BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

40. Pozabilansowe aktywa i zobowiązania warunkowe

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone według rodzaju Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Finansowe 190 058 138 377
- niewykorzystane linie kredytowe 177 981 125 597
- limity na kartach kredytowych 12 077 12 780
Gwarancyjne 20 876 45 315
- gwarancje udzielone 20 876 45 315
Razem 210 934 183 692

 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone według terminów zapadalności Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Finansowe 190 058 138 377
Bez określonego terminu 122 335 86 984
Do 1 miesiąca 13 110 8 506
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 956 5 564
Od 3 miesięcy do 1 roku 39 219 24 483
Od 1 roku do 5 lat 6 438 12 840
Gwarancyjne 20 876 45 315
Do 1 miesiąca 0 229
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 22 23
Od 3 miesięcy do 1 roku 830 44 638
Od 1 roku do 5 lat 20 024 425
Razem 210 934 183 692


W ramach zobowiązań warunkowych dominują linie kredytowe. W procesie zarządzania ryzykiem w Grupie udzielone gwarancje oraz zobowiązania dotyczące finansowania traktowane są jako element zaangażowania obarczonego ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka wynikającego z udzielonych gwarancji i zobowiązań dotyczących finansowania stanowi element procesu oceny ryzyka kredytowego wynikającego z innych produktów kredytowych posiadanych przez danych klientów, tzn. wszystkie produkty kredytowe, łącznie z gwarancjami, udzielone konkretnym kredytobiorcom analizowane są równolegle zarówno pod kątem oceny przesłanek utraty wartości, jak i pomiaru odpisów aktualizujących.

W tabeli poniżej zaprezentowane zostały wartości zaangażowania pozabilansowego brutto (linie kredytowe, gwarancje) wobec pięciu największych klientów według stanu na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku.

Nazwa kredytobiorcy Stan na 31 grudnia 2017
  tys. zł
Klient 1 59 600
Klient 2 36 000
Klient 3 5 469
Klient 4 4 801
Klient 5 2 962
Razem wybrani klienci 108 832

 

Nazwa kredytobiorcy Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł
Klient 1 85 000
Klient 2 6 288
Klient 3 5 469
Klient 4 1 475
Klient 5 896
Razem wybrani klienci 99 128

Oszacowana kwota rezerw na udzielone zobowiązania gwarancyjne i zobowiązania dotyczące finansowania na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 226 tys. zł (na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 248 tys. zł). Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe są ewidencjonowane na kontach bilansowych i prezentowane w nocie 33 jako pozycja „Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe”.

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane według rodzaju Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Gwarancyjne 1 255 1 381
- gwarancje otrzymane 1 255 1 381
Razem 1 255 1 381

 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane według terminów zapadalności Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Gwarancyjne 1 255 1 381
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 0
Od 3 miesięcy do 1 roku 1 242 13
Od 1 roku do 5 lat 8 1 368
Razem 1 255 1 381

Główną pozycją w kwocie zobowiązań warunkowych otrzymanych jest gwarancja otrzymana na zabezpieczenie zobowiązań Grupy wynikających z umowy najmu powierzchni biurowej.

Sprawy sądowe i postępowania administracyjne oraz wezwania do zawarcia ugody stanowiące zobowiązania warunkowe Grupy

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 roku spółki Grupy nie były stroną w żadnym postępowaniu toczącym się przed sądem lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy.

  • Sprawy sądowe

Suma roszczeń z tytułu toczących się postępowań, w których spółki Grupy są stroną pozwaną, dla których Grupa szacuje prawdopodobieństwo przegranej na poniżej 50%, wynosiła na 31 grudnia 2017 roku 338 tys. zł (772 tys. zł na 31 grudnia 2016 roku). W związku z brakiem przesłanek, spółki Grupy nie utworzyły rezerw na potencjalne zobowiązania z tego tytułu.

  • Postępowania administracyjne

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2016 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na nieobniżaniu całkowitego kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytu konsumenckiego dotyczącego produktu "Pożyczka na Poczcie" o koszty prowizji, co może naruszać art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie w sprawie nie zakończyło się. W związku z wczesnym etapem postępowania, Grupa nie utworzyła rezerw na potencjalne zobowiązania z tego tytułu.

Poza opisanym powyżej postępowaniem w sprawie, na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wobec Banku prowadzone były przez Prezesa UOKiK następujące postępowania wyjaśniające:

  1. w celu wstępnego ustalenia, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów, uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach w zakresie ustalenia przez Bank wysokości opłaty za dostęp do informacji o umowach rachunku bankowego rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn określonych w ustawie Prawo bankowe, tj. z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat - tzw. rachunki uśpione,
  2. w celu wstępnego ustalenia, czy wzorce umów stosowane w obrocie konsumenckim przez Bank zawierają niedozwolone postanowienia umowne – w zakresie postanowień umownych dotyczących zmiany stawek opłat i prowizji za czynności bankowe oraz modyfikacji innych warunków umowy w trakcie jej wykonywania,
  3. w celu wstępnego ustalenia, czy wzorce umowne stosowane przez Bank zawierają niedozwolone postanowienia umowne, a co za tym idzie, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów, w szczególności w związku ze zmianą wzorców umownych (m.in. Tabele Opłat i Prowizji) określających opłaty za czynności bankowe oraz inne czynności w trakcie trwania umowy zawartej z konsumentem.

Powyższe postępowania mają charakter wyjaśniający, stąd Bank nie zidentyfikował przesłanek do utworzenia rezerw na ewentualne zobowiązania z ich tytułu.

  • Wezwania do zawarcia ugody

Na skutek uprawomocnienia się w dniu 6 października 2015 roku, decyzji Prezesa UOKiK nr DAR 15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r., dotyczącej uznania praktyki polegające na wspólnym ustalaniu przez banki opłaty interchange za ograniczające konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski (szczegóły zostały zawarte w nocie 33), banki, w tym Bank otrzymały od szeregu podmiotów handlowych wnioski o sądowe zawezwanie do próby ugodowej w zakresie roszczeń o zwrot opłat interchange.

W 2017 roku do Banku wpłynęło jedno wezwanie do zawarcia ugody. Bank nie wyraził zgody na zawarcie ugody w stosunku do otrzymanego wezwania.

  • Pozwy wniesione przez Bank

W dniu 03 lutego 2017 roku Bank wniósł do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew o zasądzenie od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Bank Zachodni WBK”) kwoty 2 022 808 EUR tytułem zwrotu Bankowi korzyści w postaci kwoty pieniężnej uzyskanej przez Bank Zachodni WBK bez podstawy prawnej, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lipca 2016 roku do dnia zapłaty oraz nakazanie Bankowi Zachodniemu WBK wydania Bankowi 726 akcji uprzywilejowanych spółki Visa Inc. serii C uzyskanych przez Bank Zachodni WBK bez podstawy prawnej.

Niniejszy spór powstał na tle rozliczenia wynikającego z uzgodnionej w 2015 roku i sfinalizowanej w 2016 roku transakcji, przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., w wyniku której członkom (wspólnikom) Visa Europe wypłacono ceny za udziały (w formie pieniężnej oraz w formie akcji uprzywilejowanych spółki Visa Inc. serii C) zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Membership Regulations i informacjach podawanych przez Visa Europe (dalej jako: „Cena za Udział”). Cena za Udział uzyskana przez Bank Zachodni WBK stanowi w podanej pozwem części bezpodstawne wzbogacenie kosztem Banku, które winno być stosownie do art. 405 kodeksu cywilnego zwrócone Bankowi (jako zubożonemu) przez Bank Zachodni WBK (jako wzbogaconemu).

Aktualnie Strony oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy przed Sądem Okręgowym.

Do góry