Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Krótka charakterystyka Grupy Kapitałowej Banku

Bank Pocztowy (Bank) jest bankiem detalicznym świadczącym bezpieczne i proste usługi finansowe w sieci Poczty Polskiej, placówkach własnych na terenie całego kraju oraz poprzez zdalne kanały kontaktu. Model biznesowy Banku opiera się na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, zapewniającym Bankowi wyłączny dostęp do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów, przede wszystkim w Polsce regionalnej.

Misją Banku, spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego (Grupa Banku Pocztowego, Grupa) jest „Prosto, bezpiecznie, w dobrej cenie”. Dla klientów oznacza to:

Bank koncentruje się na obsłudze klientów indywidualnych oraz ofercie dla mikroprzedsiębiorstw.

Głównym akcjonariuszem i partnerem biznesowym Banku Pocztowego jest Poczta Polska (posiadająca 75% - 10 akcji w jego kapitale zakładowym). Ponadto akcjonariuszem Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% +10 akcji).

Dzięki strategicznej współpracy z Pocztą Polską, usługi i produkty Banku są dostępne dla klientów w około 4,7 tys. placówek na terenie całej Polski. Obok placówek Poczty Polskiej, Bank oferuje swoje usługi i produkty w 217 placówkach własnych, poprzez elektroniczne kanały dystrybucji (Internet, telefon) oraz za pośrednictwem sieci mobilnych doradców Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o. o. Ponadto, produkty Banku są dystrybuowane przez około 23 tys. listonoszy, a także przez wybranych pośredników. Tak szeroka sieć sprzedaży daje Bankowi unikalną przewagę konkurencyjną.

Na koniec 2016 roku Bank obsługiwał 1 309,9 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw. W 2016 roku pozyskał 158 tys. nowych klientów z tego obszaru. W ramach bankowości instytucjonalnej Bank obsługiwał łącznie ponad 14,9 tys. podmiotów. Oznacza to, iż na koniec 2016 roku baza klientów Banku (detalicznych i instytucjonalnych) liczyła 1 324,8 tys. klientów. Spadek liczby klientów jest efektem przeprowadzenia przeglądu stanu rachunków detalicznych w celu urealnienia bazy klientów z którymi Bank współpracuje.

Liczba klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw (w tys.)

W 2016 roku Grupa wypracowała wynik finansowy netto na poziomie 2,5 mln zł.

Dochody Grupy w 2016 roku wyniosły 339,1 mln zł i były wyższe o 3,5% w relacji do 2015 roku.

Dochody Grupy (w mln zł)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku suma bilansowa Grupy wynosiła 6 936,6 mln zł i przedstawiała 0,4% aktywów ogółem polskiego sektora bankowego[1]. Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom osiągnęła poziom 5 472,2 mln zł, w tym 86,5% stanowiły kredyty dla klientów indywidualnych. Zobowiązania wobec klientów Grupy wyniosły 5 763,0 mln zł, w tym 81,7% stanowiły środki pozyskane od klientów indywidualnych. W wyniku dynamicznego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, za sprawą rosnącej liczby klientów indywidualnych, Grupa zajmuje relatywnie dobrą pozycję na rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, z udziałem na poziomie 2,7%[2]

Na przestrzeni 2016 roku Grupa utrzymywała bezpieczne poziomy wskaźników płynności a poziom kapitałów Banku był adekwatny do skali prowadzonej działalności. Na koniec 2016 roku relacja kredytów i pożyczek do depozytów kształtowała się na poziomie 95,0%. Na dzień 31 grudnia 2016 roku współczynnik wypłacalności Banku wynosił 14,4%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 11,1%.

Kredyty i depozyty (w mln zł)
Kredyty/Depozytów (w %)

 

Na koniec 2016 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 1 546 etatów wobec 1 618 w 2015 roku.

Ważną rolę w realizacji strategii Grupy Banku Pocztowego odgrywają wchodzące w jej skład spółki zależne Banku, tj.:

Fundusze własne (w mln zł)
CAR (w %) i Tier 1 (w %)

 

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego

 

 

Bank prowadzi działalność operacyjną od 1990 roku. Ideą leżącą u podstaw utworzenia Banku było dążenie do reaktywowania bankowości pocztowej w Polsce. Sposobem na osiągnięcie tego celu i rozwój Banku miało być wdrożenie systemu rozliczeń bezgotówkowych GIRO, umożliwiającego łatwą i szybką obsługę płatności masowych, zmniejszenie kosztów emisji i obiegu pieniądza gotówkowego w gospodarce oraz dotarcie z ofertą usług bankowych do klientów, w szczególności indywidualnych, poprzez szeroką sieć sprzedaży Poczty Polskiej. Dlatego początkowo Bank był bankiem o typowo rozliczeniowym charakterze, z wynikami w znacznym stopniu opartymi o rozliczenia z Pocztą Polską.

W 1998 roku rozpoczął się proces przekształcania Banku w bank detaliczny. W oparciu o sieć sprzedaży Poczty Polskiej oraz oddziały i placówki własne Bank zaczął docierać do coraz większej grupy klientów. Równocześnie rozpoczęto wprowadzanie do oferty nowych produktów.

W 1999 roku pełna obsługa kont osobistych GIRO możliwa była we wszystkich urzędach pocztowych, a Rachunek GIRO został także uzupełniony o kartę Visa Electron. W 2003 roku Bank uruchomił internetowy serwis informacyjny. Dwa lata później, w 2005 roku, dotychczasowe rachunki osobiste GIRO zmieniły nazwę na Pocztowe Konto NestorPocztowe Konto Standard.

Przełomowym wydarzeniem w budowaniu przez Bank bankowości detalicznej była podpisana w 2006 roku umowa pomiędzy Bankiem a Pocztą Polską regulująca zasady współpracy między obiema instytucjami w obszarze bankowych usług detalicznych. Realizując zapisy tej umowy do końca 2009 roku w Poczcie Polskiej wyodrębniono ponad 2 tys. Pocztowych Stanowisk Finansowych, mających na celu usprawnienie obsługi klientów Banku przez pracowników placówek pocztowych. W efekcie sukcesywnie wprowadzanych zmian i rozwoju sieci sprzedaży, w lutym 2010 roku liczba klientów Banku przekroczyła 500 tys., w październiku 2011 roku 1 milion, a na koniec 2016 roku wynosiła 1,3 miliona.

W 2010 roku powstały i rozpoczęły działalność spółki zależne Banku – Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. oraz Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Tym samym powstała Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego.

 

Rys historyczny

 

1 Wynik odsetkowy, wynik z tytułu prowizji i opłat, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych, dywidenda.
2 Kredyty i pożyczki netto.
3 Dochody powiększone o wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
4 Wartości CAR i Tier 1 wg stanu na 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku, 31 grudnia 2016 roku wyliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Bank na mocy powyższych przepisów zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym. Dane jednostkowe. W pozostałych latach wartości CAR i Tier 1 wyliczone zostały zgodnie z wymogami uchwały Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (z późniejszymi zmianami). Dane jednostkowe.
5 NPL – udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym brutto.
6 Marża odsetkowa – liczona jako relacja wyniku odsetkowego za dany rok oraz średnich aktywów (liczonych jako średnia aktywów ze stanów dziennych).

Model biznesowy Banku Pocztowego

Bank Pocztowy jest polskim bankiem, skoncentrowanym na obsłudze klienta detalicznego, wyspecjalizowanym w najprostszej ofercie, spełniającej podstawowe rzeczywiste potrzeby klientów. Bank oferuje klientom dobrą cenę za swoje usługi, świadczone w oparciu o integrację z Pocztą Polską na poziomie wspólnych inicjatyw produktowych oraz sieci sprzedaży.

Najprostszy

Bank zapewnia zrozumiałe usługi finansowe i produkty dostosowane do potrzeb klientów, tworzy przyjazne otoczenie, jasne procedury i zrozumiałą komunikację. Prostą ofertę produktową w polskich złotych Bank kieruje także do klientów instytucjonalnych, prowadzi również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Tani

Bank oferuje usługi finansowe w przystępnych cenach w największej sieci dostępu, poprzez placówki Poczty Polskiej, placówki Banku oraz kanały zdalne. 

 

Zintegrowany z Pocztą Polską

Model biznesowy Banku opiera się na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską (posiada 75% minus 10 akcji Banku), zapewniającym Bankowi wyłączny dostęp do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów przede wszystkim w Polsce regionalnej. Bank oferując kompleksową obsługę Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej pełni w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej rolę centrum kompetencji i dostawcy usług finansowych w obszarze usług bankowych, bancassurance i produktów inwestycyjnych.

Rozbudowana sieć dystrybucji, która na 31 grudnia 2016 roku obejmowała m.in. ponad 4,7 tys. placówek pocztowych, w tym 570 Pocztowych Stref Finansowych oraz 217 placówki Banku, w tym 196 Mikrooddziałów zlokalizowanych na terenie placówek pocztowych i jest uzupełniana przez kanały bankowości internetowej (Pocztowy24) oraz bankowości telefonicznej (Contact Center oraz PocztowySMS), zapewnia dostęp do produktów i usług Banku na terenie całego kraju.

Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP (posiada 25% plus 10 akcji Banku).

 

Przewagi konkurencyjne

Wymienione poniżej przewagi konkurencyjne Banku są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi Bankowi osiągnięcie celów strategicznych.
 

Strategiczne partnerstwo między Bankiem a Pocztą Polską

Model biznesowy Banku opiera się na strategicznym partnerstwie z głównym akcjonariuszem Pocztą Polską, zapewniającym Bankowi wyłączny (na zasadach określonych w Umowie o Współpracy) dostęp do jej sieci dystrybucji oraz do szerokiego grona klientów, przede wszystkim w Polsce regionalnej.

Usługi bankowo-ubezpieczeniowe są jednym z filarów strategii Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Poczta Polska zakłada, że udział usług bankowo-ubezpieczeniowych w strukturze przychodów Poczty Polskiej znacząco wzrośnie do 2019 roku. Znaczenie Banku dla Poczty Polskiej jest też istotne przy budowaniu wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Poczta Polska jest największym operatorem usług pocztowych w Polsce, świadczącym usługi na terenie całego kraju klientom indywidualnym i biznesowym.

Poczta Polska jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw pod względem posiadanej sieci dystrybucji (łącznie ponad 7,4 tys. różnego typu placówek na dzień 31 grudnia 2016 roku), z czego ponad 4,7 tys. dystrybuuje produkty bankowo-ubezpieczeniowe. Poczta Polska poprzez swoją sieć i zakres świadczonych usług jest w stanie dotrzeć praktycznie do każdej osoby na terenie Polski. Ponadto w wyniku wygranego konkursu, zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do końca 2025 roku Poczta Polska będzie pełnić funkcję operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, w związku z czym w tym okresie będzie utrzymywać określoną minimalną liczbę punktów dystrybucji na terenie całej Polski.

Bank prowadzi działalność i realizuje swoją strategię w oparciu o zasoby i infrastrukturę Poczty Polskiej uzyskując w ten sposób dostęp do bardzo szerokiego grona klientów, w szczególności w Polsce regionalnej, tj. w mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju.

Strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską oraz dostęp do klientów Poczty Polskiej pozwalają Bankowi na stosowanie niskokosztowego modelu akwizycji, charakteryzującego się mniejszymi w stosunku do konkurencji wydatkami na kampanie reklamowe oraz niskimi kosztami rozwoju własnej sieci dystrybucji.
 

Dostęp do sieci dystrybucji Poczty Polskiej

Umowa o Współpracy oraz pozostałe umowy zawarte z Pocztą Polską na jej podstawie umożliwiają Bankowi wyłączny dostęp do sieci dystrybucji Poczty Polskiej. Stanowi to istotną przewagę konkurencyjną Banku w zakresie pozyskiwania klientów na terenie całego kraju (w tym na obszarach o niskiej penetracji przez inne banki). To dlatego ponad 50% obecnych klientów Banku pochodzi z obszarów wiejskich i miast do 5 tysięcy mieszkańców, a około 70% z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. W ocenie Banku klienci z małych miejscowości charakteryzują się mniejszym stopniem ubankowienia i uproduktowienia oraz częściej korzystają ze stacjonarnych placówek bankowych niż mieszkańcy większych miejscowości. Klienci nieubankowieni z obszarów wiejskich i małych miast stanowią grupę potencjalnych klientów Banku, do której Bank ma dostęp dzięki rozległej sieci dystrybucji. Najniższy stopień uproduktywnienia klientów występuje na obszarach wiejskich i mniejszych miast.

Na podstawie zawartej z Poczta Polską Umowy Agencyjnej Bank może także prowadzić działania akwizycyjne oraz oferować wybrane usługi za pośrednictwem listonoszy Poczty Polskiej m. in. dostarczać gotówkę do domów klientów Banku.


Dostęp do klientów Poczty Polskiej

Możliwość wykorzystywania sieci dystrybucji Poczty Polskiej umożliwia Bankowi bezpośrednie oferowanie klientom Poczty Polskiej własnych produktów. Jest to istotne szczególnie na obszarach, w których istnieje mała konkurencja w zakresie oferowania usług finansowych, tj. na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach. Na tych obszarach kluczowy jest relacyjny model bankowości i umożliwienie realizacji transakcji i zakupu produktów bankowych w placówkach.


Wizerunek bezpiecznego i stabilnego polskiego banku

Poczta Polska, kontrolowana bezpośrednio przez Skarb Państwa, jest akcjonariuszem większościowym i kontrolującym Bank. W okresach niepewności na rynkach finansowych, pośrednia obecność w akcjonariacie Skarbu Państwa wspiera postrzeganie Banku jako bezpiecznej i stabilnej polskiej instytucji finansowej, stanowiącej alternatywę dla innych instytucji finansowych lub firm pożyczkowych, w szczególności działających w Polsce regionalnej.

W Polsce regionalnej Bank konkuruje nie tylko z innymi bankami, ale również ze SKOK-ami przechodzącymi proces restrukturyzacji i firmami pożyczkowymi. W ocenie Zarządu wizerunek Banku jako stabilnej, bezpiecznej, polskiej instytucji finansowej stanowi istotny czynnik wyboru decydujący o zakupie produktów finansowych.

 

Bank na tle sektora banków komercyjnych i banków spółdzielczych[3]

Polski sektor bankowy można podzielić na sektor banków komercyjnych i banków spółdzielczych. Według Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 31 grudnia 2016 roku, w Polsce działało 36 banków komercyjnych oraz 558 banków spółdzielczych.

Od momentu skoncentrowania działalności Grupy na obsłudze klientów detalicznych, tj. od roku 2009 roku dynamika wzrostu kredytów udzielonych przez Grupę osobom fizycznym w okresie 2009-2016 była znacząco wyższa niż dla sektora banków komercyjnych jak również dla sektora banków spółdzielczych. Średnioroczna dynamika wzrostu depozytów klientów indywidulanych pozyskanych przez Grupę na przestrzeni lat 2009 – 2016 ukształtowała się na poziomie 24,5%. Średnioroczna dynamika zobowiązań wobec klientów indywidualnych sektora banków komercyjnych w tym samym okresie wyniosła 6,8%, a dla grupy banków spółdzielczych 6,2%.

Podobnie dynamika wzrostu depozytów klientów indywidualnych Grupy w latach 2009-2016 w sposób znaczący była wyższa od tej dla sektora banków komercyjnych jak również dla sektora banków spółdzielczych. Średnioroczna dynamika wzrostu depozytów klientów indywidualnych pozyskanych przez Grupę na przestrzeni 2009-2016 ukształtowała się na poziomie 20,1%. Średnioroczna dynamika zobowiązań wobec klientów indywidualnych sektora banków komercyjnych w tym okresie wyniosła 9,5%, a dla grupy banków spółdzielczych 11,7%.

W 2016 roku Grupa w dalszym ciągu skupiała się na rozwoju działalności skierowanej do klientów indywidualnych, zwłaszcza koncentrowała swoje działania w obrębie kredytów gotówkowych i ratalnych. W efekcie przyjętej polityki w 2016 roku saldo kredytów gotówkowych i ratalnych wyniosło 2 161,3 tys. zł, tj. przyrosło o 6,4% w ujęciu rocznym. Grupa uzyskała przyrost na poziomie zbliżonym do sektora banków komercyjnych (6,9%) i znacznie powyżej sektora banków spółdzielczych (2,9%).

Zgodnie z danymi KNF wzrost wolumenu kredytów konsumpcyjnych całego sektora bankowego wynikał z utrzymującego się niskiego ich oprocentowania, łagodzenia przez banki kryteriów przyznawania pożyczek m.in. w związku z obserwowaną poprawą sytuacji na rynku pracy, a także większym popytem po stronie tych gospodarstw domowych których zdolność kredytowa wzrosła po uruchomieniu programu Rodzina 500+.

Wzrost kredytów gotówkowych i ratalnych r/r (w %)


Wzrost depozytów klientów indywidualnych r/r (w %)

W 2016 roku depozyty klientów indywidulanych zgromadzone w bankach komercyjnych wzrosły o 9,8% r/r. Wzrost bazy depozytowej należy wiązać z uruchomieniem programu wspierającego finansowo rodziny posiadające dzieci Rodzina 500+, jak również z poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Wzrostowi bazy depozytowej sprzyjała także utrzymująca się na przestrzeni niemal całego 2016 roku deflacja. Rekordowo niskie stopy procentowe NBP z kolei nadal negatywnie wpływały na atrakcyjność lokowania środków w sektorze bankowym. Przyrost depozytów klientów indywidualnych Grupy był wyższy niż w sektorze banków spółdzielczych (4,0%).

Marża odsetkowa (w %)


C/l (w %)

Marża odsetkowa, ROE dla sektora bankowego– zastosowano w mianowniku poziom aktywów przy marży odsetkowej i kapitałów przy ROE z dwóch okresów: na koniec 2016 roku 2015 roku.

Wzrost wyniku odsetkowego Grupy o 4,2% r/r, przy utrzymaniu rynkowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie wpłynął, na wzrost wysokości marży odsetkowej o 0,1 p.p. do poziomu 3,7%. Należy zaznaczyć, ze marża Grupy nadal kształtowała się na poziomie znacząco wyższym niż dla sektora banków komercyjnych i banków spółdzielczych.

Poziom efektywności działania mierzony wskaźnikiem C/I w sektorze banków komercyjnych i banków spółdzielczych poprawił się w relacji do 2015 roku, zaś w Grupie – z uwagi na znaczące jednorazowe obciążenia kosztów – pogorszył się o 0,8 p. p. w relacji do poprzedniego roku. Wskaźnik w Grupie jest znacznie lepszy niż w sektorze banków spółdzielczych.


1 Źródło: KNF, dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2016 roku.
2 Źródło: serwis PRNews.pl Rynek kont osobistych – III kw. 2016, 23.11.2016 roku.
3 Źródło: KNF, dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2016 roku.