BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

28. Pozostałe aktywa

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Dłużnicy różni i inne aktywa 45 863 35 594
Przychody do otrzymania 16 623 19 462
Rozliczenia kart płatniczych 5 874 6 288
Koszty do rozliczenia w czasie 5 018 4 077
Zapasy związane z działalnością uboczną Banku 714 1 259
Pozostałe aktywa 64 142
Razem pozostałe aktywa brutto 74 156 66 822
Odpisy aktualizujące pozostałe aktywa (18 317) (20 373)
Razem pozostałe aktywa netto 55 839 46 449

 

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa na początek okresu 20 373 17 211
Utworzenie/aktualizacja odpisów 3 397 8 077
Wykorzystanie odpisów (5 208) (4 578)
Rozwiązanie odpisów (245) (337)
Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa na koniec okresu 18 317 20 373

 

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Do 1 miesiąca 45 930 37 549
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 387 385
Od 3 miesięcy do 1 roku 6 395 5 919
Razem krótkoterminowe 53 712 43 853
Od 1 roku do 5 lat 2 100 2 530
Razem długoterminowe 2 100 2 530
Nieokreślony termin zapadalności 27 66
Razem pozostałe aktywa netto 55 839 46 449
Do góry