BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

15. Pozostałe koszty operacyjne

  okres okres
  od 01.01.2017 od 01.01.2016
  do 31.12.2017 do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Utworzenie odpisów na należności (1 401) (1 329)
Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania (905) (4 032)
Wynik na sprzedaży, likwidacji rzeczowych aktywów trwałych (623) (121)
Koszty z tytułu spisania należności (160) (3 537)
Koszty z tytułu przekazania darowizn (112) (367)
Pozostałe (872) (607)
Razem (4 073) (9 993)

Grupa utworzyła odpisy aktualizujące na należności od dłużników różnych, na zapasy oraz na przychody do otrzymania (przeterminowane należności prowizyjne), uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty i okres przeterminowania tych należności. Odpisy na przeterminowane należności prowizyjne prezentowane są w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Wyniku z tytułu prowizji i opłat”.

Do góry