BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

16. Podatek dochodowy

Skonsolidowany rachunek zysków i strat okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bieżący podatek dochodowy (13 087) (19 009)
Odroczony podatek dochodowy 5 278 14 207
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (7 809) (4 802)

 

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów    
  tys. zł tys. zł
Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych w skonsolidowanych całkowitych dochodach (3 666) 4 977
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów (3 666) 4 977

 

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 12 896 7 312
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce wynoszącej 19% (2 450) (1 389)
Pozycje zwiększające/zmniejszające efektywną stawkę podatkową nie ujęte w podatku odroczonym (5 359) (3 413)

- podatek od instytucji finansowych

(870) (911)

- opłata ostrożnościowa na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

(2 072) (636)

- składka na PFRON

(234) (226)

- spadek/przyrost wartości odpisów aktualizujących, co do których istnieje prawdopodobieństwo nierealizowalności

(1 101) (565)

- koszty związane z projektem emisji akcji

0 (607)

- koszty spisania należności przedawnionych i nieściągalnych

(263) (115)

- ulga technologiczna

(47) 94

- odpisy na przyszłe zobowiązania i rezerwy na dłużników różnych

(206) (200)

- pozostałe koszty

(566) (247)
Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (7 809) (4 802)

 

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Stan na Stan na okres okres
31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 31.12.2017 do 31.12.2016
Aktywa z tytułu podatku odroczonego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Odsetki do zapłacenia od depozytów 12 336 9 378 2 958 2 747
Koszty papierów dłużnych (premia, ESP) 1 571 2 536 (965) 1 045
Odsetki do zapłacenia od papierów dłużnych 446 327 119 (264)
Ujemna wycena instrumentów pochodnych 185 330 (145) 77
Rezerwy na koszty rodzajowe do zapłacenia 7 518 7 767 (249) 1 518
Prowizje i odsetki rozliczane według ESP 16 326 17 495 (1 169) 826
Odpisy aktualizujące na należności od podmiotów finansowych 1 5 (4) (13)
Odpisy aktualizujące na należności podmiotów niefinansowych 32 564 27 256 5 308 9 738
Odpisy na prowizje od rachunków bieżących 2 065 2 662 (597) 422
Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 920 911 9 170
Koszty do poniesienia Master Card 0 154 (154) 154
Pozostałe 105 120 (17) 14
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone na wynik finansowy 74 037 68 941 5 094 16 434
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone na kapitał własny 375 2 376 (2 001) 1 942
Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego 74 412 71 317 3 093 18 376
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Odsetki naliczone do otrzymania od kredytów (8 897) (8 035) (862) (1 627)
Dyskonto i odsetki od papierów wartościowych (1 371) (1 366) (5) (543)
Inne przychody należne (463) 0 (463) 0
Dodatnia wycena transakcji pochodnych (264) (626) 362 (120)
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową (6 908) (6 247) (661) (717)
Prowizje opodatkowane z góry płacone pośrednikom kredytowym (11 550) (13 134) 1 584 1 940
Należne przychody od Master Card (932) (1 160) 228 (1 160)
Wartość IBNR ujęta w rezerwie (1 451) (1 452) 1 0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na wynik finansowy (31 836) (32 020) 184 (2 227)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na kapitał własny (1 849) (184) (1 665) 3 035
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego razem (33 685) (32 204) (1 481) 808
Prezentacja w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszone do skonsolidowanego rachunku zysków i strat 74 037 68 941 5 096 16 434
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - odnoszona do skonsolidowanego rachunku zysków i strat (31 836) (32 020) 184 (2 227)
Rezerwa/Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na skonsolidowany rachunek zysków i strat 42 201 36 921 5 280 14 207
Prezentacja w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i skonsolidownaych pozostałych całkowitych dochodach: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszone na skonsolidowane pozostałe całkowite dochody 375 2 376 (2 001) 1 942
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - odnoszona na skonsolidowane pozostałe całkowite dochody (1 849) (184) (1 665) 3 035
Rezerwa/Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na skonsolidowane pozostałe całkowite dochody (1 474) 2 192 (3 666) 4 977

 

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 10 31
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 554 5 001
Do góry