BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

33. Rezerwy

  Rezerwy na sprawy sporne Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Odprawy dla Zarządu Rezerwa na zwrot prowizji klientom Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Stan na 1 stycznia 2017 101 1 173 248 1 594 10 130 13 246
Utworzenie rezerw 905 1 317 764 298 4 073 7 357
Aktualizacja rezerw 0 65 0 0 0 65
Wykorzystanie rezerw (302) (20) 0 (1 170) (129) (1 621)
Rozwiązanie rezerw (409) (1 153) (786) (517) (7 261) (10 126)
Stan na 31 grudnia 2017 295 1 382 226 205 6 813 8 921
w tym:            
Krótkoterminowe (do 1 roku) 295 82 226 205 6 813 7 621
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 0 1 300 0 0 0 1 300
Stan na 31 grudnia 2017 295 1 382 226 205 6 813 8 921
  Rezerwy na sprawy sporne Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Inne rezerwy   Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł   tys. zł
Stan na 1 stycznia 2016 29 858 406 166 0 1 459
Utworzenie rezerw 128 150 1 651 2 492 10 130 14 551
Aktualizacja rezerw 0 191 0 0 0 191
Wykorzystanie rezerw (30) (26) 0 (985) 0 (1 041)
Rozwiązanie rezerw (26) 0 (1 809) (79) 0 (1 914)
Stan na 31 grudnia 2016 101 1 173 248 1 594 10 130 13 246
w tym:            
Krótkoterminowe (do 1 roku) 101 22 248 1 594 10 130 12 095
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 0 1 151 0 0 0 1 151
Stan na 31 grudnia 2016 101 1 173 248 1 594 10 130 13 246

Opis najistotniejszych spraw spornych Grupy, na które spółki Grupy utworzyły rezerwy

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) wszczął postępowanie dotyczące ustalenia, czy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów, w związku z podejmowaniem przez Bank działań polegających na:

  • niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” oraz "Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które spowodowały tę zmianę,
  • pobieraniu przez Bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez Bank zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 Kodeksu Cywilnego.

W dniu 20 lipca 2017 roku Prezes UOKiK wydał decyzję nr RKT-6/2017 („Decyzja”), kończącą postępowanie mające na celu ustalenie, czy Bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja stała się prawomocna w dniu 22 sierpnia 2017 roku. Decyzja ma charakter częściowo zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank realizował obowiązki nałożone w decyzji zobowiązującej.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku szacowana przez Bank maksymalna kwota opłat, które zgodnie z Decyzją, będą podlegać zwrotowi wynosiła 6 813 tys. zł. Środki pieniężne na zobowiązania z tytułu przedmiotowego postępowania zostały przez Bank zabezpieczone poprzez tworzenie odpowiednich rezerw.

Inne sprawy sporne w toku

  • W dniu 29 grudnia 2006 roku Prezes UOKiK uznał praktyki polegające na wspólnym ustalaniu przez banki opłaty „interchange” za ograniczające konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski oraz nakazał zaniechanie ich stosowania, jednocześnie nakładając na banki kary pieniężne, w tym na Bank w wysokości 2 895 tys. zł (uczestniczący tylko w systemie VISA) (decyzja Prezesa UOKiK nr DAR 15/2006).

Od powyższej decyzji odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK") złożył Bank oraz inni uczestnicy postępowania. Wyrokiem z 21 listopada 2013 roku SOKiK zmienił kary nałożone na banki, w tym m.in. znacząco zmniejszył wysokość kary nałożonej na Bank.

Na skutek apelacji banków oraz Prezesa UOKiK, Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał dnia 6 października 2015 roku prawomocny wyrok oddalający wszystkie odwołania banków w całości i uwzględniający apelację Prezesa UOKiK. W konsekwencji, uprawomocniła się decyzja Prezesa UOKiK nr DAR 15/2006, nakładająca na Bank karę w wysokości 2 895 tys. zł., która została zapłacona w dniu 20 października 2015 roku.

Dnia 19 kwietnia 2016 roku Bank wniósł skargę kasacyjną od w/w wyroku. Dnia 25 października 2017 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 30 października 2017 roku Bank wystąpił do Prezesa UOKiK o dokonanie zwrotu kary w wysokości 2.895 tys. zł wraz z odsetkami, nałożonej przez Prezesa UOKiK decyzją z dnia 29 grudnia 2006 roku.

  • Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2016 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania przez Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych poprzez:
    • zamieszczanie w materiałach reklamowych debetowej karty płatniczej Banku nieprawidłowo sformułowanych komunikatów dotyczących zasad zwolnienia z opłaty miesięcznej za użytkowanie karty,
    • uzależnienie zwolnienia konsumenta z opłaty miesięcznej za użytkowanie karty od dokonania rozliczenia operacji bezgotówkowych, w sytuacji gdy dokonanie tego rozliczenia nie zależy od konsumenta, lecz jest zależne od nieokreślonego terminu otrzymania przez Bank rozliczenia operacji od organizacji płatniczej.

W dniu 24 maja 2017 roku Prezes UOKiK wydał w tym postępowaniu decyzję zobowiązującą, która stała się prawomocna w dniu 5 lipca 2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku. Bank realizował obowiązki nałożone w decyzji zobowiązującej.

Opis najistotniejszych czynników wpływających na ustalenie rezerw na odprawy emerytalno-rentowe

Wyznaczanie rezerw emerytalno-rentowych przy wykorzystaniu metod aktuarialnych, naraża Grupę na ryzyko aktuarialne obejmujące przede wszystkim ryzyko stopy procentowej, ryzyko długowieczności i ryzyko związane z wynagrodzeniem.

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe na początek okresu 1 173 858
Wartości ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, w tym:    

- koszty bieżącego zatrudnienia

(91) 124

- koszty przeszłego zatrudnienia

221 0

- koszty odsetkowe netto

34 26
Koszty ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 164 150
Wartości ujęte w skonsolidowanych pozostałych całkowitych dochodach, w tym:    

- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń demograficznych

(43) 235

- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń finansowych

108 (44)
Składniki kosztów ujęte w skonsolidowanych pozostałych całkowitych dochodach 65 191
Wypłacone świadczenia (20) (26)
Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe na koniec okresu 1 382 1 173

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe zostały oszacowane przy wykorzystaniu aktuarialnych metod wyceny rezerw, z zastosowaniem stopy dyskonta, którą na 31 grudnia 2017 roku przyjęto na poziomie 3,4% (3,6% na 31 grudnia 2016 roku). Poniższa tabela prezentuje kwoty ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz w pozostałych całkowitych dochodach w odniesieniu do programu określonych świadczeń.

Ryzyko Wpływ na wycenę
Ryzyko stopy procentowej Spadek stóp oprocentowania nieobciążonych ryzykiem kredytowym instrumentów finansowych spowoduje wzrost wyceny wartości bieżącej rezerw emerytalno-rentowych.
Ryzyko długowieczności Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do najlepszych szacunków śmiertelności uczestników programu zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po okresie zatrudnienia. Zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia uczestników programu spowoduje wzrost wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.
Ryzyko wynagrodzeń Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do przyszłego poziomu wynagrodzeń uczestników programu. Wobec tego wzrost wynagrodzeń uczestników programu spowoduje zwiększenie wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.
Do góry