Ankieta

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

przewodniczacy_rady_190x235.jpgstr4_podpis.jpg

W imieniu Rady Nadzorczej mam przyjemność podsumować wyniki działalności Banku Pocztowego w 2014 roku.

Bez wątpienia był to bardzo dobry rok dla Banku, pomimo wielu wyzwań z jakimi zmagał się sektor bankowy w Polsce. W szczególności musiał on stawić czoła niskim stopom procentowym, niższym dochodom z tytułu interchange, czy też nowym wymogom nadzorczym. Rozwojowi sektora bankowego nie sprzyjał także brak dynamizmu w rozwoju polskiej gospodarki jak i niepewna sytuacja panująca na rynkach finansowych, objawiająca się spadkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Banku Pocztowego zakończyła 2014 rok bardzo dobrymi wynikami, osiągając zysk netto w wysokości 43,6 mln zł, czyli o 21% wyższy niż w poprzednim roku. Poprawiła się także efektywność działania. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wyniosła 10,5%.

Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z wynikami biznesowymi i finansowymi oraz ze zmianami wprowadzanymi w organizacji i infrastrukturze Banku. W połowie 2014 roku Rada przyjęła także nową strategię rozwoju Banku Pocztowego. Wyznacza ona nowy kierunek strategiczny Banku jako lidera bankowości detalicznej w Polsce regionalnej.

Dostosowując cele strategiczne do zmian w otoczeniu, nowa strategia zakłada dalszy dynamiczny rozwój Banku i poprawę efektywności jego działania. Ważną rolę w realizacji tej strategii ma pełnić poszerzenie misji Banku Pocztowego o bankowość zdalną. Bank zamierza nie tylko nadal krzewić wśród klientów wiedzę z zakresu finansów, ale rozszerzyć edukację na obszar bankowości elektronicznej. Bank zacieśni także współpracę ze swoim głównym akcjonariuszem. Wykorzystując swoje doświadczenie i kompetencje w zakresie tworzenia i sprzedaży produktów finansowych, Bank stanie się centrum kompetencyjnym w sferze usług bankowych i bancassurance w ramach Grupy Poczty Polskiej.

Najistotniejszy jest fakt, że wzrost zysku Grupy Banku w 2014 roku wynikał z harmonijnego rozwoju instytucji, tj. ze wzrostu skali działania, jak i ze skutecznego zarządzania kosztami i ryzykiem kredytowym. W ciągu 2014 roku Bank powiększył swoją bazę depozytową dzięki przyrostowi środków na rachunkach klientów detalicznych. Dynamicznie rozwijała się akcja kredytów gotówkowych. W efekcie, w grudniu 2014 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej Banku wyniosła 7,7 mld zł i przyrosła o 4,6% w ciągu roku. Jednocześnie, został zachowany wysoki poziom bezpieczeństwa działalności. Na koniec 2014 roku współczynnik wypłacalności dla Grupy ukształtował się na poziomie 13,4%, zaś relacja kredytów do depozytów wynosiła 82,0%.

Niewątpliwie kluczowy wkład do rozwoju Grupy Banku Pocztowego w ostatnich latach miała bardzo dobra współpraca ze strategicznym partnerem, tj. Pocztą Polską, którą zarządzam. Bank świadczy usługi finansowe korzystając m.in. z sieci ponad siedmiu tysięcy placówek pocztowych. Część z nich jest zlokalizowana w małych miejscowościach, w których nie ma placówek bankowych, dzięki czemu Bank Pocztowy wypełnia ważną rolę w edukacji w obszarze finansów oraz dostępie do nowoczesnych usług finansowych dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Zgodnie z podejmowanymi w ostatnich latach decyzjami akcjonariuszy, na rozwój Banku przeznaczano całość wypracowanych przez niego zysków. Dodatkowo, Bank pozyskał na rozwój działalności 650 mln zł z tytułu emisji obligacji długoterminowych. Sukces tych emisji i uzyskane atrakcyjne warunki jednoznacznie dowodzą, że uczestnicy rynku finansowego postrzegają Bank Pocztowy jako instytucję godną zaufania i bezpieczną.

Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej jestem przekonany, że Bank Pocztowy jest dobrze przygotowany do wypełniania swojej misji i głównych celów strategicznych w kolejnych latach.

Zapewniam, że Rada Nadzorcza będzie go nadal wspierać w realizacji ambitnych planów.

Z poważaniem

str5.jpg

Jerzy Jóźkowiak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy