BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

35.3. Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny w Banku powstaje w wyniku rozpoznania:

  • efektu wyceny instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży,
  • efektywnej części wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne netto,
  • zysków i strat aktuarialnych dotyczących wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (rezerw emerytalno-rentowych),
  • odroczonego podatku dochodowego od wyżej wymienionych pozycji.

Składniki te zostają przeniesione z kapitału z aktualizacji wyceny (z wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych z wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia) w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów, zakończenia stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do skonsolidowanego rachunku zysków i strat).

 

Kapitał z aktualizacji wyceny Stan na Skonsolidowane pozostałe całkowite dochody Stan na
  1 stycznia 2017 Aktualizacja wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży Przeniesienie do rachunku zysków i strat w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży Przeniesienie do rachunku zysków i strat aktualizacji wyceny aktywów finansowych reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży Zyski/straty z tytułu wyceny zobowiązań dotyczących programu określonych świadczeń Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających stanowiących zebezpieczenie przepływów pieniężnych Przeniesienie do rachunku zysków i strat aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej nieefektywne zabezpieczenie przepływów pieniężnych 31 grudnia 2017
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: (8 035) 16 495 (1 822) 0 0 0 0 6 638

- podatek odroczony

1 884 (3 871) 429 0 0 0 0 (1 558)
Z tytułu wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży reklasyfikowanych do kategorii utrzymywanych do terminu zapadalności, w tym: (723) 0 0 723 0 0 0 0

- podatek odroczony

171 0 0 (171) 0 0 0 0
Zyski i straty aktuarialne z wyceny wartości zobowiązań z tytułu programu określonych świadczeń, w tym: 100 0 0 0 (53) 0 0 47

- podatek odroczony

(25) 0 0 0 11 0 0 (14)
Z tytułu instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej efektywne zebezpieczenie przepływów pieniężnych, w tym: (695) 0 0 0 0 245 32 (418)

- podatek odroczony

162 0 0 0 0 (58) (6) 98
Kapitał z aktualizacji wyceny razem (9 353) 16 495 (1 822) 723 (53) 245 32 6 267

 

 

Kapitał z aktualizacji wyceny Stan na Skonsolidowane pozostałe całkowite dochody Stan na
  1 stycznia 2016 Aktualizacja wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży Przeniesienie do rachunku zysków i strat w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży Rozliczenie wyceny aktywów finansowych reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności Zyski/straty z tytułu wyceny zobowiązań dotyczących programu określonych świadczeń Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających stanowiących zebezpieczenie przepływów pieniężnych Przeniesienie do rachunku zysków i strat aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej nieefektywne zabezpieczenie przepływów pieniężnych 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: 12 751 (4 388) (16 398) 0 0 0 0 (8 035)

- podatek odroczony

(2 992) 1 029 3 847 0 0 0 0 1 884
Z tytułu wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży reklasyfikowanych do kategorii utrzymywanych do terminu zapadalności, w tym: (1 165) 0 0 442 0 0 0 (723)

- podatek odroczony

275 0 0 (104) 0 0 0 171
Zyski i straty aktuarialne z wyceny wartości zobowiązań z tytułu programu określonych świadczeń, w tym: 254 0 0 0 (154) 0 0 100

- podatek odroczony

(62) 0 0 0 37 0 0 (25)
Z tytułu instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej efektywne zebezpieczenie przepływów pieniężnych, w tym: 25 0 0 0 0 (761) 41 (695)

- podatek odroczony

(6) 0 0 0 0 178 (10) 162
Kapitał z aktualizacji wyceny razem 11 865 (4 388) (16 398) 442 (154) (761) 41 (9 353)
Do góry