Ankieta

Działalność na rynku detalicznym

218,7 tys. nowych klientów
bankowości
detalicznej
W ciągu 2014 r.

1. Klienci bankowości detalicznej1

Na koniec 2014 roku z usług Banku Pocztowego korzystało 1 432,3 tys. klientów detalicznych czyli o 8,2 tys. więcej niż przed rokiem. Niewielki przyrost liczby klientów jest efektem wprowadzenia opłat dla klientów nie korzystających aktywnie z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, co w rezultacie doprowadziło do odpływu z Banku klientów nieaktywnych. Ponad 34% klientów indywidualnych Banku to nestorzy.

W ciągu 2014 roku Bank Pocztowy zdobył ponad 218,7 tys. nowych klientów detalicznych. Część z nich została pozyskana w ramach akcji Poczty Polskiej, Banku Pocztowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mającej na celu zachęcenie nestorów do przyjmowania świadczeń na konto bankowe.

Z szacunków wynika, że na koniec września 2014 roku Bank Pocztowy zajmował siódmą pozycję na rynku w zakresie liczby klientów indywidualnych z udziałem na poziomie 4,4%2.

Liczba klientów detalicznych (w tys.)

Liczba klientów detalicznych (w tys.)

 

Liczba klientów indywidualnych (w tys.) i uproduktowienie*

Liczba klientów indywidualnych (w tys.) i uproduktowienie*

* Liczba klientów i uproduktowienie bez mikroprzedsiębiorstw

 

Spośród ogólnej liczby klientów detalicznych największą grupę (1 167 tys.) stanowiły osoby posiadające rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

2. Rozwój oferty produktowej bankowości detalicznej

Do dyspozycji klientów indywidualnych Bank Pocztowy stawia prostą i zrozumiałą ofertę, obejmującą szeroki wachlarz produktów depozytowych i kredytowych. Bank proponuje w swoich kanałach dystrybucji także produkty ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne. Oferta ta obejmuje następujące grupy produktów:

 • rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe (Pocztowe Konto Darmowe i Pocztowe Konto Nestor),
 • rachunki oszczędnościowe (Nowe Konto Oszczędnościowe, Pocztowe Konto Oszczędnościowe),
 • lokaty terminowe,
 • kredyty konsumpcyjne (w tym kredyt gotówkowy dla pracowników Zakładów Pracy o Obniżonym Ryzyku Kredytowym (ZOR3), kredyt gotówkowy dedykowany nestorom oraz kredyt gotówkowy dla pozostałych klientów detalicznych, a także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym),
 • kredyty hipoteczne (w tym kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne),
 • produkty ochronne i inwestycyjne.

str35_a.jpgPodstawowym produktem służącym do akwizycji klientów, wokół którego Bank jednocześnie buduje całość swoich kontaktów z klientem, jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. W celu pozyskania nowych klientów, od września 2014 roku Bank wprowadził do oferty nowy rachunek – Konto ZawszeDarmowe. Bank zagwarantował klientom nieograniczone w czasie jego bezpłatne prowadzenie. Konto ZawszeDarmowe spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów - w okresie od 15 września do 31 grudnia 2014 roku Bank otworzył 72 tysiące tych kont.

Jednocześnie Bank wycofał ze sprzedaży Pocztowe Konto Standard, jednak niezmiennie oferuje rachunek dedykowany osobom w otrzymującym świadczenia emerytalno-rentowe – Pocztowe Konto Nestor.

Bank oferuje również dwa rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe dla mikrofirm: Pocztowe Konto FirmoweFirmowe Konto Oszczędnościowe.

Ponadto, w ramach oferty depozytowej, w 2014 roku Bank:

 • zróżnicował oprocentowanie lokat terminowych Coraz Więcej otwieranych w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i poza rachunkiem, ustanawiając wyższe oprocentowanie lokat otwieranych w rachunku,
 • wprowadził dla Pocztowego Konta Oszczędnościowego promocję oprocentowania nowo pozyskiwanych środków,
 • rozszerzył ofertę o lokatę Rynek+ (18M oraz 30M), której oprocentowanie zależy od stawek rynkowych (WIBID 3M) i jest powiększone o marżę klienta.

str35_b.jpgW celu wykorzystania potencjału synergii podmiotów w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej, Bank zaoferował posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych programy dające korzyści wynikające z aktywnego korzystania z produktów i usług tych podmiotów:

 • Program Pakiet Pocztowy – w ramach którego klienci uzyskują zwrot 10% wydatków poniesionych na wybrane usługi pocztowe Poczty Polskiej (głównie paczki i listy),
 • Pocztowy Program Ubezpieczeniowy – w ramach którego klienci uzyskują zwrot 10% kwoty składek ubezpieczeniowych opłaconych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym w ramach polis zwartych z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz w koasekuracji z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,
 • Program Pay by link Envelo – program dla klientów zdalnych, w ramach którego klienci uzyskują zwrot 10% wydatków poniesionych na zakup produktów Envelo za pośrednictwem funkcjonalności pay by link z rachunku w Banku Pocztowym.

Ponadto, Bank wdrożył kolejną edycję programu „Aktywny Nestor” aktywizującego transakcyjność na kartach debetowych wśród Nestorów. Aktywny Nestor oferuje do 5% zwrotu wydatków poniesionych w aptekach. Program dedykowany dla posiadaczy Pocztowych Kont Nestor.

Odpowiadając na potrzeby klientów, Bank rozszerzył ofertę kredytową wprowadzając:

 • Ofertę na PIT do kredytu gotówkowego. Była ona skierowana do klientów osiągających dochody z tytułu umowy o pracę (oferta polegała na wprowadzeniu czasowego akceptowania rocznego zeznania podatkowego za rok ubiegły wystawionego przez pracodawcę jako dokumentu potwierdzającego wysokość osiąganych dochodów).
 • Atrakcyjną ofertę konsolidacyjną. Ma ona na celu pozyskanie klientów mających zadłużenie w innych bankach. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu kredytów konsolidacyjnych, Bank zrewidował wymogi dokumentowe i uprościł je wprowadzając możliwość stosowania oświadczenia konsolidacyjnego, zamiennie z dotychczas wymaganymi umowami/harmonogramami kredytów konsolidowanych.

W zakresie produktów dla mikrofirm Bank wdrożył nowy proces sprzedaży produktów kredytowych oferowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz sieci własnej. Ponadto Bank Pocztowy wdrożył ofertę depozytową i kredytową skierowaną do klientów z segmentu eCommerce wraz z dedykowanym scenariuszem sprzedaży tych produktów.

Bank oferuje klientom produkty z obszaru bancassurance w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, takimi jak: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Grupa Ergo Hestia, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Amplico Life S.A.

Zmiany w obszarze ubezpieczeniowym polegały na:

 • Wprowadzeniu produktu z obszaru personal assistance – pakietu Bezpieczny na Bank. Gwarantuje on ochronę elektronicznych środków płatniczych, dokumentów osobistych oraz mobilnych narzędzi komunikacji w przypadku ich zagubienia lub kradzieży oraz nieautoryzowanego użycia.
 • Modyfikacji produktu ochronnego – ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zmiany dotyczyły zwiększenia sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach oraz zwiększenia kwoty bazowej.
 • Zaproponowaniu klientom ubezpieczenia ochrony prawnej w markecie ubezpieczeniowym (stronie www internetowej Banku, pozwalającej klientom Banku dokonać porównania produktów oraz ich zakupu).
 • Rozszerzeniu oferty o ubezpieczenia na życie Wsparcie dla Bliskich. Jest ono oferowane klientom do 85 roku życia, przy zróżnicowanej sumie ubezpieczania i kwocie składki.
 • Wprowadzeniu ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów hipotecznych.
 • Rozszerzeniu oferty o ubezpieczenie majątkowe - pakietowe. Ubezpiecza ono różne ryzyka w zależności od wybranego wariantu: wariant I dedykowany jest osobom starszym, które zakończyły aktywność zawodową, natomiast wariant II dedykowany osobom aktywnym zawodowo.

Trwają w dalszym ciągu prace mające na celu rozszerzenie oferty bancassurance m.in. o pakiety ubezpieczeń do ROR Standard i ROR Nestor oraz usługi assistance.
 

3. Działalność kredytowa

Na koniec grudnia 2014 roku należności kredytowe brutto Banku Pocztowego od klientów detalicznych wynosiły 4 454,7 mln zł wobec 4 165,2 mln zł w grudniu 2013 roku (wzrost o 7,0%). Bank posiada 0,9% udziału w należnościach kredytowych sektora bankowego od klientów indywidualnych4

Kredyty brutto Banku Pocztowego S.A. - segment detaliczny (w tys. zł)

Źródło: dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Nie uwzględnione zostały odsetki karne, zapadłe i niezapadłe, prowizje, inne przychody pobierane i koszty zapłacone z góry, inne przychody i odsetki zastrzeżone, inne należności.

W 2014 roku Bank Pocztowy dynamicznie rozwijał akcję kredytów konsumpcyjnych. Na koniec grudnia 2014 roku Bank posiadał z tego tytułu należności w wysokości 1 765,4 mln zł, czyli o 15,2% wyższe niż rok wcześniej. W 2014 roku Bank sprzedał kredyty konsumpcyjne o wartości 869,0 mln zł. W ramach kredytów konsumpcyjnych Bank udziela głównie charakteryzujący się niższym ryzykiem kredyt dla Zakładów Obniżonego Ryzyka, który w grudniu 2014 roku stanowił 84,5% całego portfela kredytowego.

Wartość kredytów brutto dla klientów detalicznych (w mln zł)

Wartość kredytów brutto dla klientów detalicznych (w mln zł)

Wartość kredytów ZOR

Wartość kredytów ZOR

Główną część portfela nadal stanowią kredyty hipoteczne. 31 grudnia 2014 roku należności Banku z tego tytułu wynosiły 2 689,3 mln zł i były wyższe o 2,2% w porównaniu z grudniem 2013 roku.

W ciągu 2014 roku – oferując kredyty wyłącznie w złotych – Bank udzielił kredytów hipotecznych na kwotę 204,6 mln zł, tj. o 37,1% niższą niż w 2013 roku, kiedy to sprzedaż wyniosła 325,4 mln zł. Spadek ten był zgodny z założeniami realizowanej strategii: w związku z ograniczeniami kapitałowymi Bank koncentruje się na sprzedaży najbardziej rentownych produktów z punktu widzenia obciążenia kapitału, co oznacza m.in. zwiększanie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i stabilną sprzedaż kredytów hipotecznych.

Obecnie jedynym kanałem dystrybucji produktów hipotecznych Banku jest Spółka Dystrybucyjna. Głównymi kanałami dystrybucji kredytów konsumpcyjnych pozostają sieć własna i sieć placówek Poczty Polskiej.

Wartość kredytów konsumpcyjnych według
kanałów sprzedaży (w mln zł)

Wartość kredytów konsumpcyjnych według kanałów sprzedaży (w mln zł)

Wartość kredytów hipotecznych według
kanałów sprzedaży (w mln zł)

4. Działalność depozytowa

W 2014 roku Bank dostosowywał tempo rozwoju bazy depozytowej do potrzeb kredytowych mając na uwadze optymalizację kosztu finansowania. W grudniu 2014 roku klienci detaliczni ulokowali na rachunkach w Banku Pocztowym łącznie 4 656,2 mln zł wobec 4 168,2 mln zł na koniec grudnia 2013 roku (wzrost o 11,7%). Wynik ten dał mu 0,8% udział w rynku depozytów klientów indywidualnych5.

Depozyty Banku Pocztowego S.A. - segment detaliczny (w tys. zł)

Źródło: dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Wyłączone zostały naliczone odsetki.

W 2014 roku Bank koncentrował się na wzmocnieniu stabilnej bazy depozytowej. Na koniec grudnia poziom lokat terminowych klientów detalicznych osiągnął poziom 2 286,7 mln zł i był wyższy o 415,6 mln zł niż w grudniu 2013 roku.

Dzięki zaoferowaniu atrakcyjnych produktów, w grudniu 2014 roku Bank zgromadził na lokatach długoterminowych 628,6 mln zł wobec 616,0 mln zł w grudniu 2013 roku.

W 2014 roku Bank zwiększył również stan wkładów na rachunkach bieżących klientów detalicznych. Na koniec grudnia 2014 roku osiągnęły one poziom 1 036,8 mln zł, i były o 29,2% wyższe niż w grudniu 2013 roku. Na koniec grudnia 2014 roku Bank Pocztowy prowadził 997,4 tys. rachunków bieżących klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw.

Liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kont oszczędnościowych (w tys.)

Liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kont oszczędnościowych (w tys.)

Wartość depozytów klientów indywidualnych (w mln zł)

Wartość depozytów klientów indywidualnych (w mln zł)

Wartość depozytów klientów indywidualnych według kanałów sprzedaży (w mln zł)

Wartość depozytów klientów indywidualnych według kanałów sprzedaży (w mln zł)

W warunkach spadku stóp procentowych najmniejszym zainteresowaniem wśród klientów cieszyły się konta oszczędnościowe, których oprocentowanie obniżyło się z 2,2% na koniec 2013 roku do 1,7% w grudniu 2014 roku. Środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych na koniec grudnia 2014 roku wynosiły 1 332,6 mln zł i były niższe o 161,9 mln zł w relacji do stanu na koniec 2013 roku.

W grudniu 2014 roku 65,6% środków ulokowanych w Banku Pocztowym zostało zdeponowanych przez klientów detalicznych za pośrednictwem sieci Poczty Polskiej. Było to o 2,0 p.p. więcej niż na koniec 2013 roku.

5. Produkty inwestycyjne

Dążąc do poszerzenia oferty dla klientów detalicznych, w roku 2014 Bank koncentrował się na budowie strategii w obrębie produktów inwestycyjnych. W marcu 2014 roku Bank podjął decyzję dotyczącą zaangażowania się w sprzedaż jednostek uczestnictwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonego procesu Bank wybrał Ipopemę Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na strategicznego partnera, który dostarczy do sieci Banku i Poczty Polskiej ofertę funduszy inwestycyjnych, a w następnym kroku zbuduje fundusze pod marką Banku w formie tzw. White Label.

Równocześnie Bank rozwijał kompetencje sprzedażowe i procesowe w zakresie sprzedaży produktów strukturyzowanych (struktura Światowi Giganci) i ubezpieczeń z funduszem kapitałowym (unit-link Złote Jutro) przygotowując w ten sposób sieć sprzedaży i klientów do następnego kroku rozwoju oferty inwestycyjnej, jakim będzie uruchomienie sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych na początku 2015 roku.

Sprzedaż lokat strukturyzowanych - Światowi Giganci
przypis składki (w tys. zł)

Sprzedaż lokat strukturyzowanych - Światowi Giganci przypis składki (w tys. zł)

Sprzedaż programów inwestycyjnych - Złote Jutro
przypis składki (w tys. zł)

Sprzedaż programów inwestycyjnych - Złote Jutro przypis składki (w tys. zł)

6. Karty bankowe

Bank Pocztowy oferuje klientom indywidualnym następujące rodzaje kart bankowych:

 • karty debetowe Visa Electron wydawane do kont osobistych oraz rachunków oszczędnościowych,
 • Pocztowe Karty Kredytowe Visa,
 • karty debetowe i kredytowe z logo MasterCard (wprowadzone do oferty w grudniu 2014 roku),
 • karty pre-paid Zasilacz.

Liczba kart płatniczych dla klientów
detalicznych (w tys.)

Liczba kart płatniczych dla klientów detalicznych (w tys.)

 

Główne zmiany w ofercie kart płatniczych Banku to:

 • Karty debetowe. W 2014 roku Bank kontynuował ofertę w jej kluczowych elementach, tj. głównie w zakresie możliwości zniesienia opłaty za kartę po wykonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę 200 zł dla Konta Nestor oraz 300 zł dla Konta ZawszeDarmowegoStandard. W efekcie, w 2014 roku klienci Banku dokonali dwukrotnie większych obrotów bezgotówkowych na kartach debetowych. Transakcyjność kart debetowych wzrosła również blisko dwukrotnie w zakresie transakcji gotówkowych. Zwiększyła się także liczba kart debetowych aktywnych transakcyjnie – o 44 tys. w ujęciu rocznym. Z myślą o dalszej aktywizacji kart, Bank wprowadził do oferty możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu, w ramach którego wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie dokonywane są bezprowizyjnie. Wdrożone w grudniu 2014 roku karty debetowe z logo MasterCard umożliwiają klientom dokonywanie transakcji internetowych i telefonicznych.
 • Pocztowe Karty Kredytowe. We wrześniu 2014 roku Bank wprowadził dwa nowe wizerunki kart kredytowych dedykowanych dla wszystkich nowych klientów – białą i czarną.

Karta biała  Karta czarna

Do końca grudnia 2014 roku Bank Pocztowy wydał klientom indywidualnym 241,2 tys. kart płatniczych, czyli o 18,3% więcej niż na koniec 2013 roku. Wśród nich było 221,2 tys. kart debetowych (wzrost o 21% w relacji do grudnia 2013 roku) i 12,7 tys. kart kredytowych.
 

Przypisy:
1 W 2014 roku zmieniono przyporządkowanie segmentu mikroprzedsiębiorstwa z obszaru bankowości instytucjonalnej do obszaru bankowości detalicznej. Bankowość detaliczna obecnie obejmuje klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstwa. Wszystkie dane finansowe w latach ubiegłych zostały doprowadzone do porównywalności, zgodnie z obowiązującą obecnie segmentacją w Banku.
2 Źródło: PRNews Liczba klientów w bankach – III kw. 2014, 9 grudnia 2014 roku.
3 Do Zakładów o Obniżonym Ryzyku Kredytowym Bank zalicza m.in. Policję, Urzędy Miejskie, Straż Pożarną, publiczne jednostki służby zdrowia, spółki notowane na GPW oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.
4 Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, grudzień 2014 roku.
5 Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych,
grudzień 2014 roku.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy