Ankieta

Działalność na rynku klientów instytucjonalnych

1. Klienci bankowości instytucjonalnej

Uwzględniając kryteria podmiotowe, finansowe oraz rodzaj relacji biznesowych, Bank w ramach klientów instytucjonalnych wyróżnia następujące segmenty:

 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP),
 • Mieszkalnictwo – podmioty takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS),
 • Finanse Publiczne i Organizacje Pożytku Publicznego (FP i OPP) – podmioty takie jak: stowarzyszenia, organizacje, związki zawodowe, komitety wyborcze,
 • Poczta Polska i spółki z jej Grupy Kapitałowej.
15,4 tys.
klientów bankowości
instytucjonalnej
Stan na 31.12.2014 r.

Najliczniejsza grupa podmiotów z obszaru instytucjonalnego należy do segmentu Mieszkalnictwa. W grudniu 2014 roku Bank obsługiwał 11,5 tys. klientów z tego obszaru.

2. Rozwój oferty produktowej bankowości instytucjonalnej

Podstawą współpracy Banku z klientami instytucjonalnymi są rachunki bieżące, które są proponowane m.in. w ramach pakietów uwzględniających potrzeby poszczególnych segmentów klientów. Bank oferuje klientom instytucjonalnym następujące rachunki bieżące:

 • Pocztowy Biznes Pakiet – adresowany dla segmentu MSP i zarządców nieruchomości,
 • Pocztowy Pakiet DOMPocztowy Pakiet Mini Dom – dedykowane wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym i TBS,
 • Pocztowy Pakiet OrganizacjaPocztowy Pakiet Mała Organizacja – adresowane przede wszystkim do organizacji pożytku publicznego i innych organizacji o charakterze non-profit.

W zakresie oferty depozytowej, Bank proponuje m.in.: lokaty standardowe (o stałym i zmiennym oprocentowaniu) i lokaty indywidualnie negocjowane o szerokim zakresie terminów umownych, Konto Oszczędnościowe Biznes (przeznaczone dla klientów segmentu MSP, Mieszkalnictwa oraz Organizacji Pożytku Publicznego), a także rachunki bankowe prowadzone w walutach (USD, EUR, GBP).

Oferta kredytowa Banku dla klientów instytucjonalnych obejmuje m.in. kredyty:

 • odnawialne w rachunku bieżącym i kredytowym,
 • inwestycyjne oraz z premią termomodernizacyjną i remontową oferowanych klientom segmentu Mieszkalnictwa.

Oferta produktów rozliczeniowych Banku obejmuje:

 • Giro Płatność (wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich dostępne w sieci Poczty Polskiej oraz sieci własnej Banku),
 • wpłaty otwarte (wpłaty gotówkowe w sieci Poczty Polskiej oraz sieci własnej Banku na rachunki klienta w oparciu o warunki standardowe lub indywidualne),
 • Pocztowy Collect (usługę służącą do identyfikacji masowych płatności przy wykorzystaniu rachunków wirtualnych generowanych do rachunku bankowego klienta),
 • Pocztowy Przelew Zbiorczy (umożliwia obsługę masowych, krajowych i bezgotówkowych zleceń płatniczych w walucie polskiej),
 • wpłaty zamknięte (usługa umożliwiająca przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów w formie zamkniętej).

Ponadto, w 2014 roku Bank kontynuował współpracę z firmami działającymi w obszarze międzynarodowych transferów pieniężnych. Przewagą Banku Pocztowego jest najszersza sieć dystrybucyjna w Polsce, składająca się z około 5 000 placówek pocztowych oraz sieci własnej Banku umożliwiająca realizację wypłat przekazów pieniężnych. Od 2008 roku Bank współpracuje z Money Gram Payment Systems Inc., który zajmuje się pośrednictwem w realizacji przekazów pieniężnych do Polski.

Bank, w obszarze produktów skarbowych skierowanych do klientów instytucjonalnych, oferuje także:

 • terminowe transakcje walutowe (forward),
 • transakcje zakupu/sprzedaży dłużnych papierów wartościowych (skarbowe i nieskarbowe papiery wartościowe, certyfikaty depozytowe),
 • możliwość zawierania terminowych transakcji walutowych w ramach tzw. limitu skarbowego.

W 2014 roku Bank nadal kontynuował prace związane z procesem wdrażania i rozszerzania o nowe funkcjonalności, systemu bankowości internetowej Pocztowy24.

3. Działalność kredytowa

Zgodnie ze strategią, w odniesieniu do klientów instytucjonalnych, Bank zweryfikował politykę kredytową ograniczając finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, klientów segmentu Mieszkalnictwa oraz sektora MSP. W 2014 roku Bank prowadził akcję kredytową w ograniczonym zakresie, kierując ją wyłącznie do dotychczasowych, kluczowych klientów Banku posiadających znaczące depozyty i korzystających z usług rozliczeniowych. Zmiana polityki kredytowej w stosunku do klientów instytucjonalnych pozwoli na zwiększenie rentowności zawieranych transakcji kredytowych. Jednocześnie przełożyła się na spadek należności kredytowych Banku od klientów instytucjonalnych w 2014 roku.

Największy udział w portfelu klientów instytucjonalnych stanowiły kredyty inwestycyjne. Na koniec 2014 roku stanowiły one 87,2% całości należności kredytowych Banku od tej grupy klientów.

Kredyty Banku Pocztowego S.A. - w segmencie instytucjonalnym (tys. zł)

Źródło: Dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Nie uwzględnione zostały odsetki karne, zapadłe i niezapadłe, prowizje
ESP, inne przychody pobierane i koszty zapłacone z góry, inne przychody i odsetki zastrzeżone, inne należności.

Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych (w mln zł)

Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych (w mln zł)

Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych według segmentów (w mln zł)

Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych według segmentów (w mln zł)

4. Działalność depozytowa

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość depozytów klientów instytucjonalnych wynosiła w Banku 1 160,7 mln zł, i była wyższa o 1,1% w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku. W grudniu 2014 roku Bank Pocztowy posiadał 0,7% udziału w rynku depozytów klientów instytucjonalnych, w tym 2,6% w rynku depozytów instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych1 (wobec 2,4 % w 2013 roku).

Klienci instytucjonalni lokują wolne środki w Banku głównie na lokatach terminowych. Na koniec grudnia 2014 roku ukształtowały się one na poziomie 566,9 mln zł, czyli wartość ich była o 9,2% wyższa niż rok wcześniej. Zwiększył się jednocześnie ich udział w strukturze depozytów klientów instytucjonalnych z 45,2% na koniec 2013 roku do 48,9% w grudniu 2014 roku.

Z kolei wartość środków ulokowanych na rachunkach oszczędnościowych oraz saldo rachunków bieżących nieznacznie spadły.

Depozyty Banku Pocztowego S.A. - w segmencie instytucjonalnym (w tys. zł)

Źródło: Dane zarządcze Banku. Lokaty bez lokat indywidualnie negocjowanych.

 

Wartość depozytów wobec klientów instytucjonalnych (w mln zł)

Wartość depozytów wobec klientów instytucjonalnych (w mln zł)

Wartość depozytów klientów instytucjonalnych według segmentów (w mln zł)

Wartość depozytów klientów instytucjonalnych według segmentów (w mln zł) 

Najwięcej środków w Banku ulokowały podmioty należące do segmentu Mieszkalnictwa. W grudniu 2014 roku wartość depozytów segmentu Mieszkalnictwa wzrosła do poziomu 629,0 mln zł (przyrost o 14,2% w ciągu roku). Stanowiły one 54,2% całości depozytów klientów instytucjonalnych. Znaczna była także wartość depozytów firm należących do segmentu MSP. Wyniosły one 320,8 mln zł i miały 27,6% udziału w wartości depozytów klientów instytucjonalnych.

W grudniu 2014 roku Bank Pocztowy prowadził 20,6 tys. rachunków bieżących klientów instytucjonalnych w porównaniu z 20,9 tys. na koniec 2013 roku.

Przypisy:
1 Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, grudzień 2014 roku

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy