BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

35.1. Kapitał zakładowy

  Stan na 31 grudnia 2017
  liczba akcji rok rejestracji wartość akcji
      tys. zł
Akcje imienne serii A o wartości nominalnej 10 zł każda 291 300 2011 2 913
Akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10 zł każda 9 437 740 2011 94 377
Akcje imienne serii C1 o wartości nominalnej 10 zł każda 1 284 248 2015 12 843
Akcje imienne serii C2 o wartości nominalnej 10 zł każda 1 814 520 2017 18 145
Razem 12 827 808   128 278

 

  Stan na 31 grudnia 2016
  liczba akcji rok rejestracji wartość akcji
      tys. zł
Akcje imienne serii A o wartości nominalnej 10 zł każda 291 300 2011 2 913
Akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10 zł każda 9 437 740 2011 94 377
Akcje imienne serii C1 o wartości nominalnej 10 zł każda 1 284 248 2015 12 843
Razem 11 013 288   110 133

Na 31 grudnia 2017 roku kapitał zakładowy Banku składał się z 12 827 808 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje Banku zostały całkowicie opłacone. Ogólna charakterystyka akcji została opisana poniżej:

  • akcje imienne serii A – w liczbie 291 300 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) nie są uprzywilejowane,
  • akcje imienne serii B - w liczbie 7 005 470 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w liczbie 2 432 270 sztuk (należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane,
  • akcje imienne serii C1 – w liczbie 963 186 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w liczbie 321 062 sztuk (należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane.
  • akcje imienne serii C2 – w liczbie 1 360 890 (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w liczbie 453 630 sztuk (należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane.

Każda akcja daje swojemu posiadaczowi prawo do dywidendy i jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję 1 814 520 nowych akcji zwykłych imiennych serii C2 o wartości nominalnej 10 zł każda. Oferty objęcia akcji serii C2 skierowano wyłącznie do dotychczasowych akcjonariuszy Banku tj.:

  • Poczty Polskiej S.A., której zaoferowano objęcie 1 360 890 sztuk akcji,
  • Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A., której zaoferowano objęcie 453 630 sztuk akcji.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) działając w interesie Banku, dotychczasowi akcjonariusze Banku zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii C2.

Cenę emisyjną akcji serii C2 ustalono na 49,60 zł za sztukę. Akcje serii C2 zostały w całości pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 90 mln zł wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Akcje serii C2 zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 15 listopada 2017 roku.

Do góry