BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

23. Instrumenty finansowe zabezpieczające

Grupa na dzień sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosowała rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

Opis relacji zabezpieczającej

Eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w złotych o zmiennym oprocentowaniu wynikającego ze zmienności rynkowych stóp procentowych w ciągu okresu objętego zabezpieczeniem. Grupa zabezpiecza ryzyko stopy procentowej wynikającej ze zmienności przepływów pieniężnych poprzez transakcje swap stopy procentowej (IRS).

Zabezpieczane ryzyko

Ryzyko stopy procentowej.

Instrument zabezpieczający

Transakcje IRS, w których Grupa płaci kupon oparty o zmienną stopę WIBOR 3M lub WIBOR 6M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty.

Pozycja zabezpieczana

Portfel kredytów w złotych indeksowanych do stopy zmiennej WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

Okresy, w których oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki

Od 1 kwietnia 2016 roku do 16 grudnia 2019 roku.

Pomiar efektywności zabezpieczenia

W celu pomiaru efektywności zabezpieczenia Grupa stosuje metodę tzw. „derywatu hipotetycznego”, polegającą na porównaniu zmian wartości godziwej rzeczywistej transakcji zabezpieczającej z wartością godziwą hipotetycznej transakcji pochodnej, której parametry są dopasowane do parametrów pozycji zabezpieczanej.

Instrumenty zabezpieczające - wartość godziwa Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
Instrumenty pochodne: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
IRS 0 692 1 146 932
Razem 0 692 1 146 932

 

Wartość nominalna instrumentów zabezpieczających o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2017 roku

Stan na 31 grudnia 2017 do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
IRS            
kupno 0 0 0 75 000 0 75 000
sprzedaż 0 0 0 75 000 0 75 000

 

Wartość nominalna instrumentów zabezpieczających o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2016 roku

Stan na 31 grudnia 2016 do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
IRS           0
kupno 0 0 140 000 75 000 0 215 000
sprzedaż 0 0 140 000 75 000 0 215 000

 

Wpływ rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych na skonsolidowane dochody całkowite netto

  okres okres
  od 01.01.2017 od 01.01.2016
  do 31.12.2017 do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Kapitał z aktualizacji wyceny - zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, w tym: 277 (720)

- podatek dochodowy

(64) 168
Koszty odsetkowe na instrumentach pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych, w tym: (58) (133)

- podatek dochodowy

14 31
Nieefektywana część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat, w tym: (32) (41)

- podatek dochodowy

7 10
Wpływ zabezpieczenia przepływów pienięznych na całkowite dochody netto 187 (894)
Do góry