BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

25. Inwestycyjne aktywa finansowe

Stan na 31 grudnia 2017 Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu zapadalności Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł
Notowane 1 787 325 0 1 787 325
Obligacje Skarbu Państwa, w tym: 1 778 239 0 1 778 239

- na pokrycie BFG

36 556 0 36 556
Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 9 086 0 9 086
Nienotowane 552 715 0 552 715
Akcje 4 832 0 4 832
Instrumenty dłużne wyemitowane przez Narodowy Bank Polski 547 883 0 547 883
Razem inwestycyjne aktywa finansowe 2 340 040 0 2 340 040

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w pozycji „Akcje” ujęta została przede wszystkim wartość godziwa akcji uprzywilejowanych serii C zamiennych na akcje zwykłe serii A Visa Inc.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku akcje uprzywilejowane serii C zamienne na akcje zwykłe serii A Visa Inc. wycenione zostały do wartości godziwej w oparciu o cenę akcji zwykłych serii A Visa Inc. dostępną na ten dzień na New York Stock Exchange, przy uwzględnieniu współczynnika zamiany oraz 15% dyskonta związanego z ograniczeniem zbywalności akcji uprzywilejowanych serii C oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany akcji uprzywilejowanych serii C na akcje zwykłe serii A. Na dzień bilansowy wycena akcji Visa Inc. wynosi 4 753 tys. zł.

W 2017 roku Bank dokonał sprzedaży całego portfela obligacji zakwalifikowanych do kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności. Wynik na sprzedaży tego portfela obligacji został zaprezentowany w pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach finansowych” skonsolidowanego rachunku zysków i strat (nota 10).

Stan na 31 grudnia 2016 Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu zapadalności Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł
Notowane 1 078 679 288 871 1 367 550
Obligacje Skarbu Państwa, w tym: 1 069 691 288 871 1 358 562

- na pokrycie BFG

0 34 884 34 884
Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 8 988 0 8 988
Nienotowane 97 007 0 97 007
Akcje 4 019 0 4 019
Instrumenty dłużne wyemitowane przez Narodowy Bank Polski 92 988 0 92 988
Razem inwestycyjne aktywa finansowe 1 175 686 288 871 1 464 557

 

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według terminów zapadalności

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Do 1 miesiąca 547 883 92 988
Od 3 miesięcy do 1 roku 288 165 274 668
Od 1 roku do 5 lat 1 293 052 775 705
Powyżej 5 lat 206 108 28 306
O nieokreślonej zapadalności 4 832 4 019
Razem 2 340 040 1 175 686

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – według terminów zapadalności

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Od 3 miesięcy do 1 roku 0 10 097
Od 1 roku do 5 lat 0 278 774
Razem 0 288 871
Do góry