BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

27. Wartości niematerialne

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Koszty zakończonych prac rozwojowych 5 964 6 856
Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie 36 966 34 525
Nakłady na wartości niematerialne 39 474 33 879
Wartości niematerialne razem 82 404 75 260

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia wartości niematerialnych w kwocie 2 496 tys. zł.

Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

  Koszty zakończonych prac rozwojowych Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie Nakłady na wartości niematerialne Wartości niematerialne razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 11 893 111 953 33 879 157 725
Zwiększenia 1 566 15 521 14 844 31 931
Przeniesienie z nakładów 1 566 2 962 4 644 9 172
Zakupy bezpośrednie 0 12 559 10 200 22 759
Zmniejszenia (1) (957) (9 249) (10 207)
Sprzedaż, likwidacja (1) (888) (77) (966)
Rozliczenie nakładów 0 0 (9 172) (9 172)
Inne zmniejszenia 0 (69) 0 (69)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 13 458 126 517 39 474 179 449
Skumulowana amortyzacja na początek okresu 5 037 77 428 0 82 465
Zwiększenia 2 458 12 952 0 15 410
Amortyzacja 2 458 12 952 0 15 410
Zmniejszenia (1) (829) 0 (830)
Sprzedaż, likwidacja (1) (829) 0 (830)
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 7 494 89 551 0 97 045
Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu 6 856 34 525 33 879 75 260
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 5 964 36 966 39 474 82 404

Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

  Koszty zakończonych prac rozwojowych Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie Nakłady na wartości niematerialne Wartości niematerialne razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 10 284 100 922 13 152 124 358
Zwiększenia 1 609 11 471 28 242 41 322
Przeniesienie z nakładów 1 609 5 906 0 7 515
Zakupy bezpośrednie 0 5 565 28 242 33 807
Zmniejszenia 0 (440) (7 515) (7 955)
Sprzedaż, likwidacja 0 (440) 0 (440)
Rozliczenie nakładów 0 0 (7 515) (7 515)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 11 893 111 953 33 879 157 725
Skumulowana amortyzacja na początek okresu 3 097 67 139 0 70 236
Zwiększenia 1 940 10 729 0 12 669
Amortyzacja 1 940 10 729 0 12 669
Zmniejszenia 0 (440) 0 (440)
Sprzedaż, likwidacja 0 (440) 0 (440)
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 5 037 77 428 0 82 465
Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu 7 187 33 783 13 152 54 122
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 6 856 34 525 33 879 75 260

 

Do góry