BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

46.1. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko, na jakie narażona jest Grupa z tytułu zawarcia transakcji kredytowych, skutkujące możliwością nie odzyskania udzielonych kwot, utratą dochodu lub poniesieniem straty finansowej. Jest ono wypadkową z obszaru opracowania i wprowadzenia produktu kredytowego, procesu kredytowania, a z drugiej strony działań ograniczających możliwość poniesienia strat. W ramach ryzyka kredytowego Grupa uwzględnia zarówno ryzyko kontrahenta, jak również ryzyko rozliczenia i dostawy.

Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma przede wszystkim na względzie utrzymanie ustalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem NPL, NPL cover oraz poziomem krzywej vintage, a dodatkowo od stycznia 2018 roku wskaźnikiem PD dla nowej produkcji kredytów gotówkowych. Inne istotne czynniki brane pod uwagę to utrzymanie właściwego poziomu kapitału, przestrzeganie stosowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności kredytowej, analiza mocnych i słabych stron działalności kredytowej Grupy oraz przewidywane możliwości i zagrożenia dla jej dalszego rozwoju. Polityka Grupy w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego uwzględnia również cykliczność procesów ekonomicznych oraz zmiany zachodzące w samym portfelu ekspozycji kredytowych.

Grupa kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym:

 • analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej ekspozycji kredytowej, portfela kredytowego i wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego,
 • stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające odpowiednio z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela kredytowego oraz wynikające z Prawa bankowego i realizacji rekomendacji KNF,
 • funkcje związane z bezpośrednią analizą wniosków, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowych są oddzielone od funkcji związanych z pozyskiwaniem klientów (sprzedażą produktów bankowych),
 • podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej przez klienta,
 • podejmowanie decyzji kredytowych w Grupie odbywa się zgodnie z trybem i kompetencjami określonymi w przepisach wewnętrznych dotyczących oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych,
 • każda transakcja kredytowa od momentu zawarcia do pełnego rozliczenia jest monitorowana w zakresie wykorzystania kredytu, terminowości spłat, prawnych zabezpieczeń kredytu, powiązań kapitałowo-organizacyjnych dłużnika, a w przypadku klientów instytucjonalnych również pod względem bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • okresowo monitorowana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych zakładów ubezpieczeń dostarczających zabezpieczenia kredytów oraz dostarczanie i opłacanie przez klientów polis i cesji praw z polis ubezpieczeniowych,
 • okresowo monitorowane są zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy prawno-ekonomiczne dokonywanych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się w Grupie na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kredytowego. W regulacjach jest określony zakres kompetencji poszczególnych jednostek Grupy w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

W celu wyznaczenia poziomu ryzyka kredytowego Grupa wykorzystuje m. in. następujące metody jego pomiaru:

 • prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia powodującego stratę (PD),
 • stopy odzysków (RR),
 • strata w wyniku zdarzenia powodującego stratę (LGD),
 • okres identyfikacji straty (LIP),
 • udział i strukturę kredytów z utratą wartości (NPL),
 • wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami aktualizującymi (NPL coverage),
 • miary efektywności modeli scoringowych (m.in. Gini, PSI ratio),
 • koszt ryzyka.

Grupa przeprowadza cykliczne przeglądy realizacji przyjętej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym. Przeglądowi i modyfikacji podlegają przede wszystkim:

 • przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji wartości prawnych zabezpieczeń - dostosowywane są one do zmieniających się warunków rynkowych, specyfiki działalności typów (grup) klientów, przedmiotu kredytowania oraz określenia minimalnych wymogów stosowania obligatoryjnych form prawnych zabezpieczeń,
 • wewnętrzny system limitowania działalności kredytowej oraz ustalania kompetencji decyzyjnych odnośnie podejmowania decyzji kredytowych,
 • system identyfikacji, oceny i raportowania ryzyka kredytowego Komitetom Kredytowym, Zarządowi Banku i Radzie Nadzorczej Banku,
 • maksymalne poziomy adekwatności wartości wskaźników wykorzystywanych przy ocenie ryzyka kredytowego oraz akceptowane formy wkładu własnego dla detalicznych kredytów mieszkaniowych,
 • modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

System raportowania w Grupie składa się między innymi z następujących elementów:

 • raportowania o poziomie ryzyka kredytowego, w tym analiz vintage, informacji o wykorzystaniu limitów oraz jakości i skuteczności procesów kredytowych,
 • raportów z przeprowadzonych testów warunków skrajnych, przeglądu limitów oraz analiz backtestów dla odpisów aktualizacyjnych,
 • analiz rynku nieruchomości oraz badania aktualnej wartości zabezpieczeń ekspozycji kredytowych,
 • przeglądu realizacji zasad polityki ryzyka kredytowego.

Grupa przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe:

 • raport miesięczny dla Zarządu Banku i Komitetu Kredytowego Banku,
 • raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe (w podziale na klasy instrumentów finansowych)

  Wartość bilansowa netto
  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym 44 446 65 365
Należności od innych banków 82 483 45 898
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 545 695
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 1 146
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 4 775 696 5 154 339

- osoby fizyczne

4 146 199 4 461 981

- klienci instytucjonalni

466 916 486 850

- instytucje samorządowe

162 581 205 508
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży : 2 340 040 1 175 686

- notowane

1 787 325 1 078 679

- nienotowane

552 715 97 007
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności: 0 288 871

- notowane

0 288 871
Pozostałe aktywa 55 839 46 449
Razem 7 299 049 6 778 449

Grupa jest dodatkowo narażona na ryzyko kredytowe z tytułu zawartych transakcji wykazywanych jako udzielone zobowiązania pozabilansowe. Wysokość maksymalnego narażenia na ryzyko kredytowe z tytułu tych transakcji wyraża ich wartość pozabilansowa zaprezentowana w nocie 40.

W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji zaangażowań, Grupa stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela kredytowego oraz z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”), Prawa bankowego i realizacji rekomendacji KNF. Szczegółowy wykaz przyjętych i monitorowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności kredytowej określają przepisy wewnętrzne dotyczące limitowania działalności kredytowej. W Grupie można wyróżnić wewnętrzne limity koncentracji zaangażowań kredytowych oraz poziomy referencyjne ze względu na:

 • rodzaj branży,
 • rodzaj zabezpieczenia,
 • rodzaj produktu,
 • rodzaj klienta.

Poziom wykorzystania poszczególnych limitów monitorowany jest z częstotliwością miesięczną w cyklicznych raportach dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym. W okresach rocznych w Grupie dokonywany jest natomiast przegląd i ewentualna aktualizacja limitów wewnętrznych oraz parametryzacja limitów pod względem bieżącej i planowanej struktury portfela kredytowego, która wynika z przyjętego poziomu apetytu na ryzyko.

Grupa prowadzi działalność jedynie na terenie Polski. Poniższe tabele prezentują zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe w zakresie kredytów i pożyczek udzielonych klientom w poszczególnych województwach.

Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości bilansowe netto)

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:   Udział w portfelu kredytowym netto
Stan na osoby fizyczne klienci instytucjonalni instytucje samorządowe Razem  
31 grudnia 2017 kredyty w rachunku bieżącym kredyty gotówkowe i ratalne pożyczki hipoteczne kredyty na nieruchomości kredyty w rachunku karty kredytowej  
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %
Mazowieckie 1 890 152 885 20 062 387 761 1 226 33 309 7 027 604 160 12,6%
Wielkopolskie 3 314 200 142 26 276 278 427 1 678 32 677 12 141 554 655 11,6%
Dolnośląskie 797 189 240 13 172 245 225 905 63 883 12 403 525 625 11,0%
Kujawsko-pomorskie 2 967 122 211 21 397 289 198 1 034 41 917 20 086 498 810 10,4%
Śląskie 2 486 194 676 23 760 120 070 1 396 24 696 16 872 383 956 8,0%
Pomorskie 1 151 118 547 12 877 198 466 873 66 056 5 769 403 739 8,5%
Łódzkie 937 98 090 16 174 135 589 641 46 305 10 359 308 095 6,5%
Warmińsko-mazurskie 777 87 059 6 221 121 294 504 44 502 36 709 297 066 6,2%
Zachodniopomorskie 1 709 120 909 8 694 100 932 867 47 673 3 383 284 167 6,0%
Małopolskie 1 433 113 902 11 368 108 070 901 14 188 8 292 258 154 5,4%
Lubuskie 735 77 348 9 744 65 861 520 26 232 6 401 186 841 3,9%
Lubelskie 1 219 78 609 4 297 55 143 622 15 414 6 887 162 191 3,4%
Podkarpackie 573 65 953 1 124 33 569 545 7 585 15 954 125 303 2,6%
Świętokrzyskie 390 47 607 849 19 733 338 715 0 69 632 1,5%
Opolskie 332 36 709 1 335 20 276 309 1 003 298 60 262 1,3%
Podlaskie 540 25 893 174 25 139 275 489 0 52 510 1,1%
Nieprzypisane 55 204 0 0 0 272 0 531 0,0%
Razem 21 305 1 729 984 177 524 2 204 752 12 634 466 916 162 581 4 775 696 100,0%

 

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:   Udział w portfelu kredytowym netto
Stan na osoby fizyczne klienci instytucjonalni instytucje samorządowe Razem  
31 grudnia 2016 kredyty w rachunku bieżącym kredyty gotówkowe i ratalne pożyczki hipoteczne kredyty na nieruchomości kredyty w rachunku karty kredytowej  
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %
Mazowieckie 2 199 178 373 22 206 394 142 1 333 52 498 8 943 659 694 12,9%
Wielkopolskie 3 988 223 146 28 724 291 165 1 836 36 404 15 209 600 472 11,7%
Kujawsko-pomorskie 3 333 140 273 23 837 306 749 1 048 41 221 21 522 537 983 10,4%
Dolnośląskie 987 216 791 13 945 242 357 948 60 404 19 922 555 354 10,8%
Śląskie 2 915 235 748 26 482 125 695 1 588 27 314 19 550 439 292 8,5%
Pomorskie 1 436 129 599 14 476 201 430 950 57 911 6 489 412 291 8,0%
Łódzkie 1 112 113 391 17 349 144 436 717 51 322 14 086 342 413 6,6%
Warmińsko-mazurskie 890 93 896 5 957 124 720 549 42 532 44 181 312 725 6,1%
Zachodniopomorskie 2 075 136 033 9 533 106 259 945 46 003 3 908 304 756 5,9%
Małopolskie 1 575 125 384 12 197 109 847 928 13 457 15 945 279 333 5,4%
Lubuskie 875 81 004 10 985 68 207 613 28 848 7 546 198 078 3,8%
Lubelskie 1 446 87 071 4 165 59 516 654 19 994 8 345 181 191 3,5%
Podkarpackie 610 68 967 1 272 34 679 610 6 473 19 513 132 124 2,6%
Opolskie 382 42 674 1 451 21 183 314 982 349 67 335 1,3%
Świętokrzyskie 450 50 387 1 003 21 200 379 842 0 74 261 1,4%
Podlaskie 535 28 386 232 26 918 296 642 0 57 009 1,1%
Nieprzypisane 8 16 1 0 0 3 0 28 0,0%
Razem 24 816 1 951 139 193 815 2 278 503 13 708 486 850 205 508 5 154 339 100,0%

Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości pozabilansowe netto)

Wartość netto zaangażowania pozabilansowego w zakresie kredytów i pożyczek uwzględnia wartość rezerw na zobowiązania pozabilansowe, które zostały zaprezentowane w nocie 33.

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:   Udział w zaangażowaniu pozabilansowym netto
Stan na osoby fizyczne klienci instytucjonalni instytucje samorządowe Razem  
31 grudnia 2017 kredyty w rachunku bieżącym kredyty gotówkowe i ratalne pożyczki hipoteczne kredyty na nieruchomości kredyty w rachunku karty kredytowej  
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %
Mazowieckie 2 895 323 144 4 525 1 039 62 954 0 71 880 34,1%
Pomorskie 986 406 0 2 622 757 42 479 0 47 250 22,4%
Dolnośląskie 788 219 158 3 651 644 18 312 0 23 772 11,3%
Śląskie 2 435 82 0 425 1 063 5 757 0 9 762 4,6%
Wielkopolskie 3 792 401 0 1 536 2 034 1 798 0 9 561 4,5%
Łódzkie 1 160 233 0 483 449 6 713 0 9 038 4,3%
Zachodniopomorskie 1 890 395 0 528 766 5 072 0 8 651 4,1%
Kujawsko-pomorskie 3 462 307 0 889 1 040 2 810 0 8 508 4,0%
Warmińsko-mazurskie 629 166 0 1 756 444 2 846 0 5 841 2,8%
Małopolskie 1 513 125 0 1 369 917 193 0 4 117 2,0%
Lubuskie 1 083 88 0 133 407 1 787 0 3 498 1,7%
Lubelskie 2 029 174 0 369 861 31 0 3 464 1,6%
Podkarpackie 905 99 0 100 898 659 0 2 661 1,3%
Świętokrzyskie 603 59 0 236 234 10 0 1 142 0,5%
Podlaskie 727 4 0 54 207 11 0 1 003 0,5%
Opolskie 275 32 0 5 209 11 0 532 0,3%
Nieprzypisane 0 28 0 0 0 0 0 28 0,0%
Razem 25 172 3 141 302 18 681 11 969 151 443 0 210 708 100,0%

 

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:   Udział w zaangażowaniu pozabilansowym netto
Stan na osoby fizyczne klienci instytucjonalni instytucje samorządowe Razem  
31 grudnia 2016 kredyty w rachunku bieżącym kredyty gotówkowe i ratalne pożyczki hipoteczne kredyty na nieruchomości kredyty w rachunku karty kredytowej  
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %
Mazowieckie 2 976 419 0 1 737 1 331 85 135 0 91 598 50,0%
Dolnośląskie 841 796 30 2 149 753 15 676 0 20 245 11,0%
Pomorskie 1 013 526 0 1 528 819 7 517 0 11 403 6,2%
Śląskie 2 389 314 0 501 1 134 5 977 0 10 315 5,6%
Kujawsko-pomorskie 3 774 363 0 1 238 1 139 2 344 0 8 858 4,8%
Wielkopolskie 4 102 263 0 391 1 746 1 446 0 7 948 4,3%
Łódzkie 1 227 191 80 393 464 4 158 0 6 513 3,6%
Zachodniopomorskie 1 861 697 0 27 853 2 367 0 5 805 3,2%
Warmińsko-mazurskie 734 223 0 390 411 3 311 0 5 069 2,8%
Małopolskie 1 672 200 0 833 1 161 170 0 4 036 2,2%
Lubuskie 1 035 84 0 466 366 1 252 0 3 203 1,7%
Lubelskie 2 089 81 0 194 782 55 0 3 201 1,7%
Podkarpackie 1 008 41 0 0 926 344 0 2 319 1,3%
Podlaskie 840 98 0 100 217 18 0 1 273 0,7%
Świętokrzyskie 625 15 0 0 267 20 0 927 0,5%
Opolskie 353 41 0 5 321 10 0 730 0,4%
Nieprzypisane 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0%
Razem 26 539 4 352 111 9 952 12 690 129 800 0 183 444 100,0%

 

Struktura branżowa portfela kredytowego

Poniższa tabela prezentuje strukturę koncentracji zaangażowania Grupy w poszczególne branże. W Grupie utrzymuje się dominacja kredytów udzielonych osobom fizycznym.

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Wartość bilansowa netto Wartość pozabilansowa netto Razem zaangażowanie kredytowe netto Udział procentowy Wartość bilansowa netto Wartość pozabilansowa netto Razem zaangażowanie kredytowe netto Udział procentowy
  tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %
Osoby fizyczne 4 146 199 59 265 4 205 464 84,3% 4 461 981 53 644 4 515 625 84,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 369 176 51 568 420 744 8,4% 343 652 42 775 386 427 7,2%
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 162 581 0 162 581 3,3% 205 508 0 205 508 3,9%
Pozostała działalność 32 040 61 423 93 463 1,9% 55 238 86 826 142 064 2,7%
Zakwaterowanie 20 271 0 20 271 0,4% 21 663 6 21 669 0,4%
Produkcja papieru i wyrobów z papieru 15 098 149 15 247 0,3% 16 377 20 16 397 0,3%
Pozostała produkcja wyrobów 0 0 0 0,0% 15 341 1 15 342 0,3%
Edukacja 7 624 20 7 644 0,2% 8 823 28 8 851 0,2%
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 8 696 2 261 10 957 0,2% 8 229 55 8 284 0,2%
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 5 031 36 000 41 031 0,8% 11 061 0 11 061 0,2%
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 5 170 18 5 188 0,1% 0 0 0 0,0%
Opieka zdrowotna 3 810 4 3 814 0,1% 0 0 0 0,0%
Roboty budowlane specjalistyczne 0 0 0 0 6 466 89 6 555 0
Razem 4 775 696 210 708 4 986 404 100,0% 5 154 339 183 444 5 337 783 100,0%

Zaangażowanie brutto Grupy wobec dziesięciu największych klientów

Stan na 31 grudnia 2017          
Nazwa kredytobiorcy branża wg PKD Zaangażowanie całkowite Zaangażowanie bilansowe brutto Zaangażowanie pozabilansowe Udział w portfelu kredytowym brutto
    tys. zł tys. zł tys. zł  
Klient 1 Działalność pocztowa i kurierska 59 600 0 59 600 1,2%
Klient 2 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 36 000 0 36 000 0,7%
Klient 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 24 757 19 288 5 469 0,5%
Klient 4 Zakwaterowanie 14 045 14 045 0 0,3%
Klient 5 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 13 242 13 242 0 0,3%
Klient 6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 13 003 13 003 0 0,3%
Klient 7 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 12 410 12 410 0 0,2%
Klient 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8 602 8 602 0 0,2%
Klient 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8 343 8 343 0 0,2%
Klient 10 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8 252 8 252 0 0,2%
    198 254 97 185 101 069 4,1%

 

Stan na 31 grudnia 2016          
Nazwa kredytobiorcy branża wg PKD Zaangażowanie całkowite Zaangażowanie bilansowe brutto Zaangażowanie pozabilansowe Udział w portfelu kredytowym brutto
    tys. zł tys. zł tys. zł  
Klient 1 Działalność pocztowa i kurierska 85 000 0 85 000 1,6%
Klient 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 26 300 20 831 5 469 0,5%
Klient 3 Pozostała produkcja wyrobów 15 395 15 395 0 0,3%
Klient 4 Zakwaterowanie 14 956 14 951 5 0,3%
Klient 5 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 14 663 14 663 0 0,3%
Klient 6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 002 14 002 0 0,3%
Klient 7 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 13 377 13 377 0 0,2%
Klient 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 12 410 12 410 0 0,2%
Klient 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 9 601 9 601 0 0,2%
Klient 10 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 9 183 9 183 0 0,2%
    214 887 124 413 90 474 4,1%

Struktura jakościowa

Grupa identyfikuje następującą strukturę jakościową aktywów finansowych:

 • nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości,
 • przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości,
 • dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono,
 • dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący.

Poniższe tabele prezentują podsumowanie powyższych kategorii jakościowych dla poszczególnych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

A. Struktura jakościowa należności od innych banków

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji bilansowej netto Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji bilansowej netto
  tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %
Należności od innych banków nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 82 483 0 82 483 100,0% 45 898 0 45 898 100,0%
Razem 82 483 0 82 483 100,0% 45 898 0 45 898 100,0%

B. Struktura jakościowa inwestycyjnych aktywów finansowych

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji bilansowej netto Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji bilansowej netto
  tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %
Inwestycyjne aktywa finansowe nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 2 340 040 0 2 340 040 100,0% 1 464 557 0 1 464 557 100,0%
Razem 2 340 040 0 2 340 040 100,0% 1 464 557 0 1 464 557 100,0%

C. Struktura jakościowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom

Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego w 2017 roku oraz wg stanu na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2015 roku.

Stan na 31 grudnia 2017 Wartość bilanzsowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji bilansowe netto Wartość pozabilansowa brutto Rezerwa Wartość pozabilansowa netto Udział w ekspozycji pozabilansowej netto
  tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %
Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 4 414 487 12 658 4 400 829 92,20% 209 985 129 209 856 99,60%
Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 183 359 23 620 159 739 3,30% 650 27 623 0,30%
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono 6 531 50 6 481 0,10% 0 0 0 0,00%
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący 561 431 352 784 208 647 4,40% 299 70 229 0,10%
Razem 5 164 808 389 112 4 775 696 100,00% 210 934 226 210 708 100,00%

 

Stan na 31 grudnia 2017 Wartość bilanzsowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji bilansowe netto Wartość pozabilansowa brutto Rezerwa Wartość pozabilansowa netto Udział w ekspozycji pozabilansowej netto
  tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %
Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 4 737 389 13 343 4 724 046 91,70% 182 300 161 182 139 99,40%
Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 220 881 24 395 196 486 3,80% 1 033 29 1 004 0,50%
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono 27 711 229 27 482 0,50% 28 0 28 0,00%
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący 486 171 279 846 206 325 4,00% 331 58 273 0,10%
Razem 5 472 152 317 813 5 154 339 100,00% 183 692 248 183 444 100,00%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, nieprzeterminowane bez przesłanki utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których Bank nie stwierdził przeterminowania ani nie zidentyfikował przesłanki utraty wartości charakteryzują się akceptowalnym poziomem ryzyka kredytowego. Grupa nie stosuje metody wewnętrznych ratingów do wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, więc jakość portfela bez opóźnień nie jest prezentowana w bardziej szczegółowych przekrojach (np. z wykorzystaniem ratingów wewnętrznych).

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 3 822 796 4 112 245

- kredyty w rachunku bieżącym

19 271 21 853

- kredyty gotówkowe i ratalne

1 502 697 1 717 382

- pożyczki hipoteczne

153 056 160 717

- kredyty na nieruchomości

2 136 857 2 200 775

- kredyty w rachunku karty kredytowej

10 915 11 518
klienci instytucjonalni 428 079 419 598
instytucje samorządowe 162 612 205 546
Razem 4 413 487 4 737 389
Odpis 12 658 13 343
Razem netto 4 400 829 4 724 046
Pozabilans brutto 209 985 182 300
Odpis na pozabilans 129 161
Pozabilans netto 209 856 182 139

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, przeterminowane bez przesłanki utraty wartości

Poniższe tabele prezentują analizę struktury przeterminowań kredytów i pożyczek udzielonych klientom, dla których stwierdzono przeterminowanie ale nie stwierdzono przesłanki utraty wartości.

Stan na 31 grudnia 2017 1 – 30 dni 31 – 60 dni 61 – 90 dni Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 132 714 32 793 16 195 181 702

- kredyty w rachunku bieżącym

482 180 122 784

- kredyty gotówkowe i ratalne

83 747 23 522 14 239 121 508

- pożyczki hipoteczne

8 924 1 981 846 11 751

- kredyty na nieruchomości

38 928 6 952 851 46 731

- kredyty w rachunku karty kredytowej

633 158 137 928
klienci instytucjonalni 1 515 47 95 1 657
instytucje samorządowe 0 0 0 0
Razem brutto 134 229 32 840 16 290 183 359
Odpis 9 743 7 218 6 659 23 620
Razem netto 124 486 25 622 9 631 159 739
Pozabilans brutto 493 134 23 650
Odpis na pozabilans 15 6 6 27
Pozabilans netto 478 128 17 623

 

 Stan na 31 grudnia 2016 1 – 30 dni 31 – 60 dni 61 – 90 dni Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 161 215 36 933 19 529 217 677

- kredyty w rachunku bieżącym

760 136 124 1 020

- kredyty gotówkowe i ratalne

105 210 28 895 16 621 150 726

- pożyczki hipoteczne

12 918 1 658 906 15 482

- kredyty na nieruchomości

41 638 6 049 1 733 49 420

- kredyty w rachunku karty kredytowej

689 195 145 1 029
klienci instytucjonalni 2 944 258 2 3 204
instytucje samorządowe 0 0 0 0
Razem brutto 164 159 37 191 19 531 220 881
Odpis 10 437 7 366 6 592 24 395
Razem netto 153 722 29 825 12 939 196 486
Pozabilans brutto 916 94 23 1 033
Odpis na pozabilans 19 7 3 29
Pozabilans netto 897 87 20 1 004

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono

Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono, z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości.

Stan na 31 grudnia 2017 Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:
  wartość bilansowa brutto wartość pozabilansowa brutto utworzony odpis nieuwzględniający finansowego efektu zabezpieczeń finansowy efekt zabezpieczeń, uwzględniony w odpisie utworzony odpis uwzględniający finansowy efekt zabezpieczeń
  bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne

0 0 0 0 0 0 0 0

klienci instytucjonalni

6 531 0 1 590 0 1 540 0 50 0

instytucje samorządowe

0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 6 531 0 1 590 0 1 540 0 50 0

 

Stan na 31 grudnia 2016 Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:
  wartość bilansowa brutto wartość pozabilansowa brutto utworzony odpis nieuwzględniający finansowego efektu zabezpieczeń finansowy efekt zabezpieczeń, uwzględniony w odpisie utworzony odpis uwzględniający finansowy efekt zabezpieczeń
  bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne

1 507 0 0 0 0 0 0 0

klienci instytucjonalni

26 204 28 6 170 28 5 941 28 229 0

instytucje samorządowe

0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 27 711 28 6 170 28 5 941 28 229 0

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący

Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości i rozpoznano utratę wartości oraz utworzono odpis aktualizujący, z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości.

Stan na 31 grudnia 2017 Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:
  wartość bilansowa brutto wartość pozabilansowa brutto utworzony odpis nieuwzględniający finansowego efektu zabezpieczeń finansowy efekt zabezpieczeń, uwzględniony w odpisie utworzony odpis uwzględniający finansowy efekt zabezpieczeń
  bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 487 414 280 312 047 68 1 834 0 310 213 68

- kredyty w rachunku bieżącym

5 116 10 3 597 2 0 0 3 597 2

- kredyty gotówkowe i ratalne

391 152 40 251 869 11 0 0 251 869 11

- pożyczki hipoteczne

36 884 0 23 411 0 0 0 23 411 0

- kredyty na nieruchomości

50 359 48 30 357 11 1 834 0 28 523 11

- kredyty w rachunku karty kredytowej

3 903 182 2 813 44 0 0 2 813 44
klienci instytucjonalni 74 017 19 52 875 2 10 304 0 42 571 2
instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 561 431 299 364 922 70 12 138 0 352 784 70

 

Stan na 31 grudnia 2016 Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:
  wartość bilansowa brutto wartość pozabilansowa brutto utworzony odpis nieuwzględniający finansowego efektu zabezpieczeń finansowy efekt zabezpieczeń, uwzględniony w odpisie utworzony odpis uwzględniający finansowy efekt zabezpieczeń
  bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 402 603 291 238 273 54 2 881 0 235 392 54

- kredyty w rachunku bieżącym

5 984 6 3 735 1 0 0 3 735 1

- kredyty gotówkowe i ratalne

293 239 3 175 596 2 0 0 175 596 2

- pożyczki hipoteczne

36 512 0 19 825 0 1 153 0 18 672 0

- kredyty na nieruchomości

62 888 48 36 547 9 1 728 0 34 819 9

- kredyty w rachunku karty kredytowej

3 980 234 2 570 42 0 0 2 570 42
klienci instytucjonalni 83 568 40 58 500 4 14 046 0 44 454 4
instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 486 171 331 296 773 58 16 927 0 279 846 58

Finansowy efekt uwzględnienia odzysku z zabezpieczeń dla należności analizowanych indywidualnie wyniósł na 31 grudnia 2017 roku 13,7 mln zł, natomiast na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 22,9 mln zł. Jest to kwota, o którą poziom wymaganych odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości byłby wyższy, gdyby przy szacowaniu odpisu i rezerw nie zostały uwzględnione przepływy z zabezpieczeń.

Całkowita wartość bilansowa odpisów dla portfela kredytowego Grupy wyniosłaby w takim przypadku 402,8 mln zł na 31 grudnia 2017 roku, a na 31 grudnia 2016 roku 339,3 mln zł.

Grupa wykorzystuje następujące zabezpieczenia i inne elementy prowadzące do poprawy warunków kredytowania:

 • hipoteka wpisana w księdze wieczystej (KW), na pierwszym miejscu. Dopuszcza się także przyjęcie hipoteki, jako zabezpieczenia transakcji kredytowej, w przypadku ustanowienia jej na miejscu dalszym wyłącznie w przypadku klientów instytucjonalnych, pod warunkiem uzyskania akceptacji dyrektora zarządzającego Pionem Ryzyka. Stosuje się wpis hipoteki w wysokości 100% wartości transakcji na zabezpieczenie kapitału powiększony, co najmniej o 60% wartości transakcji na zabezpieczenie odsetek, opłat i prowizji oraz kosztów Grupy z tytułu niespłacenia przez kredytobiorcę, kredytu/pożyczki w terminie,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową dla Grupy,
 • w przypadku budowy domu/lokalu – cesja wierzytelności z umowy o budowę domu/lokalu z deweloperem/ spółdzielnią mieszkaniową,
 • przelew środków pieniężnych należących do kredytobiorcy na rachunek Grupy – na podstawie art. 102 Prawa bankowego (depozyty i lokaty bankowe),
 • zastaw rejestrowy wraz z blokadą na prawach wynikających z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP (bony i obligacje skarbowe),
 • cesja praw z jednostek uczestnictwa w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
 • cesja praz z polisy ubezpieczeniowej w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie ubezpieczeń,
 • zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, cesja, kaucja lub blokada na innych produktach inwestycyjnych zatwierdzanych indywidualnie przy podejmowaniu decyzji kredytowej.

Wartość godziwa zabezpieczeń hipotecznych dla ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, będącą wyceną rynkową co do zasady wyznaczoną przez rzeczoznawcę, wynosiła 4 183,9mln zł na 31 grudnia 2017 roku oraz 4 228,3 mln zł na 31 grudnia 2016 roku.

Kredyty restrukturyzowane (forborne)

Realizowana wobec wybranych ekspozycji kredytowych restrukturyzacja (ang. forbearance) oznacza wymuszoną zmianę początkowych warunków obowiązującej umowy kredytu na wniosek banku lub kredytobiorcy, spowodowaną brakiem możliwości spłaty kredytu na obecnych warunkach, w związku z wystąpieniem zdarzenia, które spowodowało pogorszenie sytuacji majątkowej kredytobiorcy oraz powstanie zaległości w spłacie kredytu lub wpływa negatywnie na prognozę spłaty kredytu. Celem działań restrukturyzacyjnych jest w szczególności:

 • dostosowanie warunków spłaty zobowiązań wynikających z transakcji kredytowej do aktualnych możliwości dłużnika do regulowania zobowiązań,
 • umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia bez uruchamiania przez Grupę procedur windykacyjnych powodujących natychmiastową wymagalność całości zadłużenia i pogorszenie zdolności do regulowania zobowiązań,
 • poprawienie pozycji windykacyjnej Grupy poprzez przyjęcie dodatkowych zabezpieczeń,
 • umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia po uruchomieniu przez Grupę procedur windykacyjnych,
 • minimalizacja strat Grupy.

Grupa stosuje następujące formy restrukturyzacji:

 • zmianę harmonogramu spłat w ramach pierwotnego okresu kredytowania (tj. czasowe obniżenie wysokości raty do kwoty proponowanej przez dłużnika lub wynikającej z posiadanej zdolności do spłaty),
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • zmianę terminu spłaty raty,
 • prolongatę w spłatach,
 • zmianę zasad oprocentowania,
 • przejęcie długu przez wstąpienie osoby trzeciej na miejsce dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej,
 • zmianę algorytmu spłat z malejących na równe,
 • ustalenie harmonogramu spłat dla limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego lub malejącego salda wykorzystanej transakcji kredytowej,
 • zmianę sposobu spłat – najpierw kapitał później odsetki,
 • czasowe zawieszenie spłat odsetek,
 • kapitalizację odsetek/kapitału,
 • ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia transakcji,
 • sprzedaż wierzytelności,
 • konwersję,
 • przejęcie zabezpieczeń i rozliczenie w ciężar długu,
 • podpisanie nowej umowy kredytowej/porozumienia na spłatę restrukturyzowanego zadłużenia,
 • inne działania mające na celu minimalizację strat Grupy.

Działania restrukturyzacyjne mogą polegać na podpisaniu nowej umowy kredytowej. Dotyczy to sytuacji, w której poprzednia umowa została wypowiedziana, a obecnie zachodzą przesłanki, że dłużnik odzyskał całkowicie zdolność kredytową. Po uruchomieniu kredyt podlega oznaczeniu jako kredyt zrestrukturyzowany. Transakcje zrestrukturyzowane podlegają rejestracji i objęte są bieżącym monitoringiem. Prawidłowość realizacji warunków aneksu restrukturyzacyjnego/nowej umowy/porozumienia jest monitorowana w szczególności w zakresie zgodności spłaty zadłużenia z terminami i kwotami określonymi w aneksie restrukturyzacyjnym/nowej umowie/porozumieniu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla realizacji aneksu restrukturyzacyjnego/nowej umowy/porozumienia, komórka organizacyjna przeprowadzająca monitoring warunków restrukturyzacji podejmuje działania w celu renegocjacji warunków lub przekazania transakcji do windykacji. Rejestr tworzony jest i aktualizowany na bieżąco na podstawie właściwych zapisów w systemach informatycznych Banku. Wyniki monitoringu transakcji objętych restrukturyzacją  prezentowane są w okresach kwartalnych na Komitecie Kredytowym Banku. W ramach mechanizmów kontrolnych na koniec każdego kwartału dokonywany jest przegląd oznaczeń transakcji zrestrukturyzowanych.

Zgodnie z Rekomendacją R restrukturyzacja stanowi przesłankę utraty wartości ekspozycji kredytowej, a każda zrestrukturyzowana ekspozycja podlega pomiarowi pod kątem utraty wartości. W przypadku transakcji restrukturyzowanych ponowna klasyfikacja ekspozycji do kategorii ekspozycji bez utraty wartości możliwa jest po zastosowaniu 12 -miesięcznego okresu kwarantanny, podczas którego przeterminowanie transakcji nie może przekraczać 30 dni na koniec żadnego z miesięcy oraz 24 miesięcznego okresu warunkowego.

Poniżej tabele prezentują wartość kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) według stanu na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku.

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 5 164 808 5 472 152
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto (forborne): 66 726 61 901
osoby fizyczne: 36 244 18 449

- kredyty gotówkowe i ratalne

27 159 10 305

- pożyczki hipoteczne

2 927 2 380

- kredyty na nieruchomości

6 158 5 764
klienci instytucjonalni: 30 482 43 452

- kredyty w rachunku bieżącym

4 457 4 588

- kredyty operacyjne

6 269 9 028

- kredyty inwestycyjne

15 119 24 982

- kredyty pozostałe

4 637 4 854
instytucje samorządowe: 0 0
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom (forborne): (24 183) (20 659)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto (forborne) 42 543 41 242

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto (forborne) według stosowanych zmian warunków spłaty* Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł

- zmiana harmonogramu spłat

45 587 42 098

- wydłużenie okresu kredytowania

48 857 35 049

- karencja w spłacie

22 825 24 999

- ustalenie harmonogramu spłat dla limitu

838 1 062

- zmiana zasad oprocentowania

20 574 22 950

- przejęcie długu

12 20

- zmiana zabezpieczenia

3 400 1 935

- przystąpienie do długu

1 816 1 390

- nowa umowa restrukturyzacyjna

1 193 687

* Dla jednego kredytu i pożyczki można zastosować kilka zmian warunków spłaty.

Struktura kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) według przesłanki utraty wartości na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:

Stan na 31 grudnia 2017 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (wartość brutto) Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości Kredyty i pożyczki udzielone klientom (wartość netto)
  z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne: 27 135 9 109 13 834 116 13 301 8 993 22 294

- kredyty gotówkowe i ratalne

23 369 3 790 12 382 83 10 987 3 707 14 694

- pożyczki hipoteczne

1 662 1 265 579 19 1 083 1 246 2 329

- kredyty na nieruchomości

2 104 4 054 873 14 1 231 4 040 5 271
klienci instytucjonalni: 14 890 15 592 10 113 120 4 777 15 472 20 249

- kredyty w rachunku bieżącym

3 924 533 2 210 4 1 714 529 2 243

- kredyty operacyjne

6 269 0 4 999 0 1 270 0 1 270

- kredyty inwestycyjne

448 14 671 315 113 133 14 558 14 691

- kredyty pozostałe

4 249 388 2 589 3 1 660 385 2 045
instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0
Razem 42 025 24 701 23 947 236 18 078 24 465 42 543

 

Stan na 31 grudnia 2016 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (wartość brutto) Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości Kredyty i pożyczki udzielone klientom (wartość netto)
  z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne: 12 650 5 799 5 512 45 7 138 5 754 12 892

- kredyty gotówkowe i ratalne

9 436 869 4 430 9 5 006 860 5 866

- pożyczki hipoteczne

1 511 869 434 8 1 077 861 1 938

- kredyty na nieruchomości

1 703 4 061 648 28 1 055 4 033 5 088
klienci instytucjonalni: 25 174 18 278 14 939 163 10 235 18 115 28 350

- kredyty w rachunku bieżącym

4 024 564 1 660 5 2 364 559 2 923

- kredyty operacyjne

6 278 2 750 2 979 24 3 299 2 726 6 025

- kredyty inwestycyjne

10 559 14 423 8 469 129 2 090 14 294 16 384

- kredyty pozostałe

4 313 541 1 831 5 2 482 536 3 018
instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0
Razem 37 824 24 077 20 451 208 17 373 23 869 41 242

 

Poniższe tabele prezentują podsumowanie kategorii jakościowych kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Udział w ekspozycji
  tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %
Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 20 756 132 20 624 48,5% 18 887 139 18 748 45,5%
Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 2 398 92 2 306 5,4% 1 899 40 1 859 4,5%
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono 1 548 12 1 536 3,6% 3 291 29 3 262 7,9%
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący 42 024 23 947 18 077 42,5% 37 824 20 451 17 373 42,1%
Razem 66 726 24 183 42 543 100,0% 61 901 20 659 41 242 100,0%

 

Poniższe tabele prezentują zmianę wartości bilansowych kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

   wartość netto 1 stycznia 2017 wartość brutto ekspozycji ujętych w okresie wartość brutto ekspozycji wyłączonych w okresie spłata należności w okresie zmiana odpisów aktualizujących w okresie wartość netto 31 grudnia 2017
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne: 12 892 18 781 0 (984) (8 395) 22 294

- kredyty gotówkowe i ratalne

5 866 17 553 0 (699) (8 026) 14 694

- pożyczki hipoteczne

1 938 713 0 (165) (157) 2 329

- kredyty na nieruchomości

5 088 515 0 (120) (212) 5 271
klienci instytucjonalni: 28 350 31 0 (13 003) 4 871 20 249

- kredyty w rachunku bieżącym

2 923 31 0 (163) (548) 2 243

- kredyty operacyjne

6 025 0 0 (2 760) (1 995) 1 270

- kredyty inwestycyjne

16 384 0 0 (9 863) 8 170 14 691

- kredyty pozostałe

3 018 0 0 (217) (756) 2 045
instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0
Razem 41 242 18 812 0 (13 987) (3 524) 42 543

 

   wartość netto 1 stycznia 2016 wartość brutto ekspozycji ujętych w okresie wartość brutto ekspozycji wyłączonych w okresie spłata należności w okresie zmiana odpisów aktualizujących w okresie wartość netto 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne: 7 745 9 694 0 (834) (3 713) 12 892

- kredyty gotówkowe i ratalne

1 554 8 050 0 (244) (3 494) 5 866

- pożyczki hipoteczne

1 507 869 0 (134) (304) 1 938

- kredyty na nieruchomości

4 684 775 0 (456) 85 5 088

klienci instytucjonalni:

32 914 878 0 (4 725) (717) 28 350

- kredyty w rachunku bieżącym

2 874 753 0 (1 095) 391 2 923

- kredyty operacyjne

7 923 56 0 (1 244) (710) 6 025

- kredyty inwestycyjne

19 041 0 0 (2 373) (284) 16 384

- kredyty pozostałe

3 076 69 0 (13) (114) 3 018

instytucje samorządowe

0 0 0 0 0 0
Razem 40 659 10 572 0 (5 559) (4 430) 41 242

 

Wartość przychodów odsetkowych od kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) w 2017 roku i 2016 roku przedstawiała się następująco.

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
osoby fizyczne: 494 416

- kredyty gotówkowe i ratalne

444 377

- pożyczki hipoteczne

39 21

- kredyty na nieruchomości

11 18
klienci instytucjonalni: 7 129

- kredyty w rachunku bieżącym

0 2

- kredyty operacyjne

4 17

- kredyty inwestycyjne

0 62

- pożyczki hipoteczne

0 48

- kredyty pozostałe

3 0
instytucje samorządowe 0 0
Razem 501 545
Do góry