BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

36.1. Instrumenty finansowe niewyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej

Główne kategorie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy do wartości godziwej, stanowią składniki wyceniane według zamortyzowanego kosztu lub kosztu historycznego takie jak:

  • udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności nieprzeznaczone do obrotu,
  • aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,
  • zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu.

Kasa, środki w Banku Centralnym oraz należności od innych banków

Na pozycję składa się wartość środków pieniężnych Grupy utrzymywanych na rachunkach bieżących w innych bankach oraz dłużne papiery wartościowe banków zaklasyfikowane do kategorii pożyczek i należności.

Dla bieżących należności oraz depozytów terminowych Grupy, których termin zapadalności nie przekracza jednego roku oraz pozostałych należności wartość godziwa jest zbieżna z ich wartością bilansową.

Wyznaczenie wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych banków zaklasyfikowanych do kategorii pożyczek i należności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu kredytowego. Dla dłużnych papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną tego papieru z uwzględnieniem realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z tego papieru przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności.

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu/Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Wartość godziwa należności/zobowiązań z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu ustalana jest metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych z transakcji.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

W pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” Grupa ujmuje kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe zakwalifikowane zgodnie z MSR 39 do kategorii pożyczki i należności.

Wartość godziwa dla kredytów i pożyczek wyznaczona jest poprzez wyliczenie dla każdego kredytu korekty wartości bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica pomiędzy sumą przyszłych przepływów pieniężnych kredytu lub pożyczki, zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości zbudowanej z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS) powiększoną o rynkową marżę produktu a wartością niezapadłego kapitału kredytu na dzień bilansowy. Przyszłe przepływy pieniężne kredytu lub pożyczki obejmowały przepływy kapitałowe, wynikające z umowy oraz przepływy odsetkowe, wyznaczone kalkulacyjnie w oparciu o rynkową krzywą dochodowości zbudowaną z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS według kwotowań z dnia bilansowego, powiększoną o indywidualną marżę kontraktową dla każdego kredytu lub pożyczki. Rynkowa marża produktu została natomiast wyznaczona jako średnia efektywna marża ważona wartością kapitału dla analogicznej grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę bilansową, a w przypadku braku takich transakcji ostatnią dostępną marżę dla danego typu produktu. Korektę wartości bilansowej do wartości godziwej wyznaczano dla kredytów, dla których przyszłe przepływy finansowe są znane, natomiast dla pozostałych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, kredytów z rozpoznaną utratą wartości, dla których utworzono odpis aktualizujący, przyjęto korektę zerową.

Wyznaczenie wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu kredytowego. Dla papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną obligacji z uwzględnieniem realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z obligacji przy założeniu utrzymania obligacji do terminu zapadalności.

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

Wartość godziwa obligacji Skarbu Państwa jest wyznaczana bezpośrednio w oparciu o ceny kwotowane na aktywnym rynku.

Wyznaczenie wartości godziwej innych dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu kredytowego. Dla dłużnych papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną dłużnego papieru wartościowego z uwzględnieniem realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z dłużnego papieru wartościowego przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności.

Pozostałe aktywa/zobowiązania finansowe nieujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej

W przypadku grup aktywów finansowych utrzymywanych według wartości wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości i zobowiązań finansowych Grupa uznaje, że wartość godziwa jest zbieżna z wartością bilansową, co wynika z charakteru tych grup np. krótki termin do zapadalności lub wymagalności, unikalny charakter instrumentu. Dotyczy to w szczególności gotówki i środków pieniężnych, bieżących należności i zobowiązań. Wartość godziwą dla depozytów terminowych banków, których termin zapadalności nie przekracza jednego roku oraz pozostałych zobowiązań finansowych stanowi ich wartość bilansowa.

Zobowiązania wobec klientów

Wartość godziwa dla kategorii „Zobowiązania wobec klientów” została wyznaczona poprzez wyliczenie dla każdego depozytu terminowego korekty wartości bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica pomiędzy sumą przyszłych przepływów kapitału i odsetek dla okresu od daty bilansowej do terminu wymagalności zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości zbudowanej z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS) powiększoną o aktualną marżę produktu a wartością bilansową salda depozytu. Aktualna marża produktu została wyznaczona dla analogicznej grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę bilansową jako średnia różnica pomiędzy efektywnym oprocentowaniem depozytu i stopą bazową z dnia bilansowego. Korektę wartości bilansowej do wartości godziwej wyznaczano dla depozytów, dla których przyszłe przepływy finansowe są znane, natomiast dla pozostałych, w tym dla depozytów terminowych z terminem zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego przyjęto zerową korektę.

Zobowiązania podporządkowane i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Wyznaczenie wartości godziwej pożyczki podporządkowanej i zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji.

W poniższych tabelach przedstawiono różnice pomiędzy wartością bilansową (wartość bilansowa oprocentowanych aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych została zaprezentowana wraz z narosłymi odsetkami) i szacowaną wartością godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Grupy oraz klasyfikację według hierarchii wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych, które nie są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy według wartości godziwej.

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 44 446 44 446 65 365 65 365
Należności od innych banków 82 483 82 486 45 898 45 901
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 4 775 696 5 062 970 5 154 339 5 285 065
osoby fizyczne 4 146 199 4 384 245 4 461 981 4 564 530

- kredyty w rachunku bieżącym

21 305 21 305 24 816 24 816

- kredyty gotówkowe i ratalne

1 729 984 1 934 596 1 951 139 1 977 641

- pożyczki hipoteczne

177 524 202 782 193 815 210 527

- kredyty na nieruchomości

2 204 752 2 212 928 2 278 503 2 337 838

- kredyty w rachunku karty kredytowej

12 634 12 634 13 708 13 708
klienci instytucjonalni 466 916 515 763 486 850 514 570
instytucje samorządowe 162 581 162 962 205 508 205 965
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0 0 288 871 291 488
Inne aktywa 55 839 55 839 46 449 46 449
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 2 2
Zobowiązania wobec innych banków 18 414 18 414 21 856 21 856
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 12 476 12 476 1 040 1 040
Zobowiązania wobec klientów 6 108 556 6 142 910 5 763 014 5 764 841
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 355 779 356 404 355 641 356 556
Zobowiązania podporządkowane 192 263 194 380 142 818 143 667
Pozostałe zobowiązania 125 833 125 833 109 369 109 369
Stan na 31 grudnia 2017 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 0 44 446 0 44 446
Należności od innych banków 0 52 326 30 160 82 486
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 0 53 990 5 008 980 5 062 970
osoby fizyczne 0 33 939 4 350 306 4 384 245

- kredyty w rachunku bieżącym

0 21 305 0 21 305

- kredyty gotówkowe i ratalne

0 0 1 934 596 1 934 596

- pożyczki hipoteczne

0 0 202 782 202 782

- kredyty na nieruchomości

0 0 2 212 928 2 212 928

- kredyty w rachunku karty kredytowej

0 12 634 0 12 634
klienci instytucjonalni 0 20 051 495 712 515 763
instytucje samorządowe 0 0 162 962 162 962
Pozostałe aktywa 0 0 55 839 55 839
Zobowiązania wobec innych banków 0 18 414 0 18 414
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 12 476 0 12 476
Zobowiązania wobec klientów 0 3 857 416 2 285 494 6 142 910
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 356 404 356 404
Zobowiązania podporządkowane 0 0 194 380 194 380
Pozostałe zobowiązania 0 0 125 833 125 833
 Stan na 31 grudnia 2016 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 0 65 365 0 65 365
Należności od innych banków 0 5 702 40 199 45 901
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 0 58 102 5 226 963 5 285 065
osoby fizyczne 0 38 524 4 526 006 4 564 530

- kredyty w rachunku bieżącym

0 24 816 0 24 816

- kredyty gotówkowe i ratalne

0 0 1 977 641 1 977 641

- pożyczki hipoteczne

0 0 210 527 210 527

- kredyty na nieruchomości

0 0 2 337 838 2 337 838

- kredyty w rachunku karty kredytowej

0 13 708 0 13 708
klienci instytucjonalni 0 19 578 494 992 514 570
instytucje samorządowe 0 0 205 965 205 965
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 291 488 0 0 291 488
Pozostałe aktywa 0 0 46 449 46 449
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 2 0 2
Zobowiązania wobec innych banków 0 21 856 0 21 856
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 1 040 0 1 040
Zobowiązania wobec klientów 0 3 518 921 2 245 920 5 764 841
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 356 556 356 556
Zobowiązania podporządkowane 0 0 143 667 143 667
Pozostałe zobowiązania 0 0 109 369 109 369
Do góry