BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

32. Zobowiązania podporządkowane

Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,w tym: Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
- pożyczki 43 101 43 101
- obligacje 149 162 99 717
Razem 192 263 142 818

 

Stan na 31 grudnia 2017 Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań podporządkowanych
  tys. zł     tys. zł
Pożyczki        
Poczta Polska 43 000 WIBOR 6M+3,25pp 15 stycznia 2021 43 101
Obligacje        
Notowane 50 000 WIBOR 6M+2,8pp 8 czerwca 2026 48 931
Notowane 50 000 WIBOR 6M+3,5pp 5 października 2022 50 361
Nienotowane 50 000 WIBOR 6M+2,5pp 18 września 2027 49 870
Razem 193 000     192 263

W dniu 18 września 2017 roku Bank dokonał emisji 50 000 szt. niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 50 000 tys. zł. W dniu 21 września 2017 roku Komisja Nadzoru Bankowego wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii C3 jako instrumentów w kapitale Tier II Banku. Jednocześnie w dniu 21 września 2017 roku Komisja  Nadzoru Finansowego wydała decyzję, w której wyraziła  zgodę na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 50 mln zł. Bank nie dokonał wykupu w/w obligacji w październiku 2017 roku, wyłączając jednocześnie te obligacje z instrumentów w kapitale Tier II. Bank planuje wykup w/w obligacji w kwietniu 2018 roku.

Pozostałe obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Stan na 31 grudnia 2016 Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań podporządkowanych
  tys. zł     tys. zł
Pożyczki        
Poczta Polska 43 000 WIBOR 6M+3,25pp 15 stycznia 2021 43 101
Obligacje        
Notowane 50 000 WIBOR 6M+2,8pp 8 czerwca 2026 49 407
Notowane 50 000 WIBOR 6M+3,5pp 5 października 2022 50 310
Razem 143 000     142 818

Obligacje podporządkowane były przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Do góry