Ankieta

Strategia rozwoju

1. Strategia rozwoju Grupy Banku Pocztowego i jej realizacja

Główne założenia strategiczne wyznaczają Bankowi osiągnięcie ambitnych celów w zakresie budowy dużej bazy klientów, poprzez aktywną akwizycję rachunków ROR głównie w rozległej sieci placówek Poczty Polskiej oraz w rozwijającej się sieci Mikrooddziałów.

W 2014 roku Grupa realizując działania zmierzające do poprawy efektywności działania zmieniła ofertę produktową w zakresie kont osobistych mającą na celu aktywizację obsługiwanych już klientów. Działanie to z jednej strony spowodowało obniżenie dynamiki wzrostu liczby klientów, początkowo także w 2014 roku, jednakże istotnie wpłynęło na poprawę wyniku finansowego Grupy. Równolegle wprowadzenie nowej przełomowej oferty, będącej wynikiem wdrożenia nowej strategii Grupy w czerwcu 2014 roku, spowodowało przyspieszenie tempa akwizycji rachunków ROR w II półroczu 2014 roku oraz zwiększenie udziału aktywnych i o większej rentowności rachunków w ogólnej bazie rachunków.

1,5 mln ROR
w 2017 roku
31.12.2014 r. 997 tys.
60% C/I

2014 r. – 65,3%
15% ROE w 2017r.

2014 r. 10,5% ROE

Taka sytuacja przy działaniach optymalizujących stronę kosztową doprowadziła do istotnej poprawy efektywności działania i rentowności Grupy.

Na koniec 2014 roku liczba obsługiwanych klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw wynosiła 1,43 mln, co oznacza niewielki przyrost w relacji do grudnia 2013 roku, tj. 0,5%. W zakresie rachunków ROR nastąpiło zmniejszenie (o 20 tys.) liczby obsługiwanych kont ROR do 997 tys.

Działania realizowane w kierunku zwiększenia efektywności Grupy, głównie optymalizacja kosztowa, jak i udoskonalenia procesowe, przyniosły zakładane rezultaty i spowodowały osiągnięcie najlepszego w historii zysku netto – 43,6 mln zł, o 7,6 mln zł (o 21,1%) wyższego niż w 2013 roku.

To przełożyło się na polepszenie wskaźnika zwrotu z kapitałów ROE netto, z 9,6% w 2013 roku do 10,5% w 2014 roku.

Natomiast dzięki zwiększeniu przychodów oraz skutecznej polityce optymalizacji kosztów Grupa zanotowała dalszą poprawę wskaźnika koszty/dochody (C/I), tj. z 71,3% w 2013 roku do 65,3% w 2014 roku.

Na koniec grudnia 2014 roku Grupa posiadała 269 Mikrooddziałów, czyli o 13 więcej niż rok wcześniej. W ciągu 2014 roku zweryfikowano docelową liczbę tego typu placówek i ich lokalizacji z punktu widzenia osiągnięcia najlepszej efektywności działania.

2. Kierunki rozwoju w 2015 roku

W 2015 roku Grupa będzie przede wszystkim prowadzić działania w zakresie dalszej akwizycji klientów i strategicznego zarządzania relacjami z nimi, zwiększenia zakresu działania i efektywności sieci sprzedaży oraz poprawy efektywności i sprawności działania organizacji.

Cele w zakresie wzrostu liczby klientów (około 160 tysięcy w 2015 roku) oraz osiągniecia i utrzymania wysokiej dynamiki akwizycji ROR-ów (300 tys. rachunków) będą wspierane szeregiem projektów rozwojowych i przedsięwzięć. Będą one realizowane w obszarach mających kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim obszar produktowo-sprzedażowy, działania związane z rozwojem sieci sprzedaży, jakością obsługi i zarządzaniem relacjami z klientami, wdrożeniem zintegrowanej oferty z Pocztą Polską w obszarze e-commerce, dalszym wzrostem efektywności sprzedażowej sieci Poczty Polskiej.

W zakresie sprzedaży i jej wsparcia jednym z kluczowych zamierzeń Grupy jest wdrożenie w sieci placówek Poczty Polskiej narzędzia typu Front-End, co umożliwi sprzedaż oraz realizację dyspozycji klienta w czasie rzeczywistym.

Grupa będzie dążyć do zacieśnienia relacji z klientami. W tym celu będzie wdrażała strategię zarządzania relacji z klientami, a w ramach niej procesy aktywacji i wzrostu transakcyjności, wzrostu sprzedaży krzyżowej oraz retencji klientów.

W zakresie rozwoju sieci sprzedaży i obsługi na koniec 2015 roku Grupa zamierza dysponować siecią 304 placówek sieci własnej, w tym 285 Mikrooddziałów. Obok tego następować będzie rozbudowa funkcjonalna Contact Centre, w tym poprzez wydłużenie godzin funkcjonowania i obsługę klientów przez 7 dni w tygodniu. Planowana jest również kontynuacja pilotażu sieci placówek partnerskich, które będą lokalizowane głównie w galeriach handlowych. Równocześnie kontynuowany będzie rozwój Pocztowych Stref Finansowych, do docelowej liczby 640 tych lokalizacji. Ponadto, strategiczne partnerstwo Grupy i Poczty Polskiej będzie się wyrażać działaniami przede wszystkim w obszarach takich jak synergiczne zarządzanie sprzedażą i usprawnienie procesów sprzedażowych w Grupie i Poczcie Polskiej oraz zintegrowany rozwój i optymalizacja technologii informatycznych.

Rozwój biznesu będzie się wyrażał poprzez dalszy wzrost wyniku na działalności bankowej realizowany poprzez wzrost sprzedaży przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych oraz poprzez zwiększenie rentowności produktów, przy zachowaniu bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych i płynnościowych.

Poprawa efektywności działania, to nadal jedno z kluczowych zamierzeń Grupy na 2015 rok. W tym celu Grupa będzie podejmować działania mające na celu zwiększanie przychodów przy ścisłej kontroli kosztów działalności poprzez stymulację sprzedaży najbardziej rentownych produktów i koncentrację na działalności linii biznesowych o najwyższej efektywności. Równolegle Grupa będzie prowadziła działania mające na celu systematyczną poprawę efektywności działania, w szczególności poprzez optymalizację procesów i upraszczanie mechanizmów funkcjonowania organizacji.

Grupa będzie nadal dążyć do podniesienia kapitałów w drodze dokapitalizowania, jednak realizacja tego działania będzie uzależniona od pozytywnej decyzji akcjonariuszy oraz sprzyjającej sytuacji rynkowej.

Możliwości realizacji przyjętych przez Grupę na 2015 rok celów będą w znacznym stopniu zależeć od sytuacji panującej w otoczeniu zewnętrznym, a w szczególności skali ożywienia gospodarczego w Polsce.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy