Ankieta

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 1. 1.Informacje ogólne
 2. 2.Skład Grupy
 3. 3.Identyfikacja i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 4. 4.Skład Zarządu jednostki dominującej
 5. 5.Zasady rachunkowości
 6. 5.1.Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o jego zgodności ze standardami rachunkowości
 7. 5.2.Profesjonalny osąd
 8. 5.3.Niepewność szacunków
 9. 5.4.Zmiana szacunków
 10. 5.5.Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości
 11. 6.Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych
 12. 7.Wynik z tytułu odsetek
 13. 8.Wynik z tytułu prowizji i opłat
 14. 9.Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany
 15. 10.Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
 16. 11.Ogólne koszty administracyjne
 17. 12.Świadczenia pracownicze
 18. 13.Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
 19. 14.Pozostałe przychody operacyjne
 20. 15. Pozostałe koszty operacyjne
 21. 16.Podatek dochodowy
 22. 17.Podział wyniku finansowego
 23. 18.Zysk na jedną akcję
 24. 19.Kasa i środki w Banku Centralnym
 25. 20.Należności od innych banków
 26. 20.1. Należności od innych banków (netto)
 27. 20.2.Należności od innych banków wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości oraz przesłanki utraty wartości
 28. 20.3.Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
 29. 21.Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
 30. 22.Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
 31. 23.Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto)
 32. 23.1.Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju)
 33. 23.2.Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności)
 34. 23.3.Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
 35. 23.4.Kredyty i pożyczki udzielone klientom wg przesłanki utraty wartości
 1. 23.5.Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
 2. 24.Inwestycyjne aktywa finansowe
 3. 25.Rzeczowe aktywa trwałe
 4. 26.Wartości niematerialne
 5. 27.Pozostałe aktywa
 6. 28.Zobowiązania wobec Banku Centralnego
 7. 29.Zobowiązania wobec innych banków
 8. 30.Zobowiązania wobec klientów
 9. 31.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 10. 32.Zobowiązania podporządkowane
 11. 33.Rezerwy
 12. 34.Pozostałe zobowiązania
 13. 35.Kapitały własne
 14. 35.1.Kapitał zakładowy
 15. 35.2.Kapitał zapasowy
 16. 35.3.Kapitał z aktualizacji wyceny
 17. 35.4.Pozostałe kapitały rezerwowe
 18. 36.Wartość godziwa instrumentów finansowych
 19. 37.Leasing operacyjny
 20. 38.Leasing finansowy
 21. 39.Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych
 22. 40.Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
 23. 41.Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
 24. 42.Sprzedaż pakietu wierzytelności
 25. 43.Informacje o podmiotach powiązanych
 26. 44.Struktura zatrudnienia
 27. 45.Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
 28. 46.Cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie
 29. 46.1.Ryzyko kredytowe
 30. 46.2.Ryzyko płynności
 31. 46.3.Ryzyko rynkowe
 32. 46.4.Ryzyko operacyjne
 33. 46.5.Pozostałe ryzyka
 34. 47.Zarządzanie kapitałem

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy