BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

1. Informacje ogólne

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. („Grupa”) jest Bank Pocztowy S.A. (‘’Bank’’, „Jednostka dominująca”) z siedzibą centrali w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Został on utworzony na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 18 z 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy.

Bank zarejestrowano pod numerem RHB 1378 w dziale B Rejestru Handlowego w dniu 16 maja 1990 roku przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Obecnie Bank figuruje pod numerem 0000010821 w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bankowi nadano numer statystyczny REGON: 002482470.

Czas trwania Banku zgodnie ze statutem Banku nie jest ograniczony.

Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz w granicach dopuszczonych prawem wszelkich innych czynności powiązanych z czynnościami bankowymi.

Podstawowa działalność Banku według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana do działu pozostałe pośrednictwo pieniężne symbol 6419Z.

Bank działa na podstawie obowiązujących przepisów i statutu Banku.

Akcjonariat Banku na 31 grudnia 2017 roku był następujący:

Nazwa podmiotu Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna 1 akcji (w zł) Udział w kapitale podstawowym
Poczta Polska S.A. 9 620 846 9 620 846 10 74,9999%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 3 206 962 3 206 962 10 25,0001%
  12 827 808 12 827 808   100%

W dniu 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję 1 814 520 nowych akcji zwykłych imiennych serii C2 o wartości nominalnej 10 zł każda. Oferty objęcia akcji serii C2 skierowano wyłącznie do dotychczasowych akcjonariuszy Banku tj.:

  • Poczty Polskiej S.A., której zaoferowano objęcie 1 360 890 sztuk akcji,
  • Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A., której zaoferowano objęcie 453 630 sztuk akcji.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) działając w interesie Banku, dotychczasowi akcjonariusze Banku zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii C2.

Cenę emisyjną akcji serii C2 ustalono na 49,60 zł za sztukę. Akcje serii C2 zostały w całości pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 90 mln zł wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Akcje serii C2 zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 15 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje o zmianach w kapitale zakładowym Banku zostały zawarte w nocie 35.1.

Do góry