Ankieta

Rozwój organizacji i infrastruktury

1. Struktura organizacyjna Banku

W ciągu 2014 roku dostosowano strukturę organizacyjną Banku Pocztowego do nowych zadań wyznaczonych przez strategię rozwoju Banku do 2017 roku, uwzględniając jednocześnie wymóg rozdzielenia funkcji nadzorczych i kontrolnych od obszaru biznesu.

W grudniu 2014 roku w ramach Banku Pocztowego działały cztery obszary, zarządzane przez poszczególnych Członków Zarządu Banku, tj.:

 • Obszar Zarządzania Strategicznego,
 • Obszar Biznesu, Skarbu i Marketingu,
 • Obszar Wsparcia Biznesu,
 • Obszar Finansów i Ryzyka.

Schemat organizacyjny Banku Pocztowego wg stanu na 31 grudnia 2014 rok

 Schemat organizacyjny Banku Pocztowego wg stanu na 31 grudnia 2014 rok

 

W związku ze zmianami w składzie Zarządu Banku, o których mowa w rozdziale 13.9 Działalność organów korporacyjnych Banku – skład Zarządu, od 12 lutego 2015 roku zmodyfikowano strukturę organizacyjną Banku.

Główne zmiany w strukturze organizacyjnej Banku przedstawiały się następująco:

 • Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu nadzoruje Obszar Zarządzania Strategicznego rozszerzony o Departament Marketingu i Public Relations, który zostaje przeniesiony z Obszaru Biznesu, Skarbu i Marketingu,
 • Członek Zarządu nadzorujący dotychczas Obszar Wsparcia Biznesu nadzoruje wyłącznie Obszar Biznesu i Skarbu (dotychczas Obszar Biznesu, Skarbu i Marketingu będący w kompetencji Wiceprezesa Zarządu),
 • powołanemu 12 lutego 2015 roku Członkowi Zarządu powierzono Obszar Wsparcia Biznesu,
 • Obszar Finansów i Ryzyka pozostaje rozszerzony o zadanie znajdujące się dotychczas w Obszarze Wsparcia Biznesu w zakresie zapewnienia realizowania operacji i rozliczeń w obrocie dewizowym i rozliczeń transakcji zawieranych przez Departament Skarbu, które przeniesiono do Pionu Finansów,
 • dotychczasowe zadanie Pionu Informatyki w Obszarze Wsparcia Biznesu w zakresie zapewnienia informacji zarządczej za pośrednictwem Hurtowni Danych przeniesiono do Pionu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży w Obszarze Biznesu i Skarbu,
 • dotychczasowe zadanie Obszaru Wsparcia Biznesu w zakresie zapewnienia efektywnego nadzoru nad umowami pomiędzy Bankiem a insourcerami w zakresie realizacji czynności operacyjnych oraz opracowywania, wdrażania oraz raportowania na potrzeby Banku wskaźników operacyjnych jak również koordynacja działań Banku w zakresie realizacji inwestycji kapitałowych, przeniesiono do Pionu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży w Obszarze Biznesu i Skarbu.

Na dzień sporządzenia sprawozdania schemat organizacyjny przedstawia się następująco:

Na dzień sporządzenia sprawozdania schemat organizacyjny przedstawia się następująco:
 

Główne cele i zadania poszczególnych obszarów:

Obszar Zarządzania Strategicznego:

 • Pion Organizacyjno–Prawny i Compliance: zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania organów Banku, zapewnienie efektywnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, zapewnienie efektywnej obsługi prawnej w celu ochrony prawnej interesów Banku,
 • kształtowanie polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalnej, zapewnienie należytej jakości kadr i kwalifikacji pracowników,
 • dbanie o szczelność i efektywność kontroli wewnętrznej,
 • tworzenie i weryfikacja strategii Banku,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zasobów Banku, w tym organizacja rozwiązań zapewniających ciągłość działania Banku oraz zapewnienie bezpiecznego działania Banku oraz środków klientów poprzez przeciwdziałanie przestępczości i przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • działania marketingowe oraz zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Obszar Biznesu i Skarbu:

 • Pion Rozwoju Biznesu i Sprzedaży: kształtowanie i realizowanie polityki sprzedaży detalicznej i instytucjonalnej produktów bankowych i produktów zewnętrznych, rozwój biznesu detalicznego i instytucjonalnego, organizacja efektywnej sieci sprzedaży detalicznych i instytucjonalnych produktów bankowych i produktów zewnętrznych, zapewnienie efektywnego nadzoru nad umowami pomiędzy Bankiem a insourcerami w zakresie realizacji czynności operacyjnych oraz opracowywanie, wdrażanie oraz raportowanie na potrzeby Banku wskaźników operacyjnych.
 • Departament Skarbu: zarządzanie płynnością bieżącą.
   

Obszar Finansów i Ryzyka:

 • Pion Ryzyka: kształtowanie systemu zintegrowanego zarządzania ryzykiem oraz kapitałem, wspierającego realizację strategii oraz utrzymanie przyjętego poziomu apetytu na ryzyko, tworzenie strategii zarządzaniem ryzykiem powiązanej ze strategią Banku, w szczególności tworzenie polityki Banku w zakresie ryzyka kredytowego, kształtowanie efektywnego systemu monitoringu ryzyka, restrukturyzacji i windykacji,
 • Pion Finansów: realizowanie procesu planowania finansowego w Banku, monitorowanie realizacji planów finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie gospodarki własnej, zarządzanie strategiczne strukturą aktywów i pasywów oraz płynnością strukturalną Banku, zapewnienie realizowania operacji i rozliczeń w obrocie dewizowym i rozliczeń transakcji zawieranych przez Departament Skarbu.
   

Obszar Wsparcia Biznesu:

 • Pion Informatyki: utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych na właściwym poziomie oraz rozwój systemów informatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów wewnętrznych, zapewnienie informacji zarządczej za pośrednictwem Hurtowni Danych,
 • Departament Logistyki i Administracji: wykonywanie usług administracyjnych i logistycznych dla Banku.

2. Kanały dystrybucji produktów bankowych

Bank Pocztowy posiada rozbudowaną sieć sprzedaży, która składa się z:

 • kanałów głównych, tj. sieci własnej Banku, sieci sprzedaży Poczty Polskiej, oraz sieci dystrybucji Spółki Dystrybucyjnej,
 • kanałów wspierających: bankowości internetowej, Contact Centre, pośredników.

Na koniec 2014 roku Bank posiadał własną sieć dystrybucji obejmującą 293 jednostek, składającą się z 1 Oddziału, 23 Placówek (w tym jedna placówka agencyjna) i 269 Mikrooddziałów. W ciągu 2014 roku sieć ta powiększyła się o 13 Mikrooddziałów.

W 2014 roku w Banku rozpoczęto proces rewitalizacji sieci placówek, odzwierciedlający nową strategię Banku.
Poniżej odświeżona i unowocześniona wizualizacja placówek Banku Pocztowego.

odświeżona i unowocześniona wizualizacja placówek Banku Pocztowego

odświeżona i unowocześniona wizualizacja placówek Banku Pocztowego

Pierwszą placówką Banku Pocztowego, która została zwizualizowana z uwzględnieniem nowego logotypu, nawiązującego do logo Poczty Polskiej jest placówka w Kaliszu przy ul. Zamkowej 18/20. Prace związane z jej przygotowaniem zakończyły się 1 sierpnia 2014 roku.

W 2014 roku Bank uruchomił pierwszą pilotażową Placówkę Agencyjną w Bełchatowie. Jest to punkt zlokalizowany w galerii handlowej, posiadający pełną dostępność do baz (Ferryt, Front – end i aplikacji dostępnych za pośrednictwem www.) Placówka Agencyjna jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 – 12 godzin.

Bank rozwija również internetowe kanały dystrybucji. Klienci indywidualni mogą korzystać z systemów bankowości internetowej Pocztowy24, podczas gdy klienci instytucjonalni z systemu bankowości internetowej Pocztowy24 Biznes. Contact Centre jest systemem bankowości telefonicznej, który umożliwia klientom dostęp do rachunku i innych usług bankowych przez telefon lub przez komunikatory internetowe.

Kanały dystrybucji Banku

 

Sieć tradycyjnych kanałów dystrybucji Banku Pocztowego S.A. w podziale na województwa
 

 Sieć tradycyjnych kanałów dystrybucji Banku Pocztowego S.A. w podziale na województwa 2014
              
Sieć tradycyjnych kanałów dystrybucji Banku Pocztowego S.A. w podziale na województwa 2013

 

Ponadto, produkty Banku są dystrybuowane przez sieć mobilnych doradców Spółki Dystrybucyjnej która prowadzi akwizycję produktów kredytowych wśród klientów o ograniczonej dostępności do sieci sprzedaży Banku. Na koniec 2014 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała z 94 doradcami.

Bank świadczy usługi finansowe korzystając z sieci sprzedaży Poczty Polskiej (około 7,3 tys. placówek, w tym 826 Pocztowych Stanowisk Finansowych oraz 504 Pocztowych Stref Finansowych). Produkty Banku są również dystrybuowane za pośrednictwem 23,3 tys. listonoszy. Tak rozbudowana sieć zapewnia dostęp do produktów i usług Banku na terenie całego kraju.

 

Zakres usług świadczonych przez poszczególne kanały dystrybucji produktów i usług Banku Pocztowego

 Zakres usług świadczonych przez poszczególne kanały dystrybucji produktów i usług Banku Pocztowego

3. Projekty rozwojowe

W 2014 roku Grupa Banku Pocztowego poniosła nakłady inwestycyjne na projekty rozwojowe w wysokości 11,3 mln zł. Były one wyższe niż w 2013 roku, kiedy to wyniosły 9,3 mln zł. Zrealizowane inwestycje w większości dotyczyły obszaru informatyki w zakresie modernizacji i rozwoju podstawowych komponentów środowiska informatycznego. Istotną pozycję stanowiły również nakłady na rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji oraz modernizację sieci własnej placówek Banku.
 

 • Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji
  W kwietniu 2014 roku Bank wdrożył nową platformę internetową dla klientów detalicznych Pocztowy 24, zastępując dotychczasowe rozwiązanie.

  Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji   Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji

  Nowy system bankowości internetowej Pocztowy24 umożliwia zdalny dostęp do produktów i usług Banku Pocztowego poprzez jeden, prosty w obsłudze, zintegrowany system. Zaletą najnowszej aplikacji jest prosta obsługa, przejrzysty układ oraz funkcjonalne ikony, które pozwalają na intuicyjne korzystanie z produktów bankowych. Klienci mogą też sami dopasować układ ekranu głównego do swoich potrzeb, aby sprawniej korzystać z najczęściej używanych funkcji.

  Pod adresem www.nowy.pocztowy24.pl/demo/ znajduje się wersja „demo", czyli strona internetowa służąca do nauki posługiwania się kontem w Banku. Osoba nie posiadająca konta internetowego może poćwiczyć przelewy na inne konta, opłacanie rachunków, spłaty rat kredytu i kart kredytowych, doładowanie telefonu komórkowego, a nawet założenie lokaty bankowej. Wszystko to odbywa się bez żadnego ryzyka, wirtualnymi pieniędzmi.

  Od maja 2014 roku do grudnia 2014 roku odnotowano 808 tys. logowań na platformie Pocztowy 24.
   
 • IT i Operacje
  W 2014 roku Bank zakończył wdrożenie aplikacji Front-End we wszystkich placówkach Banku. Głównym celem projektu było stworzenie nowego rozwiązania technologicznego, które umożliwiło rozszerzenie zakresu produktów i usług oferowanych klientom, usprawnienie i przyspieszenie procesu sprzedaży produktów i usług we wszystkich placówkach. Kontynuacją projektu wdrażania aplikacji Front-End w placówkach Banku jest wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego w placówkach Poczty Polskiej.
   
 • Sieć placówek bankowych
  W ramach przyjętej strategii, Bank kontynuował projekt zwiększenia efektywności sprzedaży w placówkach Poczty Polskiej poprzez rozbudowę sieci Mikroodziałów. W 2014 roku uruchomiono 13 tego typu placówek.

  Bank, ściśle współpracując z Pocztą Polską, rozpoczął proces rewitalizacji sieci, wprowadzając przy tym nową księgę standardów, która ma na celu dostosowanie placówek Banku do standardów Poczty Polskiej.

  W 2014 roku rozpoczęto proces uruchamiania placówek agencyjnych w nowych lokalizacjach, tj. w galeriach handlowych. W 2014 roku uruchomiono pierwszą z dwóch placówek. Rozpoczęcie działalności drugiej zaplanowano na początek 2015 roku.
   
 • Projekty związane z operacyjną działalnością Banku
  Głównym przedsięwzięciem Banku w tym zakresie była budowa systemu zarządzania relacjami z klientami – CRM (ang. Customer Relationship Management), tj. narzędzia, które pozwoli zacieśnić relacje z klientami Banku. Głównym celem projektu jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań w zakresie CRM integrujących wszystkie kanały komunikacji oraz systemy wspierające sprzedaż. Pozwoli to na wypracowanie mechanizmów gromadzenia informacji o klientach i przygotowania dla nich specjalnej oferty dostępnej w preferowanym kanale dystrybucji. Oferta dostępna będzie za pośrednictwem doradcy poprzez narzędzie CRM, w kanałach zdalnych w IVR oraz serwisie internetowym poprzez integrację systemów w ramach projektu.
   

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy