Ankieta

Działalność skarbowa

1 519 mln zł
aktywów finansowych
Stan na 31.12.2014 r.

Działalność skarbowa Banku Pocztowego koncentruje się na:

  • zarządzaniu w ramach Księgi Bankowej ekspozycją na ryzyko stopy procentowej płynności krótkoterminowej oraz w ramach Księgi Handlowej na ryzyko walutowe, w ramach Księgi Handlowej zawierane są także transakcje handlowe i obsługa klientów,
  • zarządzaniu ryzykiem płynności długoterminowej oraz polityki emisji dłużnych papierów wartościowych Banku.

1. Księga Bankowa

W 2014 roku Bank zawierał głównie transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, transakcje sell-buy-backbuy-sell-back oraz lokował lub pożyczał środki w depozytach na rynku międzybankowym w ramach zarządzania płynnością krótko i długoterminową oraz zarzadzania ryzykiem stopy procentowej. Ponadto, zawierano transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję na ryzyko stopy procentowej typu FRA, IRS,OIS.

Na koniec 2014 roku całkowita wielkość inwestycyjnych aktywów finansowych Banku wyniosła 1 519,3 mln zł, czyli zmniejszyła się o 322,8 mln zł, tj. o 17,5% w stosunku do stanu na koniec 2013 roku. Był to głównie efekt spadku salda instrumentów dłużnych wyemitowanych przez Narodowy Banku Polski o 359,9 mln zł do poziomu 479,9 mln zł w portfelu Banku. Pomimo spadku nadal posiadały one wysoki udział – na poziomie 31,6% całości inwestycyjnych aktywów finansowych Banku. Dominującą pozycję w portfelu inwestycyjnych aktywów finansowych Banku stanowiły obligacje Skarbu Państwa z udziałem na poziomie 66,2%. W grudniu 2014 roku wartość nominalna obligacji Skarbu Państwa wyniosła 1 005,4 mln zł i była o 47,9 mln zł (tj. o 5,0%) wyższa niż na koniec 2013 roku.

Inwestycyjne aktywa finansowe (w tys. zł)

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży o łącznej wartości nominalnej 1 100,5 mln zł stanowiły 72,4% portfela papierów dłużnych, a pozostałe 27,6% – obligacje utrzymywane do terminu zapadalności, których łączna wartość nominalna wyniosła 418,7 mln zł.

Bank w portfelu papierów wartościowych posiada również papiery dłużne banków, klasyfikowane jako należności od innych banków. W 2014 roku saldo tych papierów wyniosło 158,3 mln zł i wzrosło o 121,9 mln zł w relacji do grudnia 2013 roku.

W 2014 roku przychody odsetkowe od inwestycyjnych aktywów finansowych oraz należności od banków wyniosły 54,8 mln zł i były o 19,7% niższe w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 roku. Zanotowany spadek wynikał z niższego salda inwestycyjnych aktywów finansowych a także z obniżki rynkowych stóp procentowych.

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 1,2 mln zł wobec 1,7 mln zł w 2013 roku. Było to głównie spowodowane spadkiem wyniku z pozycji wymiany na transakcjach klientowskich o 0,9 mln zł.

Dłużne papiery wartościowe (w mln zł) Udział w sumie bilansowej (w %)

Dłużne papiery wartościowe (w mln zł) Udział w sumie bilansowej (w %)

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych w 2014 roku wyniósł 1,8 mln zł wobec 6,0 mln zł w 2013 roku. Niższe wyniki osiągnięte przez Bank spowodowane były znacznymi, nieprzewidywalnymi wahaniami otoczenia rynkowego, a także znacznymi zmianami w strukturze portfela papierów wartościowych, dokonanym w celu utrzymania ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w ramach przyznanych limitów.

Od 2012 roku Bank konsekwentnie buduje portfel długoterminowych pasywów poprzez emisje własnych dłużnych papierów wartościowych. Na koniec grudnia 2014 roku poziom dłużnych papierów wartościowych wynosił 358,3 mln zł z udziałem w sumie bilansowej na poziomie 4,6%.

2. Księga Handlowa

W 2014 roku wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z pozycji wymiany wyniósł 1,5 mln zł wobec 1,2 mln zł zrealizowanych w roku poprzednim. Bank zrealizował wyższy wynik na transakcjach handlowych, głównie na instrumentach dłużnych. Na rynku walutowym, w ramach operacji własnych oraz transakcji klientowskich indywidualnie negocjowanych, w 2014 roku Bank uzyskał łączny wynik na poziomie 0,7 mln zł, wobec 1,8 mln zł w poprzednim roku.

Na koniec 2014 roku Bank zawierał transakcje w 10 walutach obcych, tj. euro, dolarze amerykańskim, funcie brytyjskim, franku szwajcarskim, jenie japońskim, dolarze kanadyjskim, koronie czeskiej, koronie szwedzkiej, koronie duńskiej oraz koronie norweskiej.

Bank prowadził również działalność handlową na instrumentach stopy procentowej, głównie na skarbowych papierach dłużnych.

W 2014 roku skala działalności handlowej Banku na rynku walutowym oraz rynku stopy procentowej (obrót obligacjami skarbowymi) pozostawała na nieznaczącym poziomie.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy