BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

7. Wynik z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek, w tym: okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Przychody z tytułu należności od innych banków 4 892 4 773
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: 297 031 313 217
od kredytów w rachunku bieżącym 2 435 2 999
od kredytów i pożyczek terminowych 294 596 310 218

- osoby fizyczne

267 548 282 625

- klienci instytucjonalni

22 435 21 779

- instytucje samorządowe

4 613 5 814
Przychody z tytułu inwestycyjnych aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako: 37 338 30 657
dostępne do sprzedaży 32 295 21 159
utrzymywane do terminu zapadalności 5 043 9 498
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0
Razem 339 261 348 647

Kwota przychodów odsetkowych od należności z rozpoznaną utratą wartości w 2017 roku wyniosła 18 313 tys. zł, natomiast w 2016 roku kwota ta wynosiła 17 989 tys. zł.

Koszty z tytułu odsetek, w tym: okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Koszty z tytułu zobowiązań wobec banków (51) (56)
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów, w tym: (44 963) (54 923)
od rachunków bieżących (8 626) (10 490)
od depozytów terminowych: (36 337) (44 433)

- osoby fizyczne

(31 655) (37 457)

- klienci instytucjonalni

(4 648) (6 683)

- instytucje samorządowe

(34) (293)
Koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i pożyczki podporządkowanej (20 410) (24 562)
Koszty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (885) (1 246)
Koszty z tytułu instrumentów zabezpieczających (72) (164)
Razem (66 381) (80 951)
Wynik z tytułu odsetek 272 880 267 696
Do góry