BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

6. Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych

Zgodnie z intencją MSSF 8 informacje o segmentach operacyjnych prezentuje się w oparciu o strukturę raportowania stosowaną do celów sprawozdawczości wewnętrznej przedstawianej Zarządowi Banku, którego zadaniem jest przydzielanie zasobów do segmentów oraz ocena ich wyników.

Dla celów zarządczych działalność Grupy podzielono na segmenty w oparciu o sprzedawane produkty, świadczone usługi oraz typ klientów. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: detaliczny, instytucjonalny oraz rozliczeń i skarbu.

Szczegółowe zasady wydzielenia przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów poszczególnych segmentów opisują wewnętrzne regulacje Banku. Grupa rozlicza transakcje pomiędzy segmentami przy zastosowaniu wewnętrznych stawek transferowych ustalonych w oparciu o dane rynkowe. Operacje koncentrują się na rynku polskim - podstawową bazę klientów stanowią krajowe osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Działalność Grupy nie jest narażona na fluktuacje związane z sezonowością operacji.

Zarząd Banku ocenia wyniki finansowe poszczególnych segmentów w zakresie następujących wielkości:

  • wynik na działalności bankowej po odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
  • ogólne koszty administracyjne,
  • wskaźnik C/I (cost/income, czyli koszty z amortyzacją/dochody).

Zasady rachunkowości stosowane w sprawozdawczości według segmentów operacyjnych są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w nocie 5.

W związku z tym, że Zarząd Banku analizuje wynik odsetkowy łącznie w wynikach finansowych poszczególnych segmentów nie wydzielono przychodów i kosztów odsetkowych.

Segment detaliczny Grupy

Segment detaliczny w ujęciu zarządczym obejmuje ofertę skierowaną do osób fizycznych oraz mikroprzedsiębiorstw (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Oferta zawiera rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) i konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne (w tym gotówkowe, kredyty odnawialne i nieodnawialne w ROR), kredyty hipoteczne (w tym: kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne), karty kredytowe, produkty ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Oferta kierowana jest za pomocą tradycyjnych kanałów dystrybucji poprzez ogólnopolską sieć placówek (w tym: sieć własną oraz w odniesieniu do wybranych produktów - sieć Poczty Polskiej S.A.), bankowość internetową Pocztowy24, bankowość telefoniczną Contact Center i usługę PocztowySMS.

Segment instytucjonalny Grupy

Segment instytucjonalny w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności uzyskany z tytułu obsługi podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli na podstawie właściwych przepisów prowadzą działalność gospodarczą oraz jednostek budżetowych szczebla centralnego i samorządowego.

W skład oferty segmentu instytucjonalnego wchodzą: produkty kredytowe (kredyty obrotowe, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty inwestycyjne, kredyty z premią termomodernizacyjną i z premią remontową, pożyczki hipoteczne oraz gwarancje bankowe), depozytowe (rachunki bieżące i pomocnicze, mieszkaniowy rachunek powierniczy, lokaty standardowe i indywidualnie negocjowane w tym lokaty typu overnight, konta oszczędnościowe) oraz produkty rozliczeniowe (wpłaty otwarte, wpłaty i wypłaty zamknięte, Giro Płatność, Giro Wysyłka, masowe płatności). Produkty są oferowane poprzez sieć własną.

Segment rozliczeń i skarbu Grupy

W obszarze usług rozliczeniowych, Bank oferuje kompleksową obsługę w zakresie wpłat gotówkowych klientów Poczty Polskiej S.A., polegającą na włączeniu do rozliczeń międzybankowych wpłat gotówkowych przyjętych w placówkach Poczty Polskiej S.A. Do usług tych należą przede wszystkim: obsługa wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach oraz obsługa wpłat na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych.

Obszar skarbu prowadzi działalność w zakresie operacji skarbowych, rynków finansowych, zarządzania płynnością, ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym. Dokonuje transakcji na rynku międzybankowym (np. depozyty), kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe (obligacje Skarbu Państwa, instrumenty dłużne wyemitowane przez Narodowy Bank Polski, obligacje banków), przeprowadza transakcje sell-buy-backbuy-sell-back oraz transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję na ryzyko (typu: FRA, IRS i FXswap). W transakcjach wewnętrznych odkupuje po stawce transferowej od segmentów operacyjnych pozyskane przez nie środki klientów i sprzedaje im fundusze na działalność kredytową.

Pozycje niezaalokowane

Wielkości niezaalokowane obejmują przychody i koszty nieprzyporządkowane do powyższych segmentów oraz podatek dochodowy.

Zmiany w sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych

W danych dotyczących skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz aktywów, zobowiązań i kapitału własnego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany w relacji do 31 grudnia 2016 roku.

okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Segment detaliczny Segment instytucjonalny Segment rozliczeń i skarbu Wielkości niezaalokowane Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Wynik z tytułu odsetek 227 720 23 928 18 419 2 813 272 880

- sprzedaż klientom zewnętrznym

229 749 20 727 19 591 2 813 272 880

- sprzedaż innym segmentom

(2 029) 3 201 (1 172) 0 0
Wynik z tytułu prowizji i opłat 27 222 13 082 13 755 1 036 55 095
Pozostałe przychody i koszty związane z działalnością bankową* 0 0 9 876 0 9 876
Wynik na działalności bankowej 254 942 37 010 42 050 3 849 337 851
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 5 394 1 047 528 (819) 6 150
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (183 024) (24 918) (16 672) (1 775) (226 389)

- amortyzacja

(20 707) (3 729) (1 319) (375) (26 130)
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości (101 497) (3 219) 0 0 (104 716)
Wynik na działalności operacyjnej (24 185) 9 920 25 906 1 255 12 896
Zysk (strata) brutto (24 185) 9 920 25 906 1 255 12 896
Podatek dochodowy 0 0 0 (7 809) (7 809)
Wynik finansowy netto bieżącego okresu (24 185) 9 920 25 906 (6 554) 5 087

 *Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych i przychody z tytułu dywidend otrzymanych od spółek spoza Grupy.

okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
Segment detaliczny Segment rozliczeń i skarbu Wielkości niezaalokowane Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Wynik z tytułu odsetek 231 211 21 385 12 446 2 654 267 696

- sprzedaż klientom zewnętrznym

239 547 17 464 8 031 2 654 267 696

- sprzedaż innym segmentom

(8 336) 3 921 4 415 0 0
Wynik z tytułu prowizji i opłat 19 829 12 173 14 410 1 315 47 727
Pozostałe przychody i koszty związane z działalnością bankową* 0 0 23 658 0 23 658
Wynik na działalności bankowej 251 040 33 558 50 514 3 969 339 081
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (4 275) (841) (353) (906) (6 375)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (183 584) (22 939) (15 437) (2 938) (224 898)

- amortyzacja

(19 328) (2 860) (943) (753) (23 884)
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości (102 648) 2 152 0 0 (100 496)
Wynik na działalności operacyjnej (39 467) 11 930 34 724 125 7 312
Zysk (strata) brutto (39 467) 11 930 34 724 125 7 312
Podatek dochodowy 0 0 0 (4 802) (4 802)
Wynik finansowy netto bieżącego okresu (39 467) 11 930 34 724 (4 677) 2 510

 *Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych i przychody z tytułu dywidend otrzymanych od spółek spoza Grupy.

Aktywa segmentu detalicznego i segmentu instytucjonalnego obejmują przypisane bezpośrednio do segmentów kredyty i pożyczki netto udzielone klientom oraz zaalokowane zarządczo do segmentów następujące pozycje aktywów: środki pieniężne w kasie, rachunki bieżące w innych bankach, rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto oraz pozostałe aktywa.

Aktywa segmentu rozliczeń i skarbu obejmują przypisane bezpośrednio do segmentu środki pieniężne zgromadzone w Banku Centralnym, należności z tytułu dłużnych papierów wartościowych banków, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, instrumenty finansowe zabezpieczające i inwestycyjne aktywa finansowe oraz zaalokowane zarządczo do segmentu następujące pozycje aktywów: środki pieniężne w kasie, rachunki bieżące w innych bankach, rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto oraz pozostałe aktywa.

Zobowiązania i kapitał własny segmentu detalicznego i segmentu instytucjonalnego obejmują przypisane bezpośrednio zobowiązania wobec klientów, zobowiązania bieżące wobec Banku Centralnego i innych banków oraz zaalokowane zarządczo do segmentów następujące pozycje pasywów: rezerwy, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, pozostałe zobowiązania oraz kapitał własny ogółem.

Zobowiązania segmentu rozliczeń i skarbu obejmują przypisane bezpośrednio do segmentu zobowiązania terminowe wobec innych banków, lokaty indywidualnie negocjowane Poczty Polskiej S.A., zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, zobowiązania przeznaczone do obrotu, zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i instrumenty finansowe zabezpieczające oraz zaalokowane zarządczo do segmentu następujące pozycje pasywów: rezerwy, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, pozostałe zobowiązania oraz kapitał własny ogółem.

Stan na 31 grudnia 2017 Segment detaliczny Segment instytucjonalny Segment rozliczeń i skarbu Wielkości niezaalokowane Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa segmentu 4 355 308 667 883 2 455 234 (17 852) 7 460 573
Zobowiązania segmentu i kapitał własny 5 452 130 1 366 429 659 866 (17 852) 7 460 573

 

Stan na 31 grudnia 2016 Segment detaliczny Segment instytucjonalny Segment rozliczeń i skarbu Wielkości niezaalokowane Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa segmentu 4 650 991 724 116 1 577 804 (16 345) 6 936 566
Zobowiązania segmentu i kapitał własny 5 148 820 1 218 652 585 439 (16 345) 6 936 566

Przychody od głównego kontrahenta Grupy wyrażone w wartości otrzymanej zapłaty od kontrahenta w 2017 roku wyniosły 17 260 tys. zł podczas, gdy w 2016 roku wyniosły 16 360 tys. zł.

Do góry