Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

25. Inwestycyjne aktywa finansowe

 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w pozycji „Akcje” ujęta została przede wszystkim wartość godziwa akcji uprzywilejowanych serii C zamiennych na akcje zwykłe serii A Visa Inc. o wartości 3 935 tys. zł.

W dniu 21 czerwca 2016 roku doszło do zamknięcia transakcji przejęcia Visa Europe Limited („Visa Europe”) przez Visa Inc. W wyniku rozliczenia transakcji, które uwzględnia zmienione w stosunku do pierwotnych założeń warunki transakcji, Bank otrzymał następujące wynagrodzenie za swoją akcję w Visa Europe:

  • 2 787 tys. euro w gotówce,
  • 1 011 szt. akcji uprzywilejowanych serii C zamiennych na akcje zwykłe serii A Visa Inc.,
  • udział w odroczonej płatności w wysokości 0,0214748639%, kwoty przeznaczonej na ten cel (1,12 mld euro), z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na ten cel może podlegać korektom. Odroczona płatność będzie płatna po trzech latach od zamknięcia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., w związku z czym przy ujęciu tej części wynagrodzenia Bank zastosował dyskonto w wysokości 2%, które jest rozliczane w czasie w terminie do daty otrzymania środków finansowych z tego tytułu.

W sumie rozpoznane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach finansowych” wynagrodzenie z tytułu zamknięcia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. wyniosło 16 872 tys. zł, przy czym:

  • 12 244 tys. zł w gotówce’
  • 3 592 tys. zł w akcjach uprzywilejowanych serii C zamiennych na akcje zwykłe serii A Visa Inc.,
  • 1 036 tys. zł w formie odroczonej płatności w gotówce.

Wartość godziwa otrzymanych akcji uprzywilejowanych serii C zamiennych na akcje zwykłe serii A Visa Inc. zawiera dyskonto z tytułu ograniczeń co do zbywalności akcji oraz ryzyka korekty współczynnika zamiany. Na dzień 31 grudnia 2016 roku współczynnik zamiany nie uległ zmianie w stosunku do daty zamknięcia transakcji (tj. 21 czerwca 2016 roku) - 1 akcja uprzywilejowana serii C zamienna jest na 13,952 akcje zwykłe serii A Visa Inc. Bank zakwalifikował akcje Visa Inc. do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku akcje uprzywilejowane serii C zamienne na akcje zwykłe serii A Visa Inc. wycenione zostały do wartości godziwej w oparciu o cenę akcji zwykłych serii A Visa Inc. dostępną na ten dzień na New York Stock Exchange, przy uwzględnieniu współczynnika zamiany oraz 15% dyskonta związanego z ograniczeniem zbywalności akcji uprzywilejowanych serii C oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany akcji uprzywilejowanych serii C na akcje zwykłe serii A. 

 

 

W pozycji „Akcje” ujęta została wartość godziwa akcji Visa Europe Limited („Visa Europe”). W grudniu 2015 roku Bank otrzymał od Visa Europe informację, że potencjalny wpływ rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. alokowany na Bank miał wynieść w sumie 3 511 tys. euro, w tym 2 614 tys. euro w gotówce i 897 tys. euro w akcjach uprzywilejowanych zamiennych na akcje Visa Inc. Powyższe kwoty mogły zostać skorygowane o koszty transakcji i w wyniku ewentualnych uznanych odwołań członków Visa Europe dotyczących korekty przyznanych kwot z tytułu rozliczenia transakcji. Ponadto, transakcja przewidywała odroczoną płatność typu earn-out dla członków Visa Europe płatną po 16 kwartałach od zamknięcia transakcji. Udział w opcji earn-out uzależniony był od kwalifikowania się do podziału płatności w gotówce i akcjach oraz udziału w Visa przez 4 lata od daty finalizacji transakcji. Na 31 grudnia 2015 roku wartość odroczonej płatności typu earn-out alokowana na Bank nie została określona.

Na bazie powyższej informacji Bank dokonał przeszacowania wartości akcji w Visa Europe do wartości godziwej, gdzie jako wartość godziwą przyjęto alokowaną na Bank wartość gotówkową rozliczenia transakcji oraz wartość przyznanych akcji z uwzględnieniem 6% dyskonta tj. w sumie 3 457 tys. euro (14 733 tys. zł). Wycena została ujęta w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny”. W związku z tym, że wartość odroczonej płatności typu earn-out na dzień 31 grudnia 2015 roku nie była znana, Bank nie uwzględnił jej w wycenie akcji Visa Europe.

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według terminów zapadalności

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – według terminów zapadalności

Reklasyfikacja papierów wartościowych

W wyniku zmiany intencji, w 2010 roku i w 2014 roku Grupa dokonała reklasyfikacji papierów wartościowych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności zgodnie z kryteriami klasyfikacji opisanymi w MSR 39.

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące wartości nominalnej, wartości bilansowej i wartości godziwej reklasyfikowanych papierów wartościowych na 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku.

Wartości, jakie byłyby ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanych pozostałych całkowitych dochodach, gdyby reklasyfikacja nie nastąpiła


Wartości, jakie zostały ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanych pozostałych całkowitych dochodach po dokonanej reklasyfikacji