BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

36.2. Instrumenty finansowe wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej

Poniższa tabela pokazuje klasyfikację aktywów i zobowiązań finansowych, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane są w wartości godziwej, według hierarchii wartości godziwej.

Stan na 31 grudnia 2017 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa finansowe, w tym: 1 778 239 548 428 13 839 2 340 506
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 545 0 545
Inwestycyjne aktywa finansowe 1 778 239 547 883 13 839 2 339 961

- dostępne do sprzedaży

1 778 239 547 883 13 839 2 339 961
Zobowiązania finansowe, w tym: 0 728 0 728
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 36 0 36
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 692 0 692

 

Stan na 31 grudnia 2016 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa finansowe, w tym: 1 069 691 94 829 12 923 1 177 443
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 695 0 695
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 1 146 0 1 146
Inwestycyjne aktywa finansowe 1 069 691 92 988 12 923 1 175 602

- dostępne do sprzedaży

1 069 691 92 988 12 923 1 175 602
Zobowiązania finansowe, w tym: 0 1 137 0 1 137
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 205 0 205
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 932 0 932

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca przesunięcia pomiędzy Poziomem I i Poziomem II. Ponadto, nie miały miejsca przesunięcia z oraz do Poziomu III.

W wyniku rozliczenia sprzedaży akcji Visa Europe, Bank na 31 grudnia 2017 roku posiada akcje uprzywilejowane serii C zamienne na akcje zwykłe serii A Visa Inc., które stanowiły część zapłaty za akcje Visa Europe. Z uwagi na zastosowanie w wycenie akcji uprzywilejowanych serii C zamiennych na akcje zwykłe serii A Visa Inc. dyskonta w wysokości 15% w stosunku do cen rynkowych akcji zwykłych serii A, związanego z ograniczeniem zbywalności akcji uprzywilejowanych serii C oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany akcji uprzywilejowanych serii C na akcje zwykłe serii A, Bank ujmuje te akcje w Poziomie III.

Z uwagi na niewielką skalę transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych wyłącznie z bankami posiadającymi rating inwestycyjny lub za pośrednictwem KDPW_CCP (transakcje IRS, OIS, FRA w PLN), Grupa w wycenie instrumentów pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego, które w opinii Grupy ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych transakcji na instrumentach pochodnych.

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmiany stanu instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu III w 2017 i 2016 roku, których wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny z wykorzystaniem nieobserwowalnych danych wejściowych.

Poziom III Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  tys. zł
Stan na 1 stycznia 2017 12 923
Zyski lub straty 1 464
rozpoznane w rachunku zysków i strat: 540

- przychody z tytułu odsetek

503

- przychody z dywidend

37
rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych: 924

- zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

924
Zapłacone odsetki (500)
Dywidendy zapłacone (38)
Transfery (10)
Stan na 31 grudnia 2017 13 839

Potencjalny wpływ na zmianę wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do Poziomu III na 31 grudnia 2017 roku przy wzroście spreadu kredytowego o 1 p.b. wynosi -1 tys. zł, natomiast przy spadku spreadu kredytowego o 1 p.b. wynosi 1 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w przypadku instrumentów kapitałowych, które są nominowane w USD, zaklasyfikowanych do Poziomu III przy wzroście kursu USD/PLN o 1% potencjalny wpływ na zmianę wartości godziwej wynosi 48 tys. zł, natomiast przy spadku kursu USD/PLN o 1% wynosi -48 tys. zł.

Poniższa tabela prezentuje informacje o danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Poziom III Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  tys. zł
Stan na 1 stycznia 2016 23 657
Zyski lub straty 3 053
rozpoznane w rachunku zysków i strat: 17 365

- przychody z tytułu odsetek

475

- przychody z dywidend

18

- wynik na pozostałych instrumentach finansowych

16 872
rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych: (14 312)

- zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

(14 312)
Zakupy 3 592
Sprzedaże (16 872)
Zapłacone odsetki (499)
Transfery (8)
Stan na 31 grudnia 2016 12 923

Potencjalny wpływ na zmianę wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do Poziomu III na 31 grudnia 2016 roku przy wzroście spreadu kredytowego o 1 p.b. wynosi -1 tys. zł, natomiast przy spadku spreadu kredytowego o 1 p.b. wynosi 1 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w przypadku instrumentów kapitałowych, które są nominowane w USD, zaklasyfikowanych do  Poziomu III przy wzroście kursu USD/PLN o 1% potencjalny wpływ na zmianę wartości godziwej wynosi 39 tys. zł, natomiast przy spadku kursu USD/PLN o 1% wynosi -39 tys. zł.

Poniższa tabela prezentuje informacje o danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Lp. Aktywa/zobowiązania finansowe Wartość godziwa na
31 grudnia 2017
Wartość godziwa na
31 grudnia 2016
Hierarchia wartości godziwej Techniki wyceny i podstawowe dane wsadowe Znaczące nieobserwowalne informacje Zależność wartości godziwej od danych nieobserwowalnych
    tys. zł tys. zł        
1 Obligacje Skarbu Państwa Aktywa: 1 778 239 Aktywa: 1 069 691 Poziom 1 Cena BID dla pozycji długiej oraz cena ASK dla pozycji krótkiej w danym papierze, kwotowane na aktywnym rynku międzybankowym. nd. nd.
2 Bony pieniężne NBP Aktywa: 547 883 Aktywa: 92 988 Poziom 2 Zdyskontowany przepływ z papieru przy stopie dyskontowej równej rentowności kupionej. nd. nd.
3 Swapy stóp procentowych Aktywa: 545 Aktywa: 1 839 Poziom 2 Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe przepływy oraz czynniki dyskontowe wyznaczane są na podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS. nd. nd.
Zobowiązania: 728 Zobowiązania: 1 137  
4 FX swap n.d. Aktywa: 2 Poziom 2 Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Krzywe wykorzystywane do dyskontowania zbudowane są na podstawie notowanych: stawek depo oraz punków swapowych dla par walutowych. nd. nd.
5 Dłużne papiery wartościowe (obligacje komercyjne) Aktywa: 9 086 Aktywa: 8 988 Poziom 3 Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Dyskontowanie przyszłych płatności z papieru wartościowego odbywa się z wykorzystaniem krzywych dochodowości powiększonych o spread kredytowy z tytułu ryzyka kontrahenta. Stosowany spread obligacji BPS: 463pb Im wyższy spread, tym niższa wartość godziwa.
6 Akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe Aktywa: 4 753 Aktywa: 3 935 Poziom 3 Wycena na podstawie ceny akcji zwykłych z aktywnego rynku z uwzględnieniem współczynnika zamiany i dyskonta związanego z ograniczeniem zbywalności oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany. Dyskonto związane z ograniczeniem zbywalności oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany. Wzrost dyskonta powoduje spadek wartości godziwej natomiast jego spadek powoduje wzrost wartości godziwej.

W pozycji „Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa prezentuje instrumenty kapitałowe o wartości godziwej 4 753 tys. zł na 31 grudnia 2017 roku i 3 935 tys. zł na 31 grudnia 2016 roku.

Szczegółowy opis wyceny tych instrumentów został zaprezentowany w nocie 25.

W pozycji „Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa prezentuje instrumenty kapitałowe o wartości bilansowej 79 tys. zł na 31 grudnia 2017 roku i 84 tys. zł na 31 grudnia 2016 roku, które wyceniane są w koszcie nabycia w związku z tym, że ich wartość godziwa nie może być w wiarygodny sposób określona. Grupa nie ujmuje tych instrumentów w analizie hierarchii wartości godziwej inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Do góry