Ankieta

Relacje inwestorskie

Od grudnia 2011 roku obligacje Banku są notowane w alternatywnym systemie obrotu, na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Głównym celem relacji inwestorskich jest dostarczanie interesariuszom aktualnych i rzetelnych informacji na temat Banku w prosty i zrozumiały oraz zgodny z przepisami prawa sposób.

Ponieważ akcje Banku nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w 2014 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się przede wszystkim na:

  • rozwijaniu kontaktów z inwestorami posiadającymi obligacje Banku lub zainteresowanymi ich zakupem,
  • wypełnianiu obowiązków informacyjnych w związku z notowaniem obligacji Banku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW).

Na koniec 2014 roku przedmiotem notowania na ASO GPW (Catalyst) były następujące obligacje Banku Pocztowego S.A.:

 * do 8.07.16; od 9.07.16 do 8.07.21 WIBOR6M+3,75+1,5pp

Notowania i obroty na obligacjach Banku Pocztowego

Notowania i obroty na obligacjach Banku Pocztowego

Wypełniając obowiązki informacyjne rynku Catalyst oraz w celu zapewnienia pełnej transparentności działalności, Bank i Grupa publikuje raporty roczne i półroczne.

Ponadto, Bank i Grupa, pomimo braku takiego obowiązku prawnego, podaje do publicznej wiadomości wybrane kwartalne dane finansowe. Przy okazji tych publikacji, organizowane są konferencje prasowe, na których przedstawiciele Zarządu Banku omawiają wyniki osiągnięte w danym okresie.

W 2014 roku Bank przeprowadził z sukcesem sześć emisji obligacji:

  • dwie emisje obligacji zwykłych: 4-letnich serii B3 na łączną kwotę 40 mln zł i B4 na łączną kwotę 170 mln zł,
  • cztery serie obligacji krótkoterminowych (D4, D5, D6 i D7) na kwoty odpowiednio: 50 mln zł, 10 mln zł, 30 mln zł, 30 mln zł.

W związku z emisją obligacji serii B4 przedstawiciele Banku wzięli udział w serii spotkań z inwestorami instytucjonalnymi zorganizowanych w ramach roadshow.

Utrzymywaniem bieżących relacji z inwestorami w Banku zajmuje się:.

Magdalena Ossowska-Krasoń
rzecznik prasowy
e-mail: M.Ossowska-Krason@pocztowy.pl
tel. (22)328 76 06
tel. kom. 601 057 496

Na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. (www.pocztowy.pl), w zakładce Obligacje Banku Pocztowego znajdują się wszystkie raporty bieżące i okresowe przekazywane na Catalyst za pośrednictwem systemu EBI oraz inne informacje dotyczące obligacji wyemitowanych przez Bank.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy