Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

 1. Informacje ogólne
 2. Skład Grupy
 3. Identyfikacja i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 4. Skład organów jednostki dominującej
  1. Skład Zarządu jednostki dominującej
  2. Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej
 5. Zasady rachunkowości
  1. Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o jego zgodności ze standardami rachunkowości
  2. Porównywalność danych finansowych
  3. Profesjonalny osąd
  4. Niepewność szacunków
  5. Zmiana szacunków
  6. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości
 6. Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych
 7. Wynik z tytułu odsetek
 8. Wynik z tytułu prowizji i opłat
 9. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany
 10. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
 11. Ogólne koszty administracyjne
 12. Świadczenia pracownicze
 13. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
 14. Pozostałe przychody operacyjne
 15. Pozostałe koszty operacyjne
 16. Podatek dochodowy
 17. Podział wyniku finansowego
 18. Zysk na jedną akcję
 19. Kasa i środki w Banku Centralnym
 20. Należności od innych banków
  1. Należności od innych banków (netto)
  2. Należności od innych banków wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości oraz przesłanki utraty wartości
  3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
 21. Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu
 22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
 23. Instrumenty finansowe zabezpieczające
 24. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto)
  1. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju)
  2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności)
  3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
  4. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wg przesłanki utraty wartości
  5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
 25. Inwestycyjne aktywa finansowe
 26. Rzeczowe aktywa trwałe
 27. Wartości niematerialne
 28. Pozostałe aktywa
 29. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
 30. Zobowiązania wobec innych banków
 31. Zobowiązania wobec klientów
 32. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 33. Zobowiązania podporządkowane
 34. Rezerwy
 35. Pozostałe zobowiązania
 36. Kapitały własne
  1. Kapitał zakładowy
  2. Kapitał zapasowy
  3. Kapitał z aktualizacji wyceny
  4. Pozostałe kapitały rezerwowe
 37. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  1. Instrumenty finansowe niewyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej
  2. Instrumenty finansowe wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej
 38. Leasing operacyjny
 39. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
 40. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
 41. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
 42. Sprzedaż pakietów wierzytelności
 43. Informacje o podmiotach powiązanych
 44. Struktura zatrudnienia
 45. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
 46. Cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie
  1. Ryzyko kredytowe
  2. Ryzyko płynności
  3. Ryzyko rynkowe
  4. Ryzyko operacyjne
  5. Pozostałe ryzyka
 47. Zarządzanie kapitałem