Ankieta

Rynek kapitałowy

591,2 mld zł
wartości spółek
krajowych na GPW
- 0,4% r/r

 

Rynek akcji (rynek główny GPW i ASO – rynek NewConnect)

Rok 2014 na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie był dość rozczarowujący, upłynął bowiem pod znakiem trendu bocznego. Ostatecznie w 2014 roku indeks największych spółek WIG20 spadł o 3,5% a indeks całego rynku WIG wzrósł o około 0,3%. Przyczyn takiej sytuacji można upatrywać w reformie systemu emerytalnego i związanej z nią marginalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, a także w konflikcie na Ukrainie i idącym za nim wzroście ryzyka geopolitycznego w Europie. W okresie 12 miesięcy 2014 roku odnotowano wzrost 4 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 23,6%), podczas gdy najwięcej stracił WIG-Spożywczy (-20,0%).

Na koniec grudnia 2014 roku wartość notowanych na warszawskiej giełdzie spółek krajowych wyniosła 591,2 mld zł, czyli była o 0,4% niższa w porównaniu z grudniem 2013 roku. Spółki częściej niż w 2013 roku poszukiwały środków na rozwój na rynku kapitałowym. W ciągu 2014 roku na głównym parkiecie zadebiutowało 28 spółek, wobec 23 w poprzednim roku.

Spadła aktywność inwestorów. W trakcie obrotów sesyjnych na głównym parkiecie zmieniły właściciela akcje o wartości 232,9 mld zł, tj. o 9,1% niższej niż w poprzednim roku.

W 2014 roku odnotowano spadek łącznej kapitalizacji spółek (17,3% r/r) oraz wartości ofert (32,3% r/r) na rynku alternatywnym. Na NewConnect w 2014 roku zadebiutowały 22 spółki, a 10 – najwięcej od początku istnienia tego rynku – przeniosło notowania na Główny Rynek GPW. Miało to m.in. wpływ na liczbę spółek na rynku alternatywnym - na koniec 2014 roku były notowane 431 spółki w porównaniu do 445 na koniec 2013 roku.

2 stycznia 2014 roku GPW rozpoczęła publikację nowych indeksów pochodnych wobec wprowadzonego we wrześniu 2013 roku indeksu WIG30: WIG30short i WIG30lev. Od 24 marca 2014 roku rozpoczęto również publikację indeksów WIG50 i WIG250. Kontynuowano proces wdrożenia systemu UTP w kierunku systemu transakcyjnego UTP-Derivatives. Rok 2014 przyniósł również projekty nowych produktów GPW, m.in. opcji na akcje, opcji binarnych i miesięcznych, kontraktów terminowych na energię elektryczną rozliczanych finansowo, a także dywersyfikacji działalności w obszarze rynku towarowego poza obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi. 20 czerwca 2014 roku był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 roku w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł.

Rynek obligacji (rynek Catalyst)

Również na rynku Catalyst odnotowano spadek wolumenu notowanych emisji. Na koniec grudnia 2014 roku notowano papiery dłużne 193 emitentów o wartości 544,6 mld zł, podczas gdy na koniec 2013 roku notowane były papiery dłużne 176 emitentów i wartości 619,1 mld zł. W 2014 roku wartość emisji obligacji korporacyjnych w ramach Catalyst osiągnęła 60,9 mld zł, wartość emisji obligacji komunalnych wyniosła 3,2 mld zł, zaś wartość emisji obligacji Skarbu Państwa wyniosła 480,5 mld zł. W 2013 roku wartość emisji w podziale na instrumenty wyniosła odpowiednio 55,8 mld zł, 3,1 mld zł oraz 560,2 mld zł.

W 2014 roku na rynku Catalyst zadebiutowało 191 podmiotów wobec 196 w 2013 roku, przy czym największa wartość debiutu (wyrażona łączną wartością obligacji objętych wnioskiem) wyniosła 500 mln euro wobec 1,0 mld zł w 2013 roku.

W ciągu 12 miesięcy 2014 roku dochodowy indeks obligacji skarbowych TBSP.Index (Treasury BondSpot Poland) wzrósł o 9,45% wobec wzrostu o 1,98% w roku 2013. Taki scenariusz w roku 2014 miał miejsce głównie za sprawą konfliktu na Ukrainie, który najpierw spowodował gorsze oceny polskiej i europejskiej gospodarki, co zwróciło uwagę inwestorów ku obligacjom jako papierom bezpiecznym, a następnie przerodził się w obustronne sankcje Rosji i Europy, co pogorszyło odczyty inflacji i PKB. Dodatkowo, obniżka stóp procentowych przez RPP w październiku 2014 roku spotęgowała rosnące wyceny obligacji skarbowych.

Aktywa funduszy inwestycyjnych

Po udanym 2013 roku, w którym środki zarządzane przez krajowe fundusze wzrosły o 29,6%, dynamika aktywów w 2014 roku była prawie 3-krotnie niższa i wyniosła 10,4%, zamykając wartość aktywów na poziomie 208,9 mld zł. Spowolnienie dynamiki rynku miało swoje źródło głównie w mniejszym zainteresowaniu funduszami po stronie klientów. Największą dynamikę wzrostu zanotowały fundusze sekurytyzacyjne (w ramach rynku niepublicznego), zarabiające na rynku wierzytelności. Wartość ich aktywów wzrosła w ciągu roku o blisko 60%, tj. o niemal 1 mld zł. W 2014 roku średnia stopa zwrotu osiągnięta przez krajowe fundusze inwestycyjne osiągnęła poziom 1,82%.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy