Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Działalność skarbowa

1 465mln zł
inwestycyjnych
aktywów finansowych
Stan na 31.12.2016 r.

Działalność skarbowa Banku koncentruje się na:

Księga Bankowa

W 2016 roku Bank zawierał głównie transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, transakcje sell-buy-back i buy-sell-back oraz lokował lub pożyczał środki na rynku międzybankowym w ramach zarządzania płynnością krótkoterminową oraz zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Ponadto, zawierano transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję na ryzyko stopy procentowej typu FRA, IRS.

Na koniec grudnia 2016 roku całkowita wartość inwestycyjnych aktywów finansowych Banku wyniosła 1 464,6 mln zł, czyli zwiększyła się o 216,5 mln zł, tj. o 17,3% w stosunku do stanu na koniec 2015 roku. Było to głównie spowodowane wzrostem salda obligacji Skarbu Państwa, których wartość na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 1 358,6 mln zł i była o 184,3 mln zł (tj. o 15,7%) wyższa niż na koniec 2015 roku. Obligacje Skarbu Państwa stanowiły 92,8% aktywów finansowych całego portfela inwestycyjnego.

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży o łącznej wartości 1 175,7 mln zł stanowiły 80,3% portfela inwestycyjnych aktywów finansowych, a pozostałe 19,7% – obligacje utrzymywane do terminu zapadalności, których łączna wartość wyniosła 288,9 mln zł.

Struktura papierów wartościowych

Bank w portfelu papierów wartościowych posiada również papiery dłużne banków, klasyfikowane jako pożyczki i należności, prezentowane w pozycji należności od innych banków. Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo papierów wyniosło 40,2 mln zł, co stanowiło porównywalny poziom w relacji do grudnia 2015 roku.

 

Struktura papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży

 

 

Struktura papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności

 

W 2016 roku przychody odsetkowe od inwestycyjnych aktywów finansowych oraz należności od innych banków wyniosły 35,4 mln zł i były o 11,4% niższe w stosunku do przychodów osiągniętych w 2015 roku. Zanotowany spadek wynikał z niskiego poziomu rynkowych stóp procentowych.

W celu dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania długoterminowego Bank przeprowadzał emisje dłużnych papierów wartościowych.

Wartość dłużnych papierów wartościowych łącznie z zobowiązaniami podporządkowanymi wynosiła 498,5 mln zł, co stanowiło 7,2% sumy bilansowej Grupy.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem zobowiązań podporządkowanych) stanowiły 5,1% łącznej wartości zobowiązań i kapitału własnego Banku według stanu na 31 grudnia 2016 roku wobec 7,0% na 31 grudnia 2015 roku. Udział ich spadł o 1,9 p.p. w efekcie wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 Banku o wartości nominalnej 147,9 mln zł. Obligacje serii B2 były wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez GPW w Warszawie.

Dłużne własne papiery wartościowe,
zobowiązania podporządkowane

 

Bank posiada zobowiązania podporządkowane, które według stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 142,8 mln zł. Największą cześć zobowiązań podporządkowanych Banku stanowią obligacje podporządkowane o wartości 99,7 mln zł (według stanu na 31 grudnia 2016 roku), które są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW w Warszawie.

W pozycji zobowiązań podporządkowanych w ciągu 2016 roku zaszły następujące zmiany:

W portfelu zobowiązań podporządkowanych na 31 grudnia 2016 roku Grupa ujmuje również pożyczkę od Poczty Polskiej w kwocie 43,1 mln zł.

W 2016 roku Bank kontynuował stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń przyszłych przepływów pieniężnych w stosunku do portfeli o zmiennym oprocentowaniu w PLN. Powiązania zabezpieczające konstruowane są przy użyciu transakcji Interest Rate Swap. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość nominalna pozycji zabezpieczanej wyniosła 215 mln zł i zwiększyła się o 75 mln zł w stosunku do stanu z końca 2015 roku.

Księga Handlowa

Na koniec grudnia 2016 roku Bank zawierał transakcje w 10 walutach obcych, tj. EUR,USD, GBP, CHF, JPY, CAD, CZK, SEK, DKK, NOK.

W 2016 roku Bank prowadził na niewielką skalę działalność handlową na instrumentach stopy procentowej.

W 2016 roku skala działalności handlowej Banku na rynku walutowym oraz rynku stopy procentowej (obrót obligacjami skarbowymi) pozostawała na nieznaczącym poziomie.