Ankieta

Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy

Na koniec 2014 roku kapitał zakładowy Banku Pocztowego wynosił 97 290 400 złotych i był podzielony na 9 729 040 akcji po 10 złotych wartości nominalnej każda. Składał się on z:

  • 291 300 akcji imiennych serii A. Akcje serii A nie są uprzywilejowane co do prawa głosu i są uprzywilejowane co do podziału majątku w razie likwidacji Banku w proporcji 5 do 1 w stosunku do akcji zwykłych,
  • 9 437 740 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii B.

Struktura akcjonariatu

Większościowym akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Poczta Polska (75% minus dziesięć akcji). Ponadto akcjonariuszem mniejszościowym jest PKO Bank Polski S.A. (25% plus dziesięć akcji).

Wszystkie akcje serii A są w posiadaniu Poczty Polskiej. W przypadku głosowania nad podziałem majątku Banku Pocztowego udział głosów Poczty Polskiej będzie wynosić 77,67%, zaś PKO Banku Polskiego 22,33%.

W ciągu 2014 roku poziom kapitału zakładowego Banku oraz struktura akcjonariatu nie uległy zmianie.

Zgodnie z obowiązującą strategią, jedną z form dokapitalizowania Banku Pocztowego może być przeprowadzenie w przyszłości pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) oraz debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W związku z tym akcje serii B od chwili swojej dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi staną się akcjami na okaziciela.

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy