Ankieta

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub przeglądu sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu.

21 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8 statutu oraz § 3 ust. 1 pkt 25 regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego, wybrała firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku Pocztowego za lata 2012 – 2014.

Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (w tys. zł)

Dane doprowadzone do porównywalności. W Sprawozdaniu Zarządu za 2013 r. pozostałe usługi dotyczyły również innych płatności,
niepowiązanych bezpośrednio z badaniem sprawozdania finansowego.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy