Ankieta

Krótka charakterystyka Grupy Kapitałowej Banku

Bank Pocztowy (Bank) to uniwersalny Bank świadczący bezpieczne i przejrzyste usługi finansowe w sieci Poczty Polskiej, placówkach własnych na terenie całego kraju oraz poprzez zdalne kanały kontaktu.

Misją Banku, spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego (Grupa Banku Pocztowego, Grupa) jest „Prosta i dostępn@ bankowość’. Dla klientów oznacza to zrozumiałe usługi finansowe i produkty dostosowane do ich potrzeb, przyjazne otoczenie, jasne procedury oraz przejrzystą komunikację. Bank Pocztowy, koncentruje się na obsłudze klientów indywidualnych z uzupełnioną ofertą dla mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie Bank zwraca szczególną uwagę na aspekt edukacyjny swojej działalności. Prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu wzrost wiedzy klientów w zakresie finansów oraz wykorzystywania zdalnych kanałów dostępu do Banku.

Głównym akcjonariuszem i partnerem biznesowym Banku Pocztowego jest Poczta Polska (posiadająca 75% - 10 akcji w jego kapitale zakładowym). Ponadto akcjonariuszem Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% +10 akcji).

Struktura akcjonariatu Banku Pocztowego

Struktura akcjonariatu Banku Pocztowego 

W efekcie strategicznej współpracy z Pocztą Polską, usługi i produkty Banku są dostępne dla klientów w około 7,3 tys. placówek (w tym urzędów, filii i agencji) na terenie całej Polski. Obok placówek Poczty Polskiej, Bank oferuje swoje usługi i produkty w 293 placówkach własnych, poprzez elektroniczne kanały dystrybucji (Internet, telefon) oraz za pośrednictwem sieci mobilnych doradców spółki zależnej Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o. o. Ponadto, produkty Banku są dystrybuowane przez 23 tys. listonoszy, a także przez pośredników. Tak szeroka sieć sprzedaży daje Bankowi unikalną przewagę konkurencyjną.

Sieć sprzedaży produktów i usług Banku Pocztowego
 
Sieć sprzedaży produktów i usług Banku Pocztowego

Na koniec 2014 roku Bank obsługiwał 1 432,3 tys. klientów indywidualnych łącznie z mikroprzedsiębiorstwami. W 2014 roku pozyskał 218,7 tys. nowych klientów z tego obszaru. Tym samym Bank Pocztowy w znacznym stopniu przyczynił się do walki z niekorzystnym społecznie zjawiskiem wykluczenia finansowego. Istotną część klientów obsługiwanych przez Bank stanowią klienci o stałych dochodach i o obniżonym ryzyku utraty wypłacalności. Do takiej grupy klientów należą między innymi nestorzy, którzy na koniec 2014 roku stanowili 34,1% wszystkich klientów detalicznych Banku. W obszarze bankowości instytucjonalnej Bank obsługiwał łącznie ponad 15,4 tys. podmiotów.

Liczba klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw (w tys.)
 
Liczba klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw (w tys.)

W 2014 roku Grupa wypracowała zysk netto o 21,1% wyższy niż w ubiegłym roku, poprawiając tym samym wskaźnik zwrotu z kapitału o 0,9 p.p. do poziomu 10,5%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Grupy wynosiła 7 719,0 mln zł i przedstawiała 0,5% aktywów ogółem polskiego sektora bankowego1. Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom osiągnęła poziom 5 325,7 mln zł. Zobowiązania wobec klientów Grupy wyniosły 6 492,0 mln zł, w tym ponad 71,6% stanowiły środki pozyskane od klientów indywidualnych.

Suma bilansowa (w mln zł) i ROA netto (w %)
 
Suma bilansowa (w mln zł) i ROA netto (w %)

W wyniku dynamicznego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat Bank Pocztowy, spółka dominująca w Grupie, zdobył istotną rolę w niektórych segmentach rynku bankowego w Polsce. Bank zajmuje dobrą pozycję na rynku rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, z udziałem na poziomie 2,8%2. W warunkach nadal niskiego poziomu ubankowienia nestorów, w 2014 roku Bank prowadził rachunki dla 6%3 tej grupy polskiego społeczeństwa.

Na przestrzeni 2014 roku Grupa utrzymywała bezpieczne poziomy wskaźników płynności a poziom jej kapitałów był adekwatny do skali prowadzonej działalności. Na koniec 2014 roku relacja kredytów i pożyczek do depozytów kształtowała się na poziomie 82,0%. W grudniu 2014 roku współczynnik wypłacalności wynosił 13,4%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 10,1% i poprawił się o 0,4 p.p.

Na koniec 2014 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 1 633 etatów.

Obligacje Banku Pocztowego są notowane na rynku Catalyst. Ocena Banku jako odpowiedzialnego emitenta dbającego o wysokie standardy komunikacji z rynkiem kapitałowym odzwierciedla I nagroda zdobyta w konkursie The Best Annual Raport za najlepszy raport roczny sporządzony za 2013 rok w kategorii Banki i instytucje finansowe.

Zysk netto (w mln zł) i ROE netto (w %)

Zysk netto (w mln zł) i ROE netto (w %)


Kredyty i Depozyty (w mln zł)
Kredyty / Depozyty (w %)

Kredyty i Depozyty (w mln zł) Kredyty / Depozyty (w %)

 

CAR (w %) i Tier 1 (w %)
CAR (w %) i Tier 1 (w %)


Ważną rolę w realizacji strategii Grupy Banku Pocztowego odgrywają wchodzące w jej skład spółki zależne, tj.:

  • Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o., (Spółka Dystrybucyjna), której głównym celem jest wsparcie kanałów sprzedażowych Banku Pocztowego i dotarcie do potencjalnych klientów pochodzących z miejscowości daleko oddalonych od placówek Banku.
  • Centrum Operacyjne Sp. z o.o. (Centrum Operacyjne), które świadczy profesjonalne usługi w zakresie procesów administracyjnych dla produktów i usług na rzecz podmiotów sektora finansowego.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego

 

Rys historyczny

Bank Pocztowy prowadzi działalność operacyjną od 1990 roku. Ideą leżącą u podstaw utworzenia Banku było dążenie do reaktywowania bankowości pocztowej w Polsce. Sposobem na osiągnięcie tego celu i rozwój Banku Pocztowego miało być wdrożenie systemu rozliczeń bezgotówkowych GIRO, umożliwiającego łatwą i szybką obsługę płatności masowych, zmniejszenie kosztów emisji i obiegu pieniądza gotówkowego w gospodarce oraz dotarcie z ofertą usług bankowych do klientów, w szczególności indywidualnych, poprzez szeroką sieć sprzedaży Poczty Polskiej. Dlatego początkowo Bank był bankiem o typowo rozliczeniowym charakterze, z wynikami w znacznym stopniu opartymi o rozliczenia z Pocztą Polską.

W 1998 roku rozpoczął się proces przekształcania Banku w bank detaliczny. W oparciu o sieć sprzedaży Poczty Polskiej oraz oddziały i placówki własne Bank zaczął docierać do coraz większej grupy klientów. Równocześnie rozpoczęto wprowadzanie do oferty nowych produktów.

W 1999 roku pełna obsługa kont osobistych GIRO możliwa była we wszystkich urzędach pocztowych, a Rachunek GIRO został także uzupełniony o kartę Visa Electron. W 2003 roku Bank uruchomił internetowy serwis informacyjny. Dwa lata później, w 2005 roku, dotychczasowe rachunki osobiste GIRO zmieniły nazwę na Pocztowe Konto Nestor i Pocztowe Konto Standard.

Przełomowym wydarzeniem w budowaniu przez Bank bankowości detalicznej była podpisana w 2006 roku umowa pomiędzy Bankiem a Pocztą Polską regulująca zasady współpracy między obiema instytucjami w obszarze bankowych usług detalicznych. Realizując zapisy tej umowy do końca 2009 roku na Poczcie Polskiej wyodrębniono ponad 2 tys. Pocztowych Stanowisk Finansowych, mających na celu usprawnienie obsługi klientów Banku przez pracowników placówek pocztowych. W efekcie sukcesywnie wprowadzanych zmian i rozwojowi sieci sprzedaży, w lutym 2010 roku liczba klientów Banku przekroczyła 500 tys., w październiku 2011 roku 1 milion, a obecnie zbliża się do 1,5 miliona. Wraz z rozwojem liczby klientów Bank konsekwentnie poprawia rentowność swojej działalności, o czym świadczy systematyczny wzrost wyniku finansowego oraz wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE).

W 2010 roku powołano oraz rozpoczęły działalność spółki zależne Banku – Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. oraz Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Tym samym powstała Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego.

Podstawowe dane Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A za lata 2009-2014

 

1. Kredyty i pożyczki netto.
2. Wynik odsetkowy, wynik z tytułu prowizji i opłat, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany, wynik zrealizowany z operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży.
3. Dochody powiększone o wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
4. Wartości CAR i Tier 1 wg stanu na 31 grudnia 2014 roku wyliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Bank na mocy powyższych przepisów zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym. Dane jednostkowe.
Wartości CAR i Tier 1 wg stanu na 31 grudnia 2013 roku wyliczone zostały zgodnie z wymogami uchwały Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (z późniejszymi zmianami). Dane jednostkowe.
5. NPL – udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym brutto.

6. Marża odsetkowa – liczona jako relacja wyniku odsetkowego za dany rok oraz średnich aktywów (liczonych jako średnia aktywów ze stanów dziennych).

Grupa na tle sektora bankowego i banków spółdzielczych4

W 2014 roku działalność Grupy Banku Pocztowego skoncentrowana była na rozwoju bankowości detalicznej. Uzyskano wyższe dynamiki wzrostu niż cały sektor bankowy w zakresie kredytów detalicznych5, kredytów konsumpcyjnych6, oraz depozytów detalicznych7 odpowiednio o: 0,7 p.p., 7,8 p.p. i 1,3 p.p.

Wzrost kredytów detalicznych r/r (w%)

Wzrost kredytów detalicznych r/r (w%)


Wzrost kredytów konsumpcyjnych r/r (w%)

Wzrost kredytów konsumpcyjnych r.r (w%)


Wzrost depozytów detalicznych r/r (w%)

Wzrost depozytów detalicznych r/r (w%) 

W 2014 roku, w wyniku wzrostu udziału w portfelu kredytów o najwyższej rentowności (tj. kredytów konsumpcyjnych) Bank uzyskał wzrost poziomu marży odsetkowej, a także jej poziom był znacznie wyższy niż średnia w sektorze bankowym. Marża dla Grupy Banku Pocztowego wzrosła z poziomu 3,6% w 2013 roku do 3,8% w 2014 roku, podczas gdy w sektorze bankowym utrzymała się na niezmienionym poziomie, a w sektorze banków spółdzielczych spadła z poziomu 3,5% w 2013 roku do 3,4% w 2014 roku.

Znaczna poprawa wyniku finansowego Grupy przełożyła się na wzrost poziomu ROE netto. Sektor bankowy odnotował nieznaczny wzrost stopy zwrotu z kapitału, podczas gdy sektor banków spółdzielczych odnotował spadek tego wskaźnika 0,2 p.p.

Marża odsetkowa (w%)

Marża odsetkowa (w%)


ROE netto (w%)

ROE netto (w%) 

Marża odsetkowa, ROE dla sektora bankowego i banków spółdzielczych – zastosowano w mianowniku poziom aktywów przy marży odsetkowej i kapitałów przy ROE z dwóch okresów: na koniec badanego okresu oraz roku poprzedniego.

Przypisy:
1 KNF Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
2 Serwis PRNews.pl Rynek kont osobistych – III kw. 2014, 21 listopada 2014 roku.
3 GUS Liczba emerytów i rencistów na koniec 2014 roku.
4 Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
5 Kredyty detaliczne sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi i sektora banków spółdzielczych - działające – arkusz Tabela 03, Struktura należności brutto od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych. Jako kredyty detaliczne sektora bankowego i sektora banków spółdzielczych przyjęto należności gospodarstw domowych.
6 Kredyty konsumpcyjne sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi i sektora banków spółdzielczych - działające – arkusz Tabela 03, Struktura należności brutto od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych - Jako kredyty konsumpcyjne sektora bankowego i sektora banków spółdzielczych przyjęto kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne).
7 Depozyty detaliczne sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi i sektora banków spółdzielczych - działające – arkusz Tabela 04, depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych. Jako depozyty detaliczne sektora bankowego i sektora banków spółdzielczych przyjęto depozyty gospodarstw domowych.

 

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy