BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

46.3. Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub zmiany wyniku finansowego Grupy oraz jej kapitału w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku). Ryzyko rynkowe dotyczy pozycji bilansowych, jak i pozabilansowych. W Grupie ryzyko rynkowe dzieli się na ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe i ryzyko korekty wyceny kredytowej (ryzyko CVA - ang. Credit Valuation Adjustment).

Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku i Grupie jest optymalizowanie procesu zarządzania ekspozycjami przy jednoczesnej ochronie wyniku finansowego.

Ryzyko rynkowe Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko rynkowe jest nieistotne.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są określone cele zarządzania ryzykiem rynkowym, metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka rynkowego. W regulacjach tych określony jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym.

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem rynkowym, zgodnych z najlepszą praktyką bankową Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.

W Banku występuje organizacyjne wyodrębnienie jednostek odpowiedzialnych za kontrolę, monitorowanie oraz zarządzanie ryzykiem rynkowym.

Raporty ryzyka rynkowego sporządzane są z podziałem na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej, ryzyko stopy procentowej księgi handlowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko instrumentów pochodnych. Dzienne raporty służą do zarządzania operacyjnego ryzykiem rynkowym, natomiast raporty okresowe sporządzane są w celach zarządczych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku ryzyko wyceny korekty kredytowej jest w opinii Banku nieznaczące i dotyczy tylko kilku transakcji pochodnych zawartych z bankami posiadającymi rating inwestycyjny. Wymóg kapitałowy z tytułu CVA wyniósł 2 tys. zł na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 12 tys. zł na dzień 31 grudnia 2016 roku.

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym Bank w 2015 roku rozpoczął stosowanie rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych dla portfela kredytów mieszkaniowych opartych na stawce WIBOR 3M z wykorzystaniem transakcji IRS, które zapadły w 2017 roku. Wartość nominalna transakcji IRS wynosiła 140 mln zł.

W 2016 roku Bank rozpoczął stosowanie rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych dla portfela kredytów mieszkaniowych opartych na stawce WIBOR 6M z wykorzystaniem transakcji IRS. Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku wartość nominalna transakcji IRS opartych na stawce WIBOR 6M na potrzeby rachunkowości zabezpieczeń wyniosła 75 mln zł.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko, na jakie narażony jest wynik finansowy oraz kapitały Banku z powodu niekorzystnych zmian stóp procentowych.

Ryzyko stopy procentowej wynika z następujących źródeł:

 • ryzyka niedopasowania terminów przeszacowania – polegającego na niedopasowaniu wielkości przeszacowywanych w danym czasie aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, ryzyko to wyraża się w zagrożeniu przychodów Banku, w tym przede wszystkim odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury przeszacowania pozycji w bilansie powodującej zmiany w wyniku z tytułu odsetek,
 • ryzyka bazowego – wynikającego z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp procentowych produktów generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mają jednocześnie te same okresy przeszacowania,
 • ryzyka krzywej dochodowości – polegającego na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku,
 • ryzyka opcji klienta – powstającego, gdy klient zmienia wielkość i harmonogram przepływów gotówkowych aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, do czego ma prawo zgodnie z umową kredytową lub depozytową, bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz z różnymi typami instrumentów dłużnych zawierających opcje typu call lub put, dające możliwość np. wcześniejszego wykupu instrumentu.

Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali prowadzonej działalności. W Banku ryzyko stopy procentowej dzieli się na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej i księgi handlowej.

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kształtowanie struktury aktywów i pasywów, zapewniające ochronę wartości bieżącej oraz wyniku odsetkowego Banku dla księgi bankowej, a także uzyskiwanie korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach stopy procentowej na własny rachunek w ramach księgi handlowej, przy zaakceptowanym poziomie ryzyka stopy procentowej.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, które określają między innymi metody:

 • identyfikacji ryzyka,
 • wyliczania miar ryzyka (pomiar ryzyka),
 • limitowania ekspozycji na ryzyko – określanie dopuszczalnego poziomu ryzyka,
 • monitorowania pozycji i zmian w poszczególnych księgach, portfelach oraz poziomu wykorzystania limitów,
 • raportowania ekspozycji na ryzyko,
 • zabezpieczania ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej.

Pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi bankowej dokonywane jest m.in. za pomocą następujących miar ryzyka:

 • BPV (ang. Basis Point Value) – oznacza wyrażone w wartościach pieniężnych ryzyko stopy procentowej, jakie wiąże się z utrzymaniem danej pozycji przy zmianie stóp procentowych o jeden punkt bazowy,
 • NII (ang. net interest income) – oznacza zmianę wyniku odsetkowego netto będącą różnicą między przychodami i kosztami odsetkowymi przy założonym poziomie zmiany stopy procentowej,
 • wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania,
 • Duration – miara ryzyka stopy procentowej interpretowana jako średni czas trwania instrumentu lub portfela,
 • wskaźników przedpłat kredytów i zrywalności depozytów dla poszczególnych typów produktów i podmiotów.

Z kolei pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi handlowej dokonywane jest m.in. za pomocą następujących miar ryzyka:

 • BPV oraz wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania,
 • wartości zagrożonej (VaR).

Dodatkowo Bank przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na analizie wrażliwości, badającej wpływ zmian stóp procentowych na wartość bieżącą pozycji narażonych na ryzyko w oparciu o założone zmiany krzywej dochodowości, a także wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy. Bank w ramach testów warunków  skrajnych dokonuje pomiaru swojej ekspozycji z wykorzystaniem zestawu różnych scenariuszy dla ryzyka stopy procentowej. Bank wykorzystuje scenariusze zakładające m.in.:

 • nagłe równoległe przesunięcie w górę i w dół krzywej dochodowości na różną skalę,
 • nagłe nachylenia i zmiany kształtu krzywej dochodowości (np. rosnące/spadające/niezmienione krótkoterminowe stopy procentowe, kiedy średnioterminowe lub długoterminowe stopy procentowe zmieniają się w innym tempie lub nawet w przeciwnym kierunku),
 • ryzyko bazowe (w tym wynikające ze zmian w relacjach między najważniejszymi stopami rynkowymi),
 • potencjalne zmiany w zachowaniu różnych rodzajów aktywów lub zobowiązań w ramach zakładanych scenariuszy.

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej i księgi handlowej:

 • raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu,
 • raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku,
 • raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

Na potrzeby wyliczenia miar ryzyka księgi bankowej wartość bieżąca kredytów i depozytów wyznaczana jest w oparciu o stawki referencyjne wynikające z terminów ich przeszacowania i korekty płynnościowej z wykluczeniem marży komercyjnej realizowanej na produkcie. Dodatkowo testy warunków skrajnych dla przesunięcia krzywej w dół odbywają się przy założeniu, że oprocentowanie pozycji wrażliwych na ryzyko stopy procentowej nie obniży się poniżej 0%.

Poniższe tabele przedstawiają poziom ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (miara BPV i testy warunków skrajnych) według stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

Zestawienie BPV księgi bankowej

  BPV (1 p.b.)
  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
księga bankowa 185 144

 

Wyniki testów warunków skrajnych na +/- 200 p.b. księgi bankowej

  Zmiana wartości bieżącej księgi bankowej
  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
200 p.b. w dół (43 062) (32 658)
200 p.b. w górę 31 055 24 797

Poniższa tabela pokazuje zmianę rocznego wyniku odsetkowego w okresie 12 miesięcy następujących po dacie bilansowej przy zmianie stóp o +/- 100 p.b. i założonej niezmienności bilansu wg stanu na dzień bilansowy. Analiza uwzględnia następujące założenia:

 • w przypadku spadku stóp: oprocentowanie kredytów nie będzie przekraczało ustawowego oprocentowania maksymalnego a oprocentowanie depozytów (terminowych i rachunków bieżących) nie spadnie poniżej 0%;
 • w przypadku wzrostu stóp: dla nieoprocentowanych rachunków bieżących oprocentowanie nie wzrośnie.

Roczna zmiana wyniku odsetkowego przy zmianie stóp o +/- 100 p.b.

  Zmiana rocznego wyniku odsetkowego
  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
100 p.b. w dół (33 041) (31 963)
100 p.b. w górę 21 550 19 150

W 2017 roku i 2016 roku działalność handlowa Banku w zakresie stopy procentowej ograniczała się do transakcji na polskich papierach skarbowych w złotych. Bank nie zawierał spekulacyjnych transakcji pochodnych na własny rachunek oraz transakcji pochodnych z klientami. W 2017 roku i 2016 roku Bank nie posiadał otwartych pozycji spekulacyjnych stopy procentowej na koniec dnia. Bank prowadzi działalność handlową na małą skalę wg definicji Rozporządzenia CRR, w związku z powyższym nie tworzy dodatniego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka pozycji.

Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy sklasyfikowane według kryterium ryzyka stopy procentowej – terminu przeszacowania dla pozycji o oprocentowaniu zmiennym lub terminu zapadalności/wymagalności dla pozycji o oprocentowaniu stałym, według stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

Stan na 31 grudnia 2017 Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Aktywa/zobowiązania nieoprocentowane Razem
Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. Zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 32 683 0 0 0 0 11 763 44 446
Należności od innych banków 299 0 30 000 0 0 52 184 82 483
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 545 545
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 840 198 1 960 329 845 793 5 598 3 123 775 4 775 696
Inwestycyjne aktywa finansowe: 673 000 0 559 600 959 107 125 000 23 333 2 340 040
- dostępne do sprzedaży 673 000 0 559 600 959 107 125 000 23 333 2 340 040
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 38 383 38 383
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 82 404 82 404
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0 0 0 10 10
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 0 0 0 0 0 40 727 40 727
Pozostałe aktywa 0 0 0 0 0 55 839 55 839
Razem aktywa 2 546 180 1 960 329 1 435 393 964 705 125 003 428 963 7 460 573
Stan na 31 grudnia 2017 Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Aktywa/zobowiązania nieoprocentowane Razem
Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Zobowiązania wobec innych banków 18 414 0 0 0 0 0 18 414
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 12 476 0 0 0 0 0 12 476
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 36 36
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 0 692 692
Zobowiązania wobec klientów 4 470 680 427 268 708 407 497 139 31 5 031 6 108 556
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 355 000 0 0 779 355 779
Zobowiązania podporządkowane 43 000 50 000 100 000 0 0 (737) 192 263
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0 0 0 3 554 3 554
Rezerwy 0 0 0 0 0 8 921 8 921
Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 125 833 125 833
Kapitały 0 0 0 0 0 634 049 634 049
Razem zobowiązania i kapitały 4 544 570 477 268 1 163 407 497 139 31 778 158 7 460 573
Luka (1 998 390) 1 483 061 271 986 467 566 124 972 (349 195) 0
Pozycje pozabilansowe             Razem
Transakcje stopy procentowej: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa 0 0 20 000 100 000 0 0 120 000
Zobowiązania 0 20 000 100 000 0 0 0 120 000
Luka 0 (20 000) (80 000) 100 000 0 0 0
Luka razem (1 998 390) 1 463 061 191 986 567 566 124 972 (349 195) 0

 

Stan na 31 grudnia 2016 Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Aktywa/zobowiązania nieoprocentowane Razem
Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 60 094 0 0 0 0 5 271 65 365
Należności od innych banków 0 0 40 000 0 0 5 898 45 898
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 695 695
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 0 1 146 1 146
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 016 917 2 100 261 910 988 8 054 0 118 119 5 154 339
Inwestycyjne aktywa finansowe: 168 000 0 291 000 972 600 20 000 12 957 1 464 557
- dostępne do sprzedaży 168 000 0 281 000 705 600 20 000 1 086 1 175 686
- utrzymywane do terminu zapadalności 0 0 10 000 267 000 0 11 871 288 871
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 43 713 43 713
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 75 260 75 260
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0 0 0 31 31
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 0 0 0 0 0 39 113 39 113
Pozostałe aktywa 0 0 0 0 0 46 449 46 449
Razem aktywa 2 245 011 2 100 261 1 241 988 980 654 20 000 348 652 6 936 566
Stan na 31 grudnia 2016 Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Aktywa/zobowiązania nieoprocentowane Razem
Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 0 0 0 2 2
Zobowiązania wobec innych banków 20 984 0 0 0 0 872 21 856
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 1 040 0 0 0 0 0 1 040
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 205 205
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 0 932 932
Zobowiązania wobec klientów 4 100 429 455 352 662 911 524 100 20 20 202 5 763 014
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 315 000 40 000 0 641 355 641
Zobowiązania podporządkowane 43 000 0 100 000 0 0 (182) 142 818
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0 0 0 5 001 5 001
Rezerwy 0 0 0 0 0 13 246 13 246
Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 109 369 109 369
Kapitały 0 0 0 0 0 523 442 523 442
Razem zobowiązania i kapitały 4 165 453 455 352 1 077 911 564 100 20 673 730 6 936 566
Luka (1 920 442) 1 644 909 164 077 416 554 19 980 (325 078) 0
Pozycje pozabilansowe             Razem
Transakcje stopy procentowej: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa 0 0 140 000 120 000 0 0 260 000
Zobowiązania 140 000 20 000 100 000 0 0 0 260 000
Luka (140 000) (20 000) 40 000 120 000 0 0 0
Luka razem (2 060 442) 1 624 909 204 077 536 554 19 980 (325 078) 0

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku i Grupy oraz poziomu jego kapitałów z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych.

Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ochrona wyniku finansowego z tytułu różnic kursowych oraz uzyskiwanie korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji walutowych na własny rachunek przy zaakceptowanym poziomie ryzyka.

Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym mierzy to ryzyko poprzez:

 • wyliczanie pozycji całkowitej Banku,
 • wyliczanie pozycji w poszczególnych walutach,
 • wyliczanie wartości zagrożonej (VaR),
 • przeprowadzanie testów warunków skrajnych.

Wartość narażona na ryzyko (VaR) definiowana jest jako maksymalna strata, którą może ponieść Bank w założonym horyzoncie czasowym, z określonym prawdopodobieństwem. Bank wylicza wartości VaR metodą symulacji historycznej przy założeniu 99,2% przedziału ufności i 10-dniowego okresu utrzymywania pozycji.

Testy warunków skrajnych będące dopełnieniem miary VaR dla ryzyka walutowego służą określeniu potencjalnej straty, na jaką narażony jest Bank przy wystąpieniu bardzo niekorzystnych (skrajnych) zmian kursów walutowych.

W procesie zarządzania ryzykiem walutowym Bank codziennie monitoruje:

 • wartość pozycji w poszczególnych walutach,
 • limity ograniczające wartość VaR oraz całkowitą pozycję walutową,
 • limity stop-loss ograniczające wartość straty w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego w 2017 roku oraz wg stanu na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku.

  Wartość minimalna w 2017 roku Wartość maksymalna w 2017 roku Wartość średnia w 2017 roku Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
VaR 179 282 219 206 235

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko walutowe:

 • raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu,
 • raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku,
 • raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości pozycji walutowych dla USD, EUR, GBP, CHF w 2017 roku według stanu na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku. Wartość maksymalna, minimalna i średnia zostały przedstawione w odniesieniu do wartości bezwzględnych pozycji (w tys. waluty).

  Wartość minimalna w 2017 roku Wartość maksymalna w 2017 roku Wartość średnia w 2017 roku Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. tys. tys. tys. tys.
USD 864 1 965 1 128 1 269 879
EUR 4 1 783 107 (165) (164)
GBP 0 28 9 28 13
CHF 13 48 30 34 32

W 2017 roku i 2016 roku ryzyko walutowe Grupy kształtowało się na niskim poziomie, co wynikało z niewielkiego udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (poniżej 2%). Wartość całkowitej pozycji walutowej w 2017 roku nie przekraczała 2% funduszy własnych.

Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku według podziału walutowego.

  Waluta  
  PLN EUR USD CHF Pozostałe waluty  
Stan na 31 grudnia 2017   w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN Razem
Aktywa tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 35 426 8 715 2 089 264 76 0 0 41 44 446
Należności od innych banków 32 292 8 303 1 991 40 961 11 766 305 85 622 82 483
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 545 0 0 0 0 0 0 0 545
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 4 775 403 293 70 0 0 0 0 0 4 775 696
Inwestycyjne aktywa finansowe: 2 335 207 80 19 4 753 1 365 0 0 0 2 340 040

- dostępne do sprzedaży

2 335 207 80 19 4 753 1365 0 0 0 2340040
Rzeczowe aktywa trwałe 38 383 0 0 0 0 0 0 0 38 383
Wartości niematerialne 82 404 0 0 0 0 0 0 0 82 404
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 40 727 0 0 0 0 0 0 0 40 727
Pozostałe aktywa 54 846 993 238 0 0 0 0 0 55 839
Razem aktywa 7 395 243 18 384 4 407 45 978 13 207 305 85 663 7 460 573

 

  Waluta  
  PLN EUR USD CHF Pozostałe waluty  
Stan na 31 grudnia 2017   w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN Razem
 
Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł
Zobowiązania wobec innych banków 18 414 0 0 0 0 0 0 0 18 414
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 12 476 0 0 0 0 0 0 0 12 476
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 36 0 0 0 0 0 0 0 36
Instrumenty finansowe zabezpieczające 692 0 0 0 0 0 0 0 692
Zobowiązania wobec klientów 6 049 016 25 432 6 097 33 908 9 740 182 51 18 6 108 556
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 355 779 0 0 0 0 0 0 0 355 779
Zobowiązania podporządkowane 192 263 0 0 0 0 0 0 0 192 263
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 554 0 0 0 0 0 0 0 3 554
Rezerwy 8 921 0 0 0 0 0 0 0 8 921
Pozostałe zobowiązania 125 823 4 1 6 2 0 0 0 125 833
Razem zobowiązania 6 766 974 25 436 6 098 33 914 9 742 182 51 18 6 826 524
Kapitały 634 049 0 0 0 0 0 0 0 634 049
Razem pasywa 7 401 023 25 436 6 098 33 914 9 742 182 51 18 7 460 573
Zaangażowanie netto (5 780) (7 052) (1 691) 12 064 3 465 123 34 645 0
Pozycje pozabilansowe 210 701 (1 022) (245) 0 0 0 0 0 209 679
Aktywa 210 885 49 12 0 0 0 0 0 210 934
Pasywa 184 1 071 257 0 0 0 0 0 1 255
Luka 204 921 (8 074) (1 936) 12 064 3 465 123 34 645 209 679
  Waluta  
  PLN EUR USD CHF Pozostałe waluty  
Stan na 31 grudnia 2016   w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN Razem
Aktywa tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 62 624 2 200 497 495 118 0 0 46 65 365
Należności od innych banków 42 721 1 551 351 1 014 243 135 33 477 45 898
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 695 0 0 0 0 0 0 0 695
Instrumenty finansowe zabezpieczające 1 146 0 0 0 0 0 0 0 1 146
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 153 690 649 147 0 0 0 0 0 5 154 339
Inwestycyjne aktywa finansowe: 1 460 538 84 19 3 935 942 0 0 0 1 464 557

- dostępne do sprzedaży

1 171 667 84 19 3 935 942 0 0 0 1175686

- utrzymywane do terminu zapadalności

288 871 0 0 0 0 0 0 0 288871
Rzeczowe aktywa trwałe 43 713 0 0 0 0 0 0 0 43 713
Wartości niematerialne 75 260 0 0 0 0 0 0 0 75 260
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 31 0 0 0 0 0 0 0 31
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 39 113 0 0 0 0 0 0 0 39 113
Pozostałe aktywa 45 402 1 047 237 0 0 0 0 0 46 449
Razem aktywa 6 924 933 5 531 1 251 5 444 1 303 135 33 523 6 936 566

 

  Waluta  
  PLN EUR USD CHF Pozostałe waluty  
Stan na 31 grudnia 2016   w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN w walucie w przeliczeniu na PLN Razem
Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Zobowiązania wobec innych banków 21 856 0 0 0 0 0 0 0 21 856
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 1 040 0 0 0 0 0 0 0 1 040
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 205 0 0 0 0 0 0 0 205
Instrumenty finansowe zabezpieczające 932 0 0 0 0 0 0 0 932
Zobowiązania wobec klientów 5 755 978 5 260 1 189 1 762 422 4 1 10 5 763 014
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 355 641 0 0 0 0 0 0 0 355 641
Zobowiązania podporządkowane 142 818 0 0 0 0 0 0 0 142 818
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 001 0 0 0 0 0 0 0 5 001
Rezerwy 13 246 0 0 0 0 0 0 0 13 246
Pozostałe zobowiązania 109 356 6 1 7 2 0 0 0 109 369
Razem zobowiązania 6 406 075 5 266 1 190 1 769 424 4 1 10 6 413 124
Kapitały 523 442 0 0 0 0 0 0 0 523 442
Razem pasywa 6 929 517 5 266 1 190 1 769 424 4 1 10 6 936 566
Zaangażowanie netto (4 584) 265 61 3 675 879 131 32 513 0
Pozycje pozabilansowe 183 446 (1 084) (245) 0 0 0 0 (51) 182 311
Aktywa 183 640 52 12 0 0 0 0 0 183 692
Pasywa 194 1136 257 0 0 0 0 51 1 381
Luka 178 862 (819) (184) 3 675 879 131 32 462 182 311

Pochodne instrumenty finansowe

W ofercie Grupy znajdują się instrumenty pochodne, jednak Grupa nie jest aktywnym uczestnikiem rynku instrumentów pochodnych. W ramach operacji wykonywanych przez Grupę zawierane są transakcje pochodne w celach zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej i dotyczą one transakcji IRS, OIS i FRA w PLN oraz transakcji FX SWAP. W 2017 roku oraz 2016 roku Grupa nie zawierała spekulacyjnych transakcji pochodnych na własny rachunek oraz transakcji pochodnych z klientami.

Grupa codziennie wycenia instrumenty pochodne wykorzystując model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Podstawą wyceny są ogólnodostępne stawki oraz kwotowania rynkowe. Z uwagi na nieznaczącą skalę transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych wyłącznie z bankami posiadającymi ratingi inwestycyjne lub poprzez KDPW CCP (transakcje IRS, OIS i FRA w PLN), Grupa w wycenie instrumentów pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego, które w opinii Grupy ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych transakcji pochodnych.

Grupa przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji w instrumentach pochodnych:

 • raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu,
 • raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku,
 • raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

Dodatkowo Grupa przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na analizie wrażliwości, badającej wpływ zmian stóp procentowych na wycenę instrumentów pochodnych o założone zmiany krzywej dochodowości.

Do góry