BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

47. Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne i wewnętrzne regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka podejmowanego przez Bank.

Mając na uwadze powyższy cel Bank regularnie:

 • identyfikuje ryzyka istotne z punktu widzenia swojej działalności,
 • zarządza ryzykami istotnymi,
 • wyznacza kapitał wewnętrzny, który zobowiązuje się posiadać na wypadek materializacji ryzyka,
 • kalkuluje i raportuje miary adekwatności kapitałowej,
 • alokuje kapitał wewnętrzny na obszary biznesowe,
 • przeprowadza testy warunków skrajnych,
 • porównuje potrzeby kapitałowe z posiadanym poziomem kapitałów własnych,
 • integruje proces oceny adekwatności kapitałowej z procesem opracowywania Strategii Banku, planów finansowych i sprzedażowych.

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty w celu bieżącego monitorowania adekwatności kapitałowej:

 • raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz dla Zarządu Banku,
 • raport kwartalny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku.

W 2017 roku poziom współczynnika wypłacalności, współczynnika kapitału Tier 1 oraz wewnętrznego współczynnika wypłacalności Banku kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego.

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania kapitałowego, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.

Fundusze własne i współczynnik wypłacalności

Dla celów wyznaczania funduszy własnych Bank stosuje metody wynikające z Rozporządzenia CRR. Fundusze własne Banku składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2 w ujęciu jednostkowym (Bank na mocy przepisów Rozporządzenia CRR zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym).

W 2017 roku fundusze podstawowe Tier 1 Banku obejmowały:

 • instrumenty kapitałowe spełniające warunki, o których mowa w Rozporządzeniu CRR,
 • agio emisyjne związane z instrumentami, o których mowa w punkcie powyżej,
 • zyski zatrzymane, w tym zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne przed podjęciem formalnej decyzji potwierdzającej ostateczny wynik finansowy w danym roku po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego organu,
 • skumulowane pozostałe całkowite dochody,
 • kapitały rezerwowe,
 • fundusz ogólnego ryzyka,
 • niezrealizowane zyski i straty wyceniane według wartości godziwej (w kwotach uwzględniających przepisy przejściowe, o których mowa w art. 467 oraz art. 468 Rozporządzenia CRR),
 • inne pozycje funduszy podstawowych Tier 1, określone w Rozporządzeniu CRR,

i uwzględniały korekty z tytułu:

 • wartości niematerialnych według ich wyceny bilansowej,
 • filtrów ostrożnościowych oraz
 • innych pozycji pomniejszających fundusze podstawowe Tier 1, określonych w Rozporządzeniu CRR.

We wrześniu 2017 roku, Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych serii C3 o wartości nominalnej 50 mln zł i dacie zapadalności 18 września 2027 roku. W dniu 21 września 2017 roku Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie w/w obligacji jako instrumentów w kapitale Tier 2 (sygn. DBK/DBK5/7100/7/3/2017).    

Jednocześnie w dniu 21 września 2017 roku Bank uzyskał zezwolenie KNF na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 50 mln zł (sygn. DBK/DBK5/7100/6/3/2017), które na podstawie decyzji KNF z dnia 26 listopada 2012 roku (sygn. DBK/DBK3/7100/19/8/2012/WB) zostały zaliczone do funduszy uzupełniających (obecnie kapitału Tier 2) Banku. Bank nie dokonał wykupu w/w obligacji w październiku 2017 roku, wyłączając jednocześnie te obligacje z instrumentów w kapitale Tier 2. Bank planuje wykup w/w obligacji w kwietniu 2018 roku.

W dniu 31 października 2017 roku Bank pozyskał środki finansowe z dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy w ramach emisji akcji imiennych serii C2 w kwocie 90 mln zł (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Banku przez Krajowy Rejestr Sądowy nastąpiła 15 listopada 2017 roku). W dniu 12 grudnia 2017 roku Bank uzyskał zgodę KNF na zaklasyfikowanie w/w akcji jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1 (sygn. DBK/DBK5/7105/35/3/2017).

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku fundusze Tier 2 Banku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych (przeprowadzonych odpowiednio w 2016 roku oraz 2017 roku).

Poniższa tabela prezentuje wartości funduszy własnych, współczynnika wypłacalności oraz współczynnika Tier 1 na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

Fundusze własne Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Kapitał podstawowy Tier 1 554 943 460 126
Opłacone instrumenty kapitałowe 128 278 110 133
Agio 127 111 55 356
Zyski zatrzymane, w tym: 0 2 724

- zysk

3 980 10 011

- strata (część nieuznanego zysku bieżącego)

(3 980) (7 287)
Skumulowane inne całkowite dochody 6 347 (9 273)
Korekty z tytułu niezrealizowanych zysków/strat z instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1* (1 647) (789)
Kapitał rezerwowy 252 863 252 862
Fundusze ogólne ryzyka bankowego 127 069 124 345
Inne wartości niematerialne (83 156) (74 749)
Dodatkowe korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (1 922) (483)
Kapitał uzupełniający Tier 2 126 125 134 715
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier 2 126 125 134 715
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier 2 0 0
Fundusze własne 681 068 594 841

* Korekta  dotyczy usunięcia części dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków w okresie przejściowym.

 

Wymogi kapitałowe Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Wymogi kapitałowe dla ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie, w tym dla ekspozycji 263 109 288 913
z wagą ryzyka 0% 0 0
z wagą ryzyka 20% 3 401 3 336
z wagą ryzyka 35% 57 938 41 643
z wagą ryzyka 50% 32 488
z wagą ryzyka 75% 117 170 170 588
z wagą ryzyka 100% 61 877 60 275
z wagą ryzyka 150% 14 031 4 189
z wagą ryzyka 250% 8 642 8 371
pozostałe wagi ryzyka 0 0
z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania 18 23
Korekta wyceny kredytowej (CVA) 2 12
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego 0 0
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego 43 186 42 319
Całkowity wymóg kapitałowy 306 297 331 244
Współczynnik wypłacalności 17,8% 14,4%
Tier 1 14,5% 11,1%
Do góry