Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Adekwatność kapitałowa

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne i wewnętrzne regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka podejmowanego przez Bank.

Mając na uwadze powyższy cel Bank regularnie:

W 2016 roku poziom współczynnika wypłacalności, współczynnika kapitału Tier 1 oraz wewnętrznego współczynnika wypłacalności Banku kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego, który w 2016 roku w przypadku CAR wynosił 13,25%, a Tier 1 -10,25% (Zalecenie KNF nr DRB/0735/2/1/2015).

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania kapitałowego, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.

Fundusze własne

Dla celów wyznaczania funduszy własnych Bank stosuje metody wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”). Fundusze własne Banku składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2.

W 2016 roku fundusze podstawowe Tier 1 Banku obejmowały:

i uwzględniały korekty z tytułu:

W czerwcu 2016 roku, Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych serii P1 o wartości nominalnej 50 mln zł i dacie zapadalności 8 czerwca 2026 roku. W dniu 23 czerwca 2016 roku. Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie w/w obligacji jako instrumentów w kapitale Tier 2 (sygn. DBK/DBK2/7100/5/4/2016/AN).

Jednocześnie w lipcu 2016 roku Bank dokonał wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych Serii BP0721 o wartości nominalnej 47,34 mln zł, które na podstawie decyzji KNF z dnia 04 października 2011 r. (sygn. DNB/IV/7100/2/5/IL/11) zostały zaliczone do funduszy uzupełniających (obecnie kapitału Tier 2) Banku. W dniu 23 czerwca 2016 roku Bank uzyskał zezwolenie KNF na wcześniejszy wykup w/w obligacji (sygn. DBK/DBK2/7100/4/5/2016/AN).

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku fundusze Tier 2 Banku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych (przeprowadzonych odpowiednio w 2012 roku oraz 2016 roku).

Wymogi kapitałowe (Filar I)

Bank dla celów wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego stosuje metody wynikające z Rozporządzenia CRR, w tym w szczególności:

W związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej wymóg kapitałowy dla Banku z tytułu rynkowych rodzajów ryzyka wyniósł 0,00 zł. Oznacza to, że w analizowanym okresie Bank posiadał wymóg kapitałowy wyłącznie z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej.

Kapitał wewnętrzny (Filar II)

Podczas procesu identyfikacji istotnych rodzajów ryzyka w działalności Banku, po uwzględnieniu skali i złożoności działania określane są dodatkowe rodzaje ryzyka, które zdaniem kierownictwa nie są w pełni ujęte w ramach ryzyka Filara I. Identyfikacja ma na celu optymalne dostosowanie struktury kapitału wewnętrznego do rzeczywistych potrzeb kapitałowych, odzwierciedlających faktyczny poziom ekspozycji na ryzyko.

Kapitał wewnętrzny dla dodatkowych rodzajów ryzyka, wyliczany jest na podstawie wewnętrznych metod zaakceptowanych przez Zarząd Banku uwzględniających skalę i specyfikę działania Banku w kontekście danego ryzyka.

Dodatkowo przy wyznaczaniu kapitału wewnętrznego Bank stosuje konserwatywne podejście w zakresie uwzględnienia efektu dywersyfikacji ryzyka pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka.

W 2016 roku poziom wewnętrznego współczynnika wypłacalności kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego.

Ujawnienia (Filar III)

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia CRR oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego „Generalnych zasad polityki ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A.”, w 2016 roku Bank ogłosi informacje dotyczące adekwatności kapitałowej w odrębnym dokumencie.

Adekwatność kapitałowa Banku

 

Współczynnik wypłacalności (CAR) i współczynnik kapitału Tier 1 wg stanu na 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku, 31 grudnia 2016 roku wyliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem CRR. Bank na mocy powyższych przepisów zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym. Dane jednostkowe.

W pozostałych latach wartości CAR i Tier 1 wyliczone zostały zgodnie z wymogami uchwały Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (z późniejszymi zmianami). Dane jednostkowe. 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe kalkulacje wielkości bazowych dla funduszy własnych, wymogów kapitałowych oraz współczynników adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.

* korekta dotyczy usunięcia części dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków w okresie przejściowym

Współczynnik wypłacalności na koniec 2016 roku wyniósł 14,4% natomiast współczynnik kapitału Tier1 wyniósł 11,1%, co oznacza, że działalność Banku była prowadzona w sposób zapewniający utrzymanie miar kapitałowych na poziomie powyżej wymaganych poziomów regulacyjnych.

Bank w 2016 roku nie otrzymywał finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, w szczególności ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz.U. z 2014 roku poz. 158).