Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF  

Komisja Nadzoru Finansowego, przyjęła w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oczekując, że zasady zostaną wprowadzone do dnia 1 stycznia 2015 roku. Ich stosowanie począwszy od 2015 roku będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej BION oraz będzie podlegało regularnemu przeglądowi. Celem zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości działania instytucji nadzorowanych przez KNF.

7
Walnych zgromadzeń
w 2016 r.
7
Posiedzeń Rady Nadzorczej
w 2016 r.
55
Posiedzeń Zarządu
w 2016 r.

Zasady ładu korporacyjnego wydane przez KNF są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

KNF uznała, że zasady ładu korporacyjnego powinny zostać przyjęte przez instytucje nadzorowane (banki), stając się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych.

W związku z powyższym, 22 grudnia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwaliło "Zasady ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." (Zasady), które są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami. Zasady regulują również funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

W „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez KNF, instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w tym dokumencie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji. Natomiast odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko, gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla instytucji nadzorowanej.

W Zasadach poniżej wymienione normy, zostały wprowadzone w sposób dostosowany do specyfiki Banku:

Bank nie stosuje zasad określonych w rozdziale 9 - Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, z uwagi iż zasady określone w §§ 53-57 nie dotyczą Banku, gdyż Bank nie świadczy usług polegających na zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta.

Zasady, zgodnie z oczekiwaniem KNF, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z § 27 Zasad Rada Nadzorcza dokonywać będzie regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny będą udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane pozostałym organom Banku.

Statut Banku zakłada coroczną ocenę Zasad.

Celem dostosowania Zasad zostały dokonane zmiany w dokumentach korporacyjnych – „Statucie Banku Pocztowego S.A.”, „Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.”, „Regulaminie Zarządu Banku Pocztowego S.A.” oraz uchwalony został „Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A.”.

Stosowanie Zasad odbywało się nie tylko poprzez zmianę obowiązujących regulacji wewnętrznych, ale również praktyczne działania Banku oraz jego organów w obszarach organizacji i struktury organizacyjnej, relacji z Akcjonariuszami Banku, polityki wynagradzania, polityki informacyjnej, działalności promocyjnej i relacji z klientami oraz w obszarze kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych

Uchwałą nr XIV/20/X/2016 w sprawie oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2015 roku w dniu 31 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowanie przez Bank „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2015 roku.

Raport z oceny stosowania przez Bank Zasad w 2015 roku został przekazany, pozostałym organom Banku oraz udostępniony na stronie internetowej Banku.

W dniu 16 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjęło do wiadomości  Raport z oceny stosowania przez Bank Pocztowy S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w 2015 roku o treści zaproponowanej przez Radę Nadzorczą.

Etyka w Banku

11 czerwca 2013 roku, Bank przyjął do stosowania przez pracowników Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich (Kodeks). Dokument ten, przyjęty 18 kwietnia 2013 roku przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich jest zbiorem zasad dobrego postępowania związanych z działalnością banków, które odnoszą się do samych banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe.

Zgodnie z Kodeksem banki, jako instytucje zaufania publicznego w swojej działalności kierują się przepisami prawa, rekomendacjami KNF, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Kodeksie oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi. Banki i ich pracownicy oraz osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe, uwzględniają zasady: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. Banki, poprzez swoją działalność, powinny przyczyniać się do społeczno - ekonomicznego rozwoju kraju oraz wzrostu zamożności społeczeństwa poprzez społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i wspieranie rozwoju edukacji społeczeństwa. Fundamentalną zasadą, na której banki i ich pracownicy powinni budować swoje relacje z otoczeniem jest odpowiedzialność społeczna. Realizując strategię biznesową banki powinny kierować się nie tylko uwarunkowaniami ekonomicznymi, ale również słusznymi interesami swoich klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych, a także lokalnego środowiska. Kodeks uwzględnia treść norm zwartych w „Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego”.

Jednocześnie w sierpniu 2014 roku Bank przyjął dokument wewnętrzny – Kodeks etyki dla Pracowników Banku Pocztowego S.A. Dokument ten opisuje w szczególności podstawowe obszary etyczne: relacje z klientami, pracownikami, środowiskiem lokalnym, a także kwestie rozpatrywania skarg i reklamacji, unikania konfliktu interesów, zakazu konkurencji, przejrzystości procesów zakupowych oraz powiadamiania o nieprawidłowościach. Powyższe obszary są uregulowane szczegółowo w odrębnych zasadach i procedurach wewnętrznych.

Departament Compliance Banku prowadzi szkolenia z zakresu etyki w formie bezpośredniej oraz e-learningowej,
a także bada cyklicznie, w formie ankiet, poziom znajomości regulacji wewnętrznych z zakresu etyki oraz umiejętności właściwego zachowania się pracowników w przypadku postawienia w potencjalnej sytuacji nieetycznej.

W roku 2016 roku Bank dokonał nowelizacji Zasad powiadamiania o nieprawidłowościach. Do dyspozycji pracowników przewidziane są różnorodne kanały i tryby informowania o nieprawidłowościach: od informowania bezpośredniego przełożonego, poprzez dedykowany numer telefonu oraz dedykowaną skrzynkę e-mail, aż do przekazania informacji bezpośrednio Członkowi Zarządu Banku. Zgłoszenia są traktowane z należytą uwagą, analizowane i rozwiązywane.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – informacja na temat intencji Banku

W związku z faktem, że akcje Banku nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (obligacje Banku są notowane na rynku Catalyst, w alternatywnym systemie obrotu), nie jest on zobowiązany do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W 2016 roku Bank stosował zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” w zakresie w jakim mogą mieć one zastosowanie do spółek niebędących spółkami publicznymi. W ramach przygotowań do wprowadzenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym Zarząd Banku 24 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę w sprawie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w której począwszy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego zadeklarował wolę stosowania przez Bank zawartych w nich zasad i rekomendacji, za wyjątkiem zasady IV pkt. 10 oraz rekomendacji I pkt 5, I pkt 9., I pkt 11, I pkt 12. W uzasadnieniu do tej uchwały Zarząd szczegółowo wyjaśnił powody (techniczne w odniesieniu do zasady IV pkt. 10 oraz formalne w odniesieniu do pozostałych rekomendacji), dla których w Banku nie będą stosowane powyższe zasady i rekomendacje