BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

5.1. Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o jego zgodności ze standardami rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym instrumentów pochodnych oraz instrumentów finansowych zabezpieczających, które wyceniane są do wartości godziwej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych (tys. zł).

Oświadczenie o zgodności z MSSF

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz ich interpretacjami („MSSF”), które zostały włączone do prawa Unii Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („UE”). W zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami i interpretacjami jest ono zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez UE standardów oraz związanych z nimi interpretacji za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez UE bądź zostały zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Grupa nie skorzystała w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.

Standardy i zmiany do standardów opublikowane i zatwierdzone przez UE, które Grupa zastosowała po raz pierwszy od 1 stycznia 2017 roku

Następujące standardy oraz zmiany do istniejących standardów opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE weszły w życie po raz pierwszy od 1 stycznia 2017 roku:

 • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – inicjatywa w odniesieniu do ujawnień.

Zmiany doprecyzowujące MSR 7 mają na celu poprawę informacji przekazywanych na rzecz użytkowników sprawozdań finansowych o działalności finansowej jednostki. Zmiany wymagają, aby jednostka zastosowała ujawnienia umożliwiające użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikających z działalności finansowej, w tym zarówno zmian wynikających z przepływów pieniężnych jak i niepieniężnych.

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie mają znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od niezrealizowanych strat.

Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób wykazywania aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej.

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie mają znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSSF 12 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)”

Dokonano zmian do różnych standardów w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa.

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie mają znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Standardy, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, które zostały opublikowane przez RMSR i zostały zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Komisja Europejska Rozporządzeniem nr 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 roku zatwierdziła Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 „Instrumenty Finansowe” (MSSF 9), który zastąpił od 1 stycznia 2018 roku istniejący standard MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”.

Nowy standard wprowadza zmieniony model klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, model utraty wartości instrumentów finansowych oparty na koncepcji "straty oczekiwanej" oraz nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń.

Klasyfikacja i wycena

Klasyfikacja aktywów finansowych, według wymogów MSSF 9, odbywa się w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i zależy od:

 • modelu biznesowego w zakresie zarządzania aktywami finansowymi, który określany jest na poziomie odzwierciedlającym sposób, w jaki zarządza się łącznie grupami aktywów finansowych, aby zrealizować określony cel biznesowy, oraz
 • charakterystyki umownych przepływów pieniężnych, tj. od tego, czy umowne przepływy pieniężne stanowią wyłącznie spłatę kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty (ang. solely payments of principal and interest, „SPPI”).

W zależności od modelu biznesowego, aktywa finansowe mogą zostać zaklasyfikowane jako:

 • utrzymywane w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy (wyceniane w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełniają warunki SPPI),
 • utrzymywane w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży (wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, jeśli spełniają warunki SPPI),
 • zarządzane w celu realizowania przepływów pieniężnych poprzez sprzedaż aktywów oraz inne (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy).

Wtedy i tylko wtedy, gdy Grupa zmienia model biznesowy w zakresie zarządzania aktywami finansowymi, dokonuje ona przeklasyfikowania wszystkich aktywów finansowych, na które zmiana ta miała wpływ.

Grupa może w momencie początkowego ujęcia dokonać nieodwołalnego wyboru odnośnie określonych inwestycji w instrumenty kapitałowe, które w przeciwnym razie byłyby wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aby ujmować późniejsze zmiany wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. Dywidendy wynikające z takiej inwestycji ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Grupa przeprowadziła analizę stosowanych modeli biznesowych oraz test charakterystyk przepływów pieniężnych (SPPI) i ocenia, że:

 • należności od banków, kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz dłużne papiery wartościowe, zaklasyfikowane obecnie zgodnie z MSR 39 do kategorii pożyczki i należności są utrzymywane w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy i będą wycenione w zamortyzowanym koszcie zgodnie z MSSF 9,
 • dłużne papiery wartościowe, które zgodnie z MSR 39 są zaklasyfikowane do kategorii dostępnych do sprzedaży, są utrzymywane w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy lub w celu sprzedaży i będą wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody zgodnie z MSSF 9,
 • aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym pochodne instrumenty finansowe, będą w dalszym ciągu wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
 • inwestycje w instrumenty kapitałowe (z wyłączeniem inwestycji w jednostki zależne), które zgodnie z MSR 39 są zaklasyfikowane do kategorii dostępnych do sprzedaży, będą zgodnie z MSSF 9 wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (Grupa nie skorzystała z możliwości nieodwołalnego wyboru ujmowania instrumentów kapitałowych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody),
 • nie zidentyfikowała składników aktywów finansowych, które zamierzałby wyznaczyć do kategorii wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy celem zmniejszenia niedopasowania księgowego, które w przeciwnym razie powstałoby na skutek wyceny aktywów finansowych w zamortyzowanym koszcie lub wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie sposobu klasyfikacji i wyceny kredytów, dla których formuła stopy procentowej oparta jest o mnożnik większy niż jeden, w szczególności portfela kart kredytowych oraz kredytów w rachunku bieżącym, Grupa pozostała przy dotychczasowym sposobie wyceny tego typu produktów tj. w zamortyzowanym koszcie. Biorąc pod uwagę nieistotny udział tego typu kredytów w całym portfelu kredytowym Grupy, efekt wyceny tych portfeli do wartości godziwej nie miałby istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy.

Zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na zasady klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych, gdyż MSSF 9 w znacznym stopniu zachowuje dotychczasowe wymogi MSR 39.

Utrata wartości

W MSSF 9 wprowadzony został nowy model utraty wartości oparty o koncepcję „oczekiwanych strat kredytowych” (ang. expected credit loss, dalej: ECL), który zastąpi model „strat poniesionych” obowiązujący w MSR 39. W związku z tą zmianą, zaistniała konieczność kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości w oparciu o ECL oraz uwzględniania prognoz i spodziewanych przyszłych warunków ekonomicznych w kontekście oceny ryzyka kredytowego ekspozycji, co nie było możliwe w modelach zgodnych z MSR 39.

Model utraty wartości oparty o koncepcję ECL będzie miał zastosowanie do składników aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.

Zmiana obowiązującej koncepcji straty poniesionej, z MSR 39, na rzecz straty oczekiwanej w MSSF 9, będzie miała daleko idące konsekwencje w zakresie modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz wysokości utworzonych odpisów. W nowej koncepcji, nie będzie miał zastosowania parametr okresu identyfikacji straty (ang. Loss Identification Period), jak również nie będzie występowała kategoria odpisów IBNR (ang. Incurred But Not Reported) dla ekspozycji regularnych. Zgodnie z MSSF 9, w miejsce odpisów z IBNR dla ekspozycji regularnych oraz odpisów dla ekspozycji nieregularnych, odpis z tytułu utraty wartości będzie wyznaczany w następujących grupach:

 • Koszyk 1 – 12-miesięczna oczekiwana strata kredytowa – oczekiwana strata związana z przypadkami wystąpienia utraty wartości w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej, dla takich ekspozycji, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano znacznego wzrostu ryzyka kredytowego i nie stwierdzono utraty wartości,
 • Koszyk 2 – oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia – oczekiwana strata związana z przypadkami wystąpienia utraty wartości w całym okresie oczekiwanego życia składnika aktywów finansowych, dla takich ekspozycji, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka kredytowego i nie stwierdzono utraty wartości,
 • Koszyk 3 – oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia – oczekiwana strata związana z przypadkami wystąpienia utraty wartości w całym okresie oczekiwanego życia składnika aktywów finansowych, dla takich ekspozycji, dla których stwierdzono utratę wartości.

Nowy sposób kalkulacji utraty wartości aktywów finansowych będzie miał również wpływ na sposób rozpoznania przychodu odsetkowego. W szczególności, przychód odsetkowy od składników aktywów znajdujących się w koszykach 1 i 2 będzie wyznaczany poprzez przyłożenie efektywnej stopy procentowej do wartości brutto ekspozycji, natomiast w koszyku 3 poprzez przyłożenie efektywnej stopy procentowej do zamortyzowanego kosztu składnika aktywów, uwzględniającego odpisy z tytułu utraty wartości (podobnie jak dla aktywów ze stwierdzoną utratą wartości w MSR 39). Wdrożenie MSSF 9 skutkowało ujęciem w wartości brutto pełnej wysokości odsetek (kontraktowych), prowizji i opłat, w tym odsetek karnych, co skutkowało wzrostem odpisów z tego tytułu.

Przebudowa modeli PD, LGD i EAD miała w szczególności na celu opracowanie kryteriów transferu pomiędzy koszykami, jak również uzyskanie wieloletnich parametrów ryzyka dostosowanych do oczekiwań Grupy w zakresie kształtowania się przyszłej sytuacji makroekonomicznej. W procesie modelowania oczekiwanej ekspozycji na moment wejścia w default dla ekspozycji bez zdefiniowanych harmonogramów, Grupa opracowała modele wartości bilansowej i pozabilansowej w oparciu o historyczne wzorce behawioralne spłat i pociągnięć do momentu wejścia ekspozycji w default. W zakresie modelowania transferu pomiędzy koszykiem 1 i koszykiem 2, Grupa opracowała model istotnego wzrostu ryzyka kredytowego w oparciu o porównanie prawdopodobieństwa defaultu lifetime z momentu pierwotnego ujęcia ekspozycji z prawdopodobieństwem defaultu lifetime z momentu oceny. Model uwzględnia podstawowe dostępne charakterystyki ekspozycji z momentu pierwotnego ujęcia oraz momentu obecnej oceny, tj. scoring/rating, dane behawioralne, itp.

Rachunkowość zabezpieczeń

MSSF 9 daje możliwość wyboru w zakresie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, tj. stosowania dotychczasowych przepisów określonych w MSR 39 lub zastosowania uregulowań nowego standardu MSSF 9. Grupa podjęła decyzję o dalszym stosowaniu przepisów MSR 39, w zakresie rachunkowości zabezpieczeń. W związku z powyższym, w zakresie rachunkowości zabezpieczeń, wejście w życie MSSF 9 nie ma wpływu na sytuację finansową Grupy.

Ujawnienia i dane porównawcze

Wdrożenie MSSF 9 skutkuje istotnymi zmianami sposobu prezentacji oraz wartości bilansowej dotyczących instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym Grupy.

Grupa skorzystała z możliwości przewidzianej w MSSF 9, umożliwiającej nieprzekształcanie danych dotyczących wcześniejszych okresów w odniesieniu do zmian wynikających z klasyfikacji i wyceny (w tym z tytułu utraty wartości). Różnice wartości bilansowej aktywów i zobowiązań wynikających z zastosowania MSSF 9 zostały ujęte w pozycji „Zyski zatrzymane” na dzień 1 stycznia 2018 roku.

W związku z tym, że zapisy MSSF 9 w wielu miejscach nie są jednoznaczne i podlegają interpretacji zarówno przez doradców wdrażających standard, firmy audytorskie jak i regulatora, nie ma obecnie jednolitej praktyki lub stanowiska w wielu aspektach objętych standardem. Biorąc pod uwagę powyższe, należy mieć na względzie, że ostateczny wpływ wdrożenia MSSF 9 może się różnić od zaprezentowanego przez Grupę.

Z tytułu wdrożenia MSSF 9 na dzień 1 stycznia 2018 roku zyski zatrzymane zostały pomniejszone o łączną kwotę 62 035 tys. zł, na którą składały się:

 • zmiany z tytułu klasyfikacji i wyceny w kwocie minus 76 587 tys. zł,
 • efekt podatkowy zmian w zakresie klasyfikacji i wyceny w postaci wzrostu aktywa netto z tytułu podatku odroczonego w kwocie 14 552 tys. zł

Poniżej zaprezentowano szczegółowe ujawnienia dotyczące wpływu zastosowania przez Grupę MSSF 9 po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2018 roku.

        zmiana wartości wynikająca z:      
Aktywa finansowe Klasyfikacja według MSR 39 Klasyfikacja według MSSF 9 Wartość bilanoswa zgodnie z MSR 39 według stanu na 31.12.2017 zmiany klasyfikacji zmiany wyceny Wartość bilansowa zgodnie z MSSF 9 według stanu na 01.01.2018 Łączny wpływ zmiany wartości na aktywa Wpływ na zyski zatrzymane Wpływ na inne pozycje kapitałów
      tys. zł tys. zł   tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa, środki z Banku Centralnym Pożyczki i należności Wycena w zamortyzowanym koszcie 44 446 0 0 44 446 0 0 0
Należnośći z innych banków Pożyczki i należności Wycena w zamortyzowanym koszcie 82 483 0 0 82 483 0 0 0
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy 545 0 0 545 0 0 0
Kredyty i pożyczki udzielone klientom Pożyczki i należności Wycena w zamortyzowanym koszcie 4 775 696 0 77 333 4 698 363 (77 333) (77 333) 0
Inwestycyjne aktywa finansowe: 2 340 040 4 832 0 2 340 040 0 1 161 (1 161)

- instrumenty kapitałowe

Aktywa finansowe  dostępne do sprzedaży Wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy 4 832 4 832 0 4 832 0 1 161 (1 161)

- instrumenty dłużne

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Wycena w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 2 335 208 0 0 2 335 208 0 0 0
Pozostałe aktywa Pożyczki i należności Wycena w zamortyzowanym koszcie 55 839 0 9 55 848 9 9 0
                (76 163) (1 161)

 

        zmiana wartości wynikająca z:      
Zobowiąznia finansowe Klasyfikacja według MSR 39 Klasyfikacja według MSSF 9 Wartość bilanoswa zgodnie z MSR 39 według stanu na 31.12.2017 zmiany klasyfikacji zmiany wyceny Wartość bilansowa zgodnie z MSSF 9 według stanu na 01.01.2018 Łączny wpływ zmiany wartości na zobowiązania Wpływ na zyski zatrzymane Wpływ na inne pozycje kapitałów
      tys. zł tys. zł   tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Zobowiżania wobec innych banków Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wycena w zamortyzowanym koszcie 18 414 0 0 18 414 0 0 0
Zobowiżania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wycena w zamortyzowanym koszcie 12 476 0 0 12 476 0 0 0
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy 36 0 0 36 0 0 0
Instrumenty finansowe zabezpieczające Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy 692 0 0 692 0 0 0
Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wycena w zamortyzowanym koszcie 6 108 556 0 0 6 108 556 0 0 0
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wycena w zamortyzowanym koszcie 355 779 0 0 355 779 0 0 0
Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wycena w zamortyzowanym koszcie 192 263 0 0 192 263 0 0 0
Rezerwy Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje 8 921 0 426 9 347 426 (426) 0
Pozostałe zobowiązania Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wycena w zamortyzowanym koszcie 125 833 0 (2) 125 831 (2) 2 0
              424 (424)  

Wpływ MSSF 9 na fundusze własne i wymogi kapitałowe

Parlament Europejski zatwierdził w dniu 12 grudnia 2017 roku Rozporządzenie (UE) 2017/2395 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Zarząd Banku w dniu 29 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zastosowania przepisów przejściowych wprowadzonych w/w rozporządzeniem i poinformował o decyzji Komisję Nadzoru Finansowego. Zastosowanie tych rozwiązań pozwoli Bankowi na złagodzenie w czasie wpływu wdrożenia MSSF 9 na fundusze własne w okresie najbliższych 5 lat. Zgodnie z wdrożonym Rozporządzeniem w 2018 roku Bank będzie mógł odwrócić w rachunku adekwatności kapitałowej 95% wzrostu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wynikających z wdrożenia MSSF 9, co spowoduje w konsekwencji spadek wskaźników kapitałowych poniżej 0,1 p.p.. W kolejnych latach procent ten będzie spadał i wyniesie 85% w 2019 roku, 70% w 2020 roku, 50% w 2021 roku i 25% w 2022 roku. Pełne wdrożenie MSSF 9 bez zastosowania przepisów przejściowych obniżyłoby miary kapitałowe Tier1 i CaR o 1,7 p.p.

 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 (obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów oraz w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi. Standard dostarcza również wytyczne ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacje umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia na temat ujmowania umów wieloelementowych.

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu i jego zmian. Jego zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania składnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe i odpowiednio amortyzowane. Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wartości bieżącej opłat leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej stopą zawartą w leasingu, jeżeli jej ustalenie nie jest trudne. Jeżeli nie można łatwo określić tej stopy, leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową. W odniesieniu do klasyfikacji leasingu u leasingodawców, przeprowadza się ją podobnie jak według MSR 17 – tj. jako leasing operacyjny lub finansowy. U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania odnośnych aktywów. W przeciwnym przypadku leasing jest klasyfikowany jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingodawca rozpoznaje przychody finansowe przez okres leasingu, w oparciu o stałą okresową stopę zwrotu na inwestycji netto. Leasingodawca ujmuje płatności leasingu operacyjnego w przychody liniowo lub w inny systematyczny sposób, jeśli lepiej odzwierciedla wzór otrzymywania korzyści z wykorzystania odnośnych aktywów.

Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu wprowadzenia nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy).

Zmiany zostały wprowadzone w celu rozwiązania problemów wynikających z wdrożenia nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe” przed wprowadzeniem nowego standardu zastępującego MSSF 4.

Grupa przeanalizowała wymogi zmian do standardu. Jego zastosowanie nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)”

Dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa.

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez RMSR, z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów oraz interpretacji, które według stanu na 31 grudnia 2017 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE:

 • MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie).

Standard ten ma na celu umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują odroczone salda z działalności regulacyjnej zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF. Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14.

Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu wprowadzenia nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie).

Nowy standard wymaga wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych w wysokości aktualnej wartości wypłaty i zapewnia bardziej jednolite podejście do wyceny i prezentacji wszystkich umów ubezpieczeniowych. Wymogi te mają na celu osiągnięcie spójnego ujmowania umów ubezpieczeniowych opartego na określonych zasadach rachunkowości. MSSF 17 zastępuje MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” i związane z nimi interpretacje w dniu zastosowania nowego standardu.
Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu wprowadzenia nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Zmiany wprowadzają wymogi w zakresie ujmowania:

 1. skutków warunków nabycia uprawnień i warunków innych niż warunki nabycia uprawnień na wycenę płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych,
 2. płatności na bazie akcji mające funkcję rozliczenia netto z zobowiązaniami podatkowymi,
 3. modyfikacji warunków płatności na bazie akcji, które powodują zmianę klasyfikacji transakcji z rozliczanych w środkach pieniężnych do rozliczanych w instrumentach kapitałowych.

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

Zmiany modyfikują obowiązujące wymogi w MSSF 9 dotyczące praw z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy na potrzeby umożliwienia wyceny według zamortyzowanego kosztu (lub, w zależności od modelu biznesowego, w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody) nawet w przypadku ujemnych płatności kompensacyjnych. Zmiany przewidują, iż znak (plus bądź minus) kwoty przedpłaty nie jest istotny – tj. w zależności od stopy procentowej obowiązującej w momencie rozwiązania umowy, może zostać dokonana płatność na rzecz strony skutkująca wcześniejszą spłatą. Kalkulacja tej kompensaty musi być taka sama zarówno w przypadku kary za przedterminową spłatę jak również w przypadku zysku z tytułu wcześniejszej spłaty.

Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu wprowadzenia nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie).

Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie.

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

Zmiany wymagają aby po zmianie planu zastosować zaktualizowane założenia do wyceny w celu ustalenia bieżących kosztów usług i odsetek netto za pozostałą część okresu sprawozdawczego.

Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu zmiany standardów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

Zmiany wprowadzono w celu wyjaśnienia, że jednostka stosuje MSSF 9 (w tym regulacje dotyczące utraty wartości) do długoterminowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięć, które wchodzą w skład inwestycji netto w jednostkę stowarzyszoną lub wspólne przedsięwzięcie, w stosunku do których nie zastosowano metody praw własności. Zmiany usuwają również paragraf 41, ponieważ uznano, że paragraf ten jedynie powtórzył wymogi zawarte w MSSF 9 i wywoływał zamieszanie w kwestii rozliczania długoterminowych udziałów.

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Zmiany określają, że jednostka dokonuje przeniesienia poszczególnych nieruchomości do lub z nieruchomości inwestycyjnych tylko wówczas, gdy istnieją dowody na zmianę sposobu ich użytkowania. Zmiana sposobu użytkowania występuje wtedy, gdy nieruchomość spełnia lub przestała spełniać definicję nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana intencji kierownictwa co do sposobu użytkowania nieruchomości sama w sobie nie stanowi przesłanki do zmiany sposobu użytkowania. Zmiany określają również, iż przykłady zawarte w paragrafie 57 nie stanowią zamkniętego katalogu przykładów (przed zmianą wykaz ten stanowił zamknięty katalog przykładów).

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

Zmiany precyzują, że: gdy jednostka przejmuje kontrolę nad przedsięwzięciem, wcześniej posiadane udziały we wspólnej działalności podlegają ponownej wycenie (MSSF 3); gdy jednostka uzyska współkontrolę nad przedsięwzięciem, jednostka nie dokonuje ponownej wyceny posiadanego wcześniej udziału we wspólnej działalności (MSSF 11); jednostka w taki sam sposób rozlicza wszystkie konsekwencje podatku dochodowego z tytułu dywidend (MSR 12); wszelkie pożyczki zaciągnięte pierwotnie w celu modernizacji składnika aktywów traktowane są jako pożyczki ogólnego przeznaczenia w przypadku gdy składnik aktywów jest gotowy do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży (MSR 23).

Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu zmiany standardów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Interpretacja określa, iż w celu ustalenia kursu wymiany datą transakcji jest data początkowego ujęcia przedpłaty jako składnika aktywów niepieniężnych lub zobowiązania z tytułu odroczonych dochodów. Jeśli istnieje wiele płatności lub wpływów zaliczkowych, ustala się datę transakcji w odniesieniu do każdej płatności lub wpływów.

Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu nowej interpretacji na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

Może być niejasne, w jaki sposób prawo podatkowe odnosi się do określonej transakcji lub okoliczności lub czy organ podatkowy zaakceptuje opodatkowanie jednostki. MSR 12 „Podatki dochodowe” określa sposób rozliczania podatku bieżącego i odroczonego, ale nie odzwierciedla skutków niepewności. KIMSF 23 zawiera wytyczne, które uzupełniają wymogi zawarte w MSR 12, określając sposób odzwierciedlenia skutków niepewności przy ujmowaniu podatku dochodowego.

Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu nowej interpretacji na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Okres i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zawiera dane porównawcze:

 • dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2016 roku,
 • dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31 grudnia 2017 roku.

Zarząd Banku nie stwierdza, na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności prowadzonej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Decyzja z 4 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. o.o. o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji pozostaje bez wpływu na kontynuację działalności przez Grupę, ponieważ dotychczasowa działalność spółki zostanie przeniesiona, wraz z pracownikami, do struktur Banku, a tym samym likwidacja pozostanie bez wpływu na zakres działalności Grupy. W związku z powyższym, w ocenie Zarządu Banku, nie będzie miało miejsca zaniechanie lub ograniczenie działalności Grupy.

Działalność zaniechana

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana.

Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Banku oraz sprawozdania finansowe jego jednostek zależnych. Zostały one sporządzone za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF, sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty.

Jednostka dominująca wyłącza wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej. Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym przychody i koszty, niezrealizowane zyski oraz zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości.

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy jednostka dominująca sprawuje władzę nad jednostką zależną, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę zależną jednostka dominująca podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką zależną do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.

Do góry