Ankieta

Cele i zasady zarządzania ryzykiem

Głównym celem zarządzania ryzykiem w Grupie jest zapewnienie bezpieczeństwa środkom powierzonym przez klientów Grupy oraz zapewnienie skuteczności podejmowanych decyzji zmierzających do maksymalizacji uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy podejmowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi nadzorcze oraz o wewnętrzne regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku. Obowiązujące regulacje wewnętrzne w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Grupy. Jednostką integrującą podejście do zarządzania ryzykiem w ramach Grupy jest Bank.

W Grupie przyjęto 3-stopniowy schemat organizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem.

Ogólne ramy zarządzania ryzykiem zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą:

 • „Generalnych zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A.”,
 • „Generalnych zasadach zarządzania kapitałem w Banku Pocztowym S.A.”,
 • „Strategii rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017”,
 • „Planie Finansowym Banku Pocztowego S.A. na rok 2014”,
 • „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A. na rok 2014”.

Ich uszczegółowieniem są, zaakceptowane przez Zarząd Banku, zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka delegujące obowiązki na poziom poszczególnych departamentów i biur, w tym wytyczne dla spółek zależnych. Na ich podstawie opracowano szczegółowe procedury operacyjne zawierające opis czynności (w tym kontrolnych) przeprowadzanych przez wydziały, zespoły i stanowiska.

W systemie zarządzania ryzykiem uczestniczą:

 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Banku,
 • komitety ds. zarządzania ryzykiem powołane przez Zarząd Banku, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi,
 • komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka,
 • komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance),
 • pozostałe komórki organizacyjne.

Docelowa struktura ryzyka Banku oraz na poziomie Grupy jest uwarunkowana zdefiniowanym „apetytem na ryzyko”. Apetyt na ryzyko Banku oraz Grupy określa gotowość do podejmowania określonej wielkości ryzyka w określonym horyzoncie czasowym i jest akceptowany przez Zarząd Banku. Apetyt na ryzyko stanowi istotny element konstrukcji Strategii Banku i Planu Finansowego zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

Efektem prowadzonych działań w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka jest określenie, które z nich są istotne z punktu widzenia Grupy, ich klasyfikacja z punktu widzenia stałej oceny istotności (ryzyka trwale i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości pokrycia danego ryzyka kapitałem.

Jako ryzyko trwale istotne Bank uznaje następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko stopy procentowej księgi bankowej,
 • ryzyko operacyjne.

Dodatkowo, Bank identyfikuje następujące istotne rodzaje ryzyka:

 • ryzyko braku zgodności,
 • ryzyko strategiczne,
 • ryzyko cyklu gospodarczego,
 • ryzyko reputacji,
 • ryzyko outsourcingu,
 • ryzyko kredytowe Filar II,
 • ryzyko rezydualne,
 • ryzyko koncentracji,
 • ryzyko cen instrumentów dłużnych Księgi Handlowej.

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy