BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

43. Informacje o podmiotach powiązanych

Podmioty powiązane z Grupą to:

 • podmiot dominujący: Poczta Polska S.A.,
 • podmiot o znaczącym wpływie na Bank: PKO Bank Polski S.A.,
 • inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,
 • inne podmioty zależne od PKO Bank Polski S.A.,
 • główna kadra kierownicza Grupy: główna kadra kierownicza Banku (członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, dyrektorzy zarządzający i ich zastępcy, dyrektorzy departamentów i ich zastępcy oraz dyrektorzy biur i ich zastępcy) oraz główna kadra kierownicza spółek zależnych Banku,
 • główna kadra kierownicza podmiotu dominującego wobec Banku.

Zgodnie z MSR 24 do podmiotów powiązanych Grupa zalicza jednostki zależne od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawuje kontrolę nad Bankiem za pośrednictwem podmiotu dominującego wobec Banku. Na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostki zależne od Skarbu Państwa należy rozumieć jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, Grupa skorzystała ze zwolnień przewidzianych w punktach 25-26 MSR 24 tj. do transakcji zawartych z podmiotami zależnymi Skarbu Państwa, przy braku indywidualnie znaczących transakcji, ograniczyła się do zbiorowego ujawnienia ich zakresu.

W 2017 roku nie miały miejsca niestandardowe znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, których charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej. Wszystkie transakcje były zawierane na warunkach rynkowych.

Poniżej zaprezentowano charakter istotnych umów z podmiotami powiązanymi:

 • umowa o współpracy zawarta w dniu 2 września 2011 roku z późniejszymi zmianami (zawarta przez Bank z Pocztą Polską S.A.) określająca obszary i warunki współpracy, ogólne warunki dotyczące wzajemnych relacji, zakazu konkurencji, wzajemnej odpowiedzialności stron. Nie jest to umowa dotycząca bezpośrednio bieżącej działalności operacyjnej, ale ma istotny wpływ na jej kształtowanie,
 • umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym w imieniu i na rzecz Banku w zakresie całej gamy produktów i usług Banku, w tym w szczególności Umowa Agencyjna z 2 września 2011 roku zawarta z Pocztą Polską S.A., z późniejszymi zmianami,
 • umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym przez Bank w imieniu i na rzecz Poczty Polskiej S.A. (w tym umowa rachunku bankowego wraz z produktami dodatkowymi),
 • umowy zawierane w ramach działalności bancassurance, w tym w szczególności umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 8 kwietnia 2015 roku, z późniejszymi zmianami oraz umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 30 listopada 2010 roku, z późniejszymi zmianami oraz Umowa Generalna Grupowego Ubezpieczenia Kart Banku Pocztowego S.A. z dnia 27 września 2017 roku,
 • pakiet umów związanych z obsługą finansową przez Bank, w tym w szczególności umowy o charakterze cash processingu (m.in. umowa z Pocztą Polską S.A. w sprawie obsługi gotówkowej placówek własnych Banku, umowa obsługi przez Pocztę Polską S.A. wpłat i wypłat zamkniętych Klientów Banku),
 • umowa najmu regulująca zasady i warunki najmu/podnajmu lokali lub pomieszczeń na placówki Banku w ramach infrastruktury sieci placówek Poczty Polskiej S.A.

Rozrachunki oraz przychody i koszty z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w poniższych tabelach:

Należności Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Rachunki nostro Inne należności * Rachunki nostro Inne należności *
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Poczta Polska S.A. 0 24 594 0 20 914
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 8 1 4 1
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 0 12 0 13
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 0 14 0 10
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 0 1 286 0 1 787
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 0 233 0 425
Razem 8 26 140 4 23 150

* Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy w ujęciu netto.

Zobowiązania Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Depozyty otrzymane Zobowiązania z tyt. sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu Inne zobowiązania* Pożyczka podporządkowana Depozyty otrzymane Zobowiązania z tyt. sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu Inne zobowiązania* Pożyczka podporządkowana
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Poczta Polska S.A.** 77 889 0 47 567 43 101 63 972 0 41 318 43 101
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. 8 647 0 0 0 10 506 0 0 0
Pocztowe Usługi Finansowe 1 672 0 0 0 1 202 0 0 0
Pocztylion - Arka PTE S.A. 0 0 0 0 1 0 0 0
Postdata S.A. 1 807 0 0 0 3 953 0 0 0
Post - Tel Sp. z o.o.*** 0 0 0 0 4 0 0 0
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 998 0 0 0 2 350 0 20 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 1 285 11 025 329 0 707 0 325 0
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. 2 556 0 0 0 3 301 0 0 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 1 1 451 548 0 1 1 040 334 0
Razem 94 855 12 476 48 444 43 101 85 997 1 040 41 997 43 101

*  Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy w ujęciu netto.
**  Obejmują środki podmiotu dominującego wobec Grupy zgromadzone na rachunkach bieżących i rachunkach celowych z tytułu prowadzonej przez ten podmiot działalności, regulowanych na podstawie umów zawartych
z Bankiem.
*** W dniu 19 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie Post-Tel Sp. z o.o. z Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. W dniu 23 sierpnia 2017 roku spółkę Post-Tel Sp. z o.o. wykreślono z KRS.

 

Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane w wartości otrzymanej/dokonanej zapłaty od/wobec kontrahenta (tj. w ujęciu kasowym).

Przychody okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Stan na
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Przychody z innych tytułów Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Przychody z innych tytułów
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Poczta Polska S.A. 0 15 930 1 330 0 16 353 7
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 0 0 0 2 0 0
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 0 114 0 0 116 0
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. 0 8 0 0 8 0
Pocztowe Usługi Finansowe 0 6 0 0 6 0
Pocztylion - Arka PTE S.A. 0 1 0 0 1 0
Postdata S.A. 0 5 0 0 5 0
Post - Tel Sp. z o.o.* 0 1 0 0 1 0
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 0 137 0 0 109 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 0 1 119 84 0 901 6
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. 0 2 0 0 1 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 0 2 694 0 0 2 133 0
Razem 0 20 017 1 414 2 19 634 13

* W dniu 19 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie Post-Tel Sp. z o.o. z Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. W dniu 23 sierpnia 2017 roku spółkę Post-Tel Sp. z o.o. wykreślono z KRS.
 

Koszty Stan na
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Stan na
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu prowizji Koszty rzeczowe Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu prowizji Koszty rzeczowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Poczta Polska S.A. (3 512) (33 549) (8 836) (3 653) (40 032) (15 818)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (2) (45) 0 (62) (130) 0
PKO Leasing S.A. 0 0 (307) 0 0 (598)
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. (117) 0 0 (122) 0 0
Pocztowe Usługi Finansowe (12) 0 0 (4) 0 0
Postdata S.A. (55) 0 0 (86) 0 0
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (10) 0 (3 496) (48) 0 (20)
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (116) 0 0 (31) 0 0
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o. o. (9) 0 0 (6) 0 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (15) 0 0 0 0 0
Razem (3 848) (33 594) (12 639) (4 012) (40 162) (16 436)


Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały przedstawione zgodnie z ujęciem rachunkowym zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

Przychody okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Stan na
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  Przychody z tytułu odsetek* Przychody z tytułu prowizji Przychody z innych tytułów Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Przychody z innych tytułów
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Poczta Polska S.A. (11 377) 15 930 1 330 (14 724) 16 353 7
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 0 0 0 2 0 0
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 0 114 0 0 116 0
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. 0 8 0 0 8 0
Pocztowe Usługi Finansowe 0 6 0 0 6 0
Pocztylion - Arka PTE S.A. 0 1 0 0 1 0
Postdata S.A. 0 5 0 0 5 0
Post - Tel Sp. z o.o.** 0 1 0 0 1 0
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 0 137 0 0 109 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 1 784 1 119 84 3 706 1 077 6
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. 0 2 0 0 1 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 0 2 693 0 0 2 133 0
Razem (9 593) 20 016 1 414 (11 016) 19 810 13

* Ujemna wartość przychodów z tytułu odsetek dotyczy kosztów dystrybucji produktów bankowych rozliczanych w ramach efektywnej stopy procentowej, które korygują przychody z tytułu odsetek
** W dniu 19 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie Post-Tel Sp. z o.o. z Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. W dniu 23 sierpnia 2017 roku spółkę Post-Tel Sp. z o.o. wykreślono z KRS.

 

Koszty Stan na
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Stan na
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu prowizji Koszty rzeczowe Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu prowizji Koszty rzeczowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Poczta Polska S.A. (3 618) (22 664) (8 836) (3 946) (25 932) (15 818)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (2) (45) 0 (62) (130) 0
PKO Leasing S.A. 0 0 (307) 0 0 (598)
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. (117) 0 0 (122) 0 0
Pocztowe Usługi Finansowe (12) 0 0 (4) 0 0
Postdata S.A. (55) 0 0 (86) 0 0
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (10) 0 (3 496) (48) 0 (20)
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (116) 0 0 (31) 0 0
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. (9) 0 0 (6) 0 0
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (15) 0 0 0 0 0
Razem (3 954) (22 709) (12 639) (4 305) (26 062) (16 436)

 

Warunkowe zobowiązania pozabilansowe Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
  udzielone otrzymane udzielone otrzymane
 
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Poczta Polska S.A. 59 600 0 85 000 0
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 0 1 071 0 1 136
Razem 59 600 1 071 85 000 1 136


Poniższe tabele prezentują informacje o rozrachunkach, przychodach i kosztach z tytułu transakcji z jednostkami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego z wyłączeniem spółek z Grupy Poczty Polskiej oraz Grupy PKO Banku Polskiego S.A.

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Spółki z udziałem Skarbu Państwa Instytucje rządowe i samorządowe Spółki z udziałem Skarbu Państwa Instytucje rządowe i samorządowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Należności 20 152 162 582 20 151 205 521
Należności od innych banków 20 149 0 20 151 0
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 0 162 581 0 205 519
Inne należności 3 1 0 2
Zobowiązania 12 427 15 237 8 231 37 765
Depozyty otrzymane 12 425 15 237 8 230 37 765
Inne zobowiązania 2 0 1 0

 

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  Spółki z udziałem Skarbu Państwa Instytucje rządowe i samorządowe Spółki z udziałem Skarbu Państwa Instytucje rządowe i samorządowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Przychody 1 018 4 776 995 6 003
- z tytułu odsetek 919 4 604 921 5 803
- z tytułu prowizji 99 172 74 200
Koszty (1 315) (116) (250) (409)
- z tytułu odsetek (2) (110) (2) (404)
- z tytułu innych kosztów (1 313) (6) (248) (5)

Transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa innymi niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i PKO Banku Polskiego S.A. są związane z działalnością bankową (udzielanie finansowania, deponowanie środków).


Wysokość kredytów i pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz podmiotu dominującego wobec Banku

Transakcje zawierane z kadrą zarządzającą zawierane są w ramach standardowej oferty produktowej.

Stan na 31 grudnia 2017 Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku*
  tys. zł tys. zł tys. zł
Należności 0 31 189
Kredyty udzielone 0 31 189
Zobowiązania 1 63 3
Depozyty otrzymane 1 63 3
Operacje pozabilansowe 0 0 8
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe 0 0 8
- udzielone 0 0 8

* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
 

okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku*
  tys. zł tys. zł tys. zł
Przychody 0 6 14
- z tytułu odsetek 0 6 12
- z tytułu prowizji 0 0 2
Koszty 0 0 0

* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
 

Stan na 31 grudnia 2016 Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku*
  tys. zł tys. zł tys. zł
Należności 246 67 198
Kredyty udzielone 246 67 198
Zobowiązania 79 0 241
Depozyty otrzymane 79 0 241
Operacje pozabilansowe 0 0 47
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe 0 0 47
- udzielone 0 0 47

* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
 

okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku*
  tys. zł tys. zł tys. zł
Przychody 7 7 18
- z tytułu odsetek 7 7 16
- z tytułu prowizji 0 0 2
Koszty 0 0 (3)
- z tytułu odsetek 0 0 (3)


Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Zarząd 4 303 3 872
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) 2 909 2 747
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1 394 1 125
Rada Nadzorcza 2 169 3 071
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) 2 169 3 071
Razem 6 472 6 943


Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej Banku i jednostek zależnych Banku

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) 12 188 14 551
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 170 62
Razem 12 358 14 613

 

Do góry