przychody osiągane przez banki.
  • Szybsze od oczekiwań zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed. Sytuacja taka negatywnie odbiłaby się na notowaniach polskiej waluty i wartości krajowych papierów skarbowych. W jego wyniku doszłoby do podwyższenia kosztu obsługi długu publicznego oraz ograniczenia możliwości finansowania inwestycji przedsiębiorstw.
  • Przewalutowanie kredytów hipotecznych udzielonych w ostatnich latach we franku szwajcarskim. Ewentualne masowe przewalutowanie kredytów w CHF zmusiłoby banki do zakupu dużej ilości szwajcarskiej waluty, powodując spadek wartości złotego. Gwałtowne osłabienie PLN wobec CHF i innych walut mogłoby wywołać turbulencje na rynkach finansowych, zagrozić stabilności systemu finansowego i gospodarce.
  • Dalsze obniżki stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Centralny (SNB). Choć cięcia stóp przez SNB osłabiałyby franka wobec innych walut, w tym złotego, i zwiększały zdolność kredytobiorców do regulowania zobowiązań wobec banków, coraz głębsze ujemne stopy LIBOR CHF uderzałyby w banki posiadające duże portfele kredytów denominowanych we franku.

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy