Ankieta

Oświadczenia Zarządu

1. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Zarząd Banku Pocztowego S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:

  • roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego oraz jej wynik finansowy,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego zawiera prawdziwy obraz rozwoju osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

2. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Banku Pocztowego S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2014 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.


Podpisy Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

 

19 marca 2015 roku Szymon Midera
Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
 
str111_a.jpg
19 marca 2015 roku Hubert Meronk
Członek Zarządu
str111_b.jpg
19 marca 2015 roku Michał Sobiech
Członek Zarządu
str111_c.jpg
19 marca 2015 roku Paweł Spławski
Członek Zarządu
str111_d.jpg

 

 
 

 

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy