Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej Banku

Kontynuacja wzrostu kredytów gotówkowych i ratalnych

W 2016 roku Grupa kontynuowała działania w zakresie optymalizacji bilansu i wzrostu w nim aktywów o wyższej rentowności, tj. kredytów gotówkowych i ratalnych, będących strategicznym produktem Grupy. Na koniec grudnia 2016 roku łączna ich wartość wyniosła 2 161,3 mln zł i zwiększyła się o 130,1 mln zł, tj. o 6,4% w stosunku do grudnia 2015 roku.

W efekcie przyjętej strategii rozwoju, w 2016 roku utrzymywała się obserwowana w ostatnich latach zmiana struktury zaangażowania kredytowego Grupy ukierunkowana na poprawę rentowności odsetkowej tj. rosnący udział kredytów gotówkowych i ratalnych, przy malejącym udziale kredytów dla klientów instytucjonalnych oraz kredytów na nieruchomości.

Kredyty gotówkowe i ratalne (w mln zł)
Udział w strukturze kredytów osób fizycznych (w %)

Odnotowane w 2016 roku spadki sald kredytów i pożyczek klientów instytucjonalnych i instytucji samorządowych wynikały ze strategicznej decyzji Grupy o zmianie polityki kredytowej w tym obszarze ograniczającej finansowanie dla tych grup klientów.

Wzrost depozytów klientów indywidualnych

Na koniec grudnia 2016 roku łączna wartość zobowiązań Grupy wobec klientów wyniosła 5 763,0 mln zł i wzrosła o 20,6 mln zł (czyli o 0,4%). W ciągu roku zobowiązania od klientów indywidualnych przyrosły o 5,9%, tj. o 260,9 mln zł i na 31 grudnia 2016 roku ich saldo ukształtowało się na poziomie 4 705,7 mln zł. Zwiększył się przede wszystkim stan wkładów na rachunkach bieżących klientów indywidualnych (w tym przede wszystkim rachunkach ROR). Na 31 grudnia 2016 roku osiągnęły one poziom 2 797,8 mln zł, i były o 13,1% wyższe niż w grudniu 2015 roku.

W ciągu 2016 roku Grupa podejmowała działania w kierunku zmniejszenia aktywności w zakresie pozyskiwania wysokooprocentowanych lokat negocjowanych klientów instytucjonalnych oraz instytucji rządowych i samorządowych w związku z rosnącym portfelem depozytów klientów indywidualnych, charakteryzujących się wyższą stabilnością. Związane to było z dostosowaniem poziomu depozytów do potrzeb płynnościowych Grupy a także z strategicznej decyzji w sprawie ograniczania pozyskiwania depozytów tych klientów. W efekcie poziom depozytów wobec klientów instytucjonalnych był niższy o 18,3%, a instytucji rządowych i samorządowych o 24,1%.

Wzrost dochodów z podstawowej działalności

W 2016 roku Grupa prowadziła działalność w środowisku niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak utrzymujący się niski poziom stóp procentowych, których poziom nie uległ zmianie od marca 2015 roku. Na wyniki finansowe Grupy dodatkowo negatywny wpływ miał wchodzący w życie od 1 lutego 2016 roku tzw. podatek bankowy (Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz. U. z 2016 roku, poz.68). Podatkiem zostały objęte banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji, oddziały oraz główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, a także instytucje pożyczkowe. W zakresie dotyczącym banków ustawa wprowadziła podatek ze stawką roczną 0,44%, którego podstawę opodatkowania stanowią aktywa na koniec miesiąca ponad kwotę 4 mld zł, pomniejszone o wartość funduszy własnych i skarbowych papierów wartościowych. W 2016 roku Grupa poniosła koszty związane z tym podatkiem w wysokości 4,8 mln zł.

Pomimo niesprzyjających warunków w otoczeniu rynkowym, Grupa w 2016 roku wypracowała dochody w wysokości 339,1 mln zł, które były wyższe o 3,5% od dochodów uzyskanych w 2015 roku.

Dochody Grupy w 2016 roku (w mln zł)

Wypracowanie wyższych dochodów zostało osiągnięte za sprawą:

Emisje obligacji

Bank konsekwentnie prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł finansowania poprzez rozwój na rynku emisji własnych obligacji.

W dniu 23 grudnia 2015 roku Walne Zgromadzenie Banku ustanowiło publiczny program emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji 1.000.000.000 zł.

Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Banku do określania ostatecznych warunków emisji poszczególnych serii obligacji, dokonywania przydziału obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Programu Emisji.

W dniu 16 maja 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła prospekt emisyjny Banku.

W dniu 8 czerwca 2016 roku w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Bank przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych serii P1. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii P1 wynosi 50 000 tys. zł Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 2,8% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 4,5% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada na 2026 rok. Są to obligacje po raz pierwszy skierowane do inwestorów indywidualnych.

W dniu 23 czerwca 2016 roku Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 50 000 tys. zł stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu emisji obligacji podporządkowanych serii P1. Dzięki temu Bank wzmocnił współczynniki kapitałowe i zapewnił bezpieczny bufor względem wymogów stawianych przez KNF w zakresie funduszy własnych. Bank będzie mógł swobodnie dysponować środkami pozyskanymi z emisji, a w szczególności przeznaczyć je na finansowanie działalności bieżącej i zwiększenie akcji kredytowej.

W dniu 8 lipca 2016 roku Bank dokonał przedterminowego wykupu 4 734 podporządkowanych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 47 340 tys. zł oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBPCZT00015 i notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą BPO0721.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku Bank podjął decyzję o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 500.000 szt. obligacji na okaziciela, podporządkowanych serii P1 Banku o wartości nominalnej 100 (sto złotych) każda i oznaczeniu ich kodem PLBPCZT00080. Rejestracja obligacji nastąpiła w dniu 1 września 2016 roku. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 ustalił, że dzień 8 września 2016 roku został określony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 500.000 szt. na okaziciela serii P1 Banku, o wartości nominalnej 100 złotych każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBPCZT00080”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BPO0626”.

W dniu 13 grudnia 2016 roku Bank dokonał zgodnie z Warunkami Emisji wykupu wszystkich 14.785 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 Banku o wartości nominalnej 147.850 tys. zł. Obligacje serii B2 były wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Do tej pory Bank był obecny na rynku długu przeznaczonym dla inwestorów instytucjonalnych, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat wyemitował długoterminowe obligacje o wartości ponad 800 mln zł.

Szczegółowe informacje o emisjach obligacji Bank podał w raportach bieżących, które są dostępne na stronie internetowej rynku Catalyst oraz stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl.

Nagrody i wyróżnienia

Rok 2016 przyniósł Grupie kilka istotnych nagród, będących ukoronowaniem rozwoju oferty produktowej oraz skutecznie realizowanej strategii. Indywidualne nagrody odbierali również menadżerowie i eksperci Banku.

Bank stawiając na prostą i zrozumiałą ofertę kredytów gotówkowych został doceniony przez rynek. W majowym rankingu organizowanym przez Comperia.pl. kredyt gotówkowy oferowany przez Bank zajął drugie miejsce. Ankiety były przeprowadzone wśród użytkowników Fast50Club1 i dotyczyły podstawowych parametrów dotyczących tych produktów.

Kolejne wyróżnienie kredytu gotówkowego Bank zdobył w rankingu TotalMoney.pl zajmując również drugą pozycję w klasyfikacji kredytów gotówkowych na 5 tys. zł dla klienta wewnętrznego. Również dla klienta zewnętrznego Bank uplasował się na drugim miejscu. W rankingu TotalMoney.pl banki przygotowały wyceny kredytu w kwocie 10 tys. zł z 24-miesięcznym okresem spłaty dla trzyosobowej rodziny z miesięcznymi dochodami 4 423 zł netto osiąganymi z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony. Porównywane były oferty zarówno dla klientów wewnętrznych, jak i dla klientów zewnętrznych. W zestawieniu znalazły się oferty 17 kredytodawców. 

Drugi rok z rzędu, kredyt gotówkowy, będący strategicznym produktem Banku został wyróżniony nagrodą – Portfel „Wprost” 2016 w kategorii kredyt dla klienta indywidualnego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest instytucjom finansowym, mogącym pochwalić się oferowaniem najbardziej innowacyjnych, konkurencyjnych produktów i usług, które w najlepszy sposób spełniają oczekiwania klientów. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa.

Pocztowe Konto 500+ z oprocentowaniem 4% w skali roku dla nowych środków do kwoty 5 tys. zł uhonorowane zostało statuetką Comperia Stars i uznane zostało dwukrotnie (w kwietniu i w maju 2016 roku) najlepszym kontem oszczędnościowym na rynku w rankingu porównywarki Comperia.pl.

Bank zajął 5 miejsce w badaniu Jakości Obsługi Klienta w Zdalnych Kanałach Kontaktu, zrealizowanym już po raz piąty przez portal MojeBankowanie.pl. Badanie wykazało dużą zmianę w jakości obsługi poprzez zdalne kanały kontaktu. Bank awansował o 19 pozycji – z 23 miejsca w badaniu przeprowadzonym 12 miesięcy wcześniej.

Kolejnym wyróżnieniem, o którym należy wspomnieć, jest znalezienie się Banku w pierwszej trójce instytucji finansowych najbardziej przyjaznych mediacji. Tytuł „Instytucji finansowej przyjaznej mediacji” za 2015 rok, jaki przypadł Bankowi, jest wyróżnieniem przyznawanym przez KNF. Wyróżnienie to zostało ustanowione przez KNF dwa lata temu. Zgodnie z uchwałą KNF, wyróżnienie jest przyznawane instytucji finansowej, która publicznie deklaruje wolę polubownego rozwiazywania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji i jednocześnie w danym roku kalendarzowym wyraziła zgodę na mediacje w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF lub doprowadziła do polubownego zakończenia sporu przed rozpoczęciem właściwego postępowania mediacyjnego w przypadku ponad 30 proc. wniosków o mediacje skierowanych przez swoich klientów. Nagrodę można otrzymać także wówczas, jeśli instytucja finansowa skierowała do mediacji co najmniej 10 wniosków i jednocześnie wyrażała zgodę na mediacje w Centrum Mediacji KNF.

W ramach XXIV edycji konkursu „Gazety Bankowej” i Narodowego Banku Polskiego, Bank został uhonorowany nagrodą „Najlepszy Bank 2016” w kategorii Mały i Średni Bank Komercyjny, zajmując 3 miejsce na podium. Doceniono bardzo dobre wyniki osiągnięte w 2015 roku w kategoriach: dynamika, struktura portfela i efektywność.

Bank zajął III miejsce w badaniu satysfakcji klientów banków przeprowadzonym przez Parkiet zdobył notę 3,6 w pięciostopniowej skali, znacznie wyprzedzając średnią dla całego badania, która wyniosła 2,6. Wyróżnienie cieszy nas tym bardziej, że przyznali je sami klienci, bo na podstawie właśnie ich opinii powstał ranking. Docenili oni kompetencje naszych doradców, łatwy dostęp do konta i dużą dostępność usług oraz minimum formalności.

W tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „The Best Annual Report 2015” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Bank został doceniony aż trzykrotnie. Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2015 rok zajął pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy Raport Roczny wśród banków i instytucji finansowych. Bank został uhonorowany również dwoma wyróżnieniami: za najlepsze sprawozdanie finansowe, a także za największy postęp w poprawie raportu marketingowego. Pierwsze miejsce w tak prestiżowym konkursie to ogromne wyróżnienie, ale także potwierdzenie, że sprawozdawczość finansowa Banku jest na najwyższym poziomie. Stosowane przez Bank standardy, transparentność oraz wartość użytkowa Raportów Rocznych pozycjonują pod tym względem Bank – nie notowany na GPW (poza Catalyst) - wśród najlepszych spółek z warszawskiego parkietu.

Członek Zarządu Banku Pani Magdalena Nawara uznana została jedną z TOP 10-ciu menadżerek na polskim rynku kapitałowym. Wyboru "TOP 10 kobiet rynku finansowego", wśród których znalazła się Magdalena Nawara, dokonali w internetowym głosowaniu czytelnicy, obserwatorzy polskiego rynku kapitałowego.

Główna Ekonomistka Banku Pani Monika Kurtek zajęła 3 miejsce w organizowanym już po raz ósmy konkursie na najlepszych analityków makroekonomicznych Redakcji „Rzeczpospolitej" i „Parkietu" we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Kapituła przyznała tę nagrodę za najcelniejsze prognozy dotyczące koniunktury polskiej gospodarki w 2015 roku. By znaleźć się w prestiżowym gronie najlepszych analityków makroekonomicznych, uczestnicy konkursu musieli pod koniec każdego kwartału przesłać prognozy na cztery kolejne kwartały dla pięciu kluczowych wskaźników makroekonomicznych: zmiany PKB, zmiany inwestycji, zmiany indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), stopy bezrobocia oraz salda obrotów bieżących. Wszystkie prognozy, w oparciu o ich celność, otrzymywały określoną liczbę punktów. Na tej podstawie spośród 42 uczestników konkursu wyłaniani byli laureaci – najlepsi ekonomiści w Polsce.

Dyrektor Zarządzająca Pionu Organizacyjno-Prawnego Banku Pani Jolanta Ciążyńska – Syka została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich, przyznawaną osobom, których praca i wysiłek twórczy istotnie wpływał na kształt i funkcjonowanie polskiej bankowości.

                   

Fast50Club to platforma która zrzesza osoby zainteresowane aktywnym oszczędzaniem i pomnażaniem swoich oszczędności.