BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

39. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Kasa i środki w Banku Centralnym 44 446 65 365
Rachunki bieżące w innych bankach 51 466 4 571
Razem 95 912 69 936

Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

Zmiana stanu należności od innych banków okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu (36 585) (552)
Zmiana stanu rachunków nostro - środki pieniężne 46 895 646
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (37) 1
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 10 273 95

W ramach zobowiązań warunkowych dominują linie kredytowe. W procesie zarządzania ryzykiem w Grupie udzielone gwarancje oraz zobowiązania dotyczące finansowania traktowane są jako element zaangażowania obarczonego ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka wynikającego z udzielonych gwarancji i zobowiązań dotyczących finansowania stanowi element procesu oceny ryzyka kredytowego wynikającego z innych produktów kredytowych posiadanych przez danych klientów, tzn. wszystkie produkty kredytowe, łącznie z gwarancjami, udzielone konkretnym kredytobiorcom analizowane są równolegle zarówno pod kątem oceny przesłanek utraty wartości, jak i pomiaru odpisów aktualizujących.

W tabeli poniżej prezentujemy zaangażowanie pozabilansowe brutto (linie kredytowe, gwarancje) wobec pięciu największych klientów według stanu na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2015 roku.

Zmiana stanu aktywów z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
Bilansowa zmiana stanu aktywów z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 0 19 794
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 0 (12)
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 0 19 782

 

Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
Bilansowa zmiana stanu instrumentów pochodnych zabezpieczających 906 926
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (1 073) 13
Wycena instrumentów zabezpieczających ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny 341 (888)
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 174 51

 

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (1 164 354) (372 339)
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny oraz efekt reklasyfikacji aktywów finansowych pomiędzy kategoriami 18 115 (25 116)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 8 336 1 803
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (1 137 903) (395 652)

 

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 288 871 155 819
Wycena aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny oraz efekt reklasyfikacji aktywów finansowych pomiędzy kategoriami 894 0
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (6 215) (6 267)
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 283 550 149 552

 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 378 643 158 543
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 44 098 44 879
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 422 741 203 422

 

Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017

okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016

  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków (3 442) (12 584)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 0 57
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (3 442) (12 527)

 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 11 436 (152 977)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 0 11
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 11 436 (152 966)

 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 345 542 20 637
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (9 799) (4 488)
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 335 743 16 149

 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Bilansowa zmiana stanu pozostałych zobowiązań 16 464 19 036
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (100) 0
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 16 364 19 036

 

Inne pozycje okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych 773 263
Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałychi wartości niematerialnych i prawnych 136 0
Zyski/straty aktuarialne (64) (191)
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 845 72

Grupa przyjęła następujący podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

Działalność operacyjna stanowi podstawową działalność Grupy, która nie zalicza się do działalności inwestycyjnej i finansowej.

Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz uzyskiwaniu wpływów w postaci dywidend otrzymanych w tytułu posiadania udziałów kapitałowych.

Działalność finansowa polega na zawieraniu długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) operacji finansowych stanowiących źródło finansowania działalności Grupy tj. emisji dłużnych papierów wartościowych, zaciąganie pożyczek, wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i spłata zaciągniętych pożyczek oraz spłata związanych z nimi odsetek.

Do góry