Ankieta

Działalność organów korporacyjnych Banku

Walne Zgromadzenie

Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku w Bydgoszczy lub w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Banku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz przysługuje jej prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Ponadto w określonych przypadkach prawo zwołania Walnego Zgromadzenia lub żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. 22 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło „Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A.”, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 roku.

Sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

W statucie nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rada Nadzorcza Banku wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Tryb podejmowania uchwał przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych, a także statut.

Zapisy Statutu opisują sposób powoływania członków Rady Nadzorczej spośród akcjonariuszy, w tym zasad reprezentowania poszczególnych akcjonariuszy w składzie tego organu oraz zasad wyboru członków niezależnych, ich liczby oraz warunków, jakie powinni spełniać.

Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 • udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również powzięcie uchwał w sprawach:

 • powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
 • zmiany statutu,
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 • zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
 • umarzania akcji i warunków tego umarzania,
 • tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych,
 • emisji obligacji,
 • wyboru likwidatorów,
 • innych sprawach wniesionych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą,
 • ustalania zasad wynagradzania i określania warunków zatrudniania Prezesa Zarządu,
 • zatwierdzania Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej.

W 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 14 kwietnia. Podczas tego Zgromadzenia reprezentowane było 100% kapitału zakładowego. W trakcie obrad podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za 2013 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego w 2013 roku,
 • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2013 rok,
 • podziału zysku Banku Pocztowego S.A. za 2013 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
 • zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej,
 • wybór Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. na X kadencję.

Ponadto podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze wyznaczyli Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej X kadencji.

W ciągu 2014 roku odbyły się ponadto 4 nadzwyczajne walne zgromadzenia. W ich trakcie przyjęto m.in. uchwały w sprawie:

 • zmian statutu,
 • zmian regulaminu Rady Nadzorczej,
 • uchwalenia „Zasad ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.”,
 • uchwalenia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia”,
 • zmiany warunków emisji obligacji zwykłych przyjętych Uchwałą nr 1 NWZ z dnia 12 kwietnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organem zarządzającym i nadzorczym Banku są odpowiednio Zarząd i Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.

Skład

Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata. Zapisy statutu opisują szczegółowo również sytuację, dotyczącą spadku liczby członków Rady Nadzorczej.

W każdym przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 7 osób, Zarząd Banku jest zobowiązany niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie 14 dni, zwołać Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 7 osób.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W przypadku wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w toku kadencji, mandat osoby nowo wybranej wygasa wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

IX kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w czerwcu 2011 roku i zakończyła się 14 kwietnia 2014 roku z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2013 rok. X kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 14 kwietnia 2014 r.

14 kwietnia 2014 roku ZWZ oceniło kwalifikacje kandydatów na Członków Rady Nadzorczej X kadencji, zgodnie z Polityką doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej i wybrało Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. na X kadencję. Akcjonariusze wyznaczyli także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej X kadencji.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz Poczta Polska, zaś Wiceprzewodniczącego wyznacza akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie Sekretarza.

Zapisy statutu opisują sposób powoływania członków Rady Nadzorczej spośród akcjonariuszy, w tym zasad reprezentowania poszczególnych akcjonariuszy w składzie tego organu oraz zasad wyboru członków niezależnych, ich liczby oraz warunków, jakie powinni spełniać.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład IX kadencji Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. przedstawiał się następująco:

 • Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Jakub Papierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Piotr Michalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Paweł Borys - Członek Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Czyżak - Członek Rady Nadzorczej,
 • Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej,
 • Janusz Wojtas - Członek Rady Nadzorczej.

14 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej X kadencji. 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. Pana Piotra Michalskiego. W związku z powyższym skład X kadencji Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. według stanu na 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

 • Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Jakub Papierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Piotr Michalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Paweł Borys - Członek Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Czyżak - Członek Rady Nadzorczej,
 • Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej,
 • Janusz Wojtas - Członek Rady Nadzorczej.

Kompetencje członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego zostały przedstawione na stronie internetowej Banku:
http://www.pocztowy.pl/pdf/o_banku/Statut_Banku_Pocztowego.pdf.

Sposób funkcjonowania

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczty elektronicznej, faksu).

Podejmowanie uchwał w powyższych trybach nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Porządek obrad i problematyka poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej w 2014 roku ustalana była przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wynikała z bieżącej działalności Banku, w tym obejmowała sprawy wnoszone z inicjatywy Zarządu Banku oraz z inicjatywy Członków Rady Nadzorczej.

Decyzje Rady Nadzorczej formułowane były w postaci uchwał, ustaleń, opinii w odniesieniu do wniosków Zarządu Banku oraz materiałów informacyjnych prezentowanych przez Bank.

Sprawując stały nadzór nad bieżącą działalnością Banku, Rada Nadzorcza odbyła w 2014 roku 5 posiedzeń.

Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

Członków Komitet Audytu powołuje spośród swoich członków Rada Nadzorcza, która uchwala jego regulamin.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie bezstronności i niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku.

Zgodnie z regulaminem Komitetu Audytu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą 19 maja 2011 roku, zmienionym Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2014 roku, Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego, którego wyznacza Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać kryteria niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Obecnie takie wymagania spełnia Bogusław Grabowski, przewodniczący Komitetu Audytu.

Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Audytu. Gdyby Przewodniczący Komitetu nie mógł z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, zwołuje je inny członek Komitetu Audytu wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu. Posiedzenia Komitetu mogą być zwołane także na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, Zarządu Banku, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora Banku, w szczególności w przypadku eskalacji przez kierującego komórką audytu wewnętrznego istotnych kwestii spornych z Zarządem Banku. Komitet Audytu obraduje w składzie co najmniej połowy swoich członków (quorum). Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.

W przypadkach koniecznych Komitet Audytu, z inicjatywy Przewodniczącego lub innego członka Komitetu Audytu wyznaczonego przez Przewodniczącego, może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. X kadencji do składu Komitetu Audytu Banku Pocztowego.: Bogusława Grabowskiego, Pawła Borysa, Piotra Michalskiego oraz wyznaczyła Bogusława Grabowskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

 • Bogusław Grabowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • Piotr Michalski - Członek Komitetu Audytu,
 • Paweł Borys - Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu udostępnia akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do kompletu materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Komitet ds. mianowań

Komitet ds. mianowań jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego., który wspiera działania Rady Nadzorczej Banku Pocztowego.

Komitet jest powoływany na daną kadencję Rady Nadzorczej i składa się co najmniej z trzech osób wybieranych w formie Uchwały Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, którego wyznacza Rada Nadzorcza spośród członków Komitetu.

Rada Nadzorcza uchwala regulamin Komitetu.

Do zadań Komitetu ds. mianowań należy w szczególności:

 • ocena kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Banku Pocztowego,
 • ocena osób pełniących funkcje Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Banku Pocztowego.

Komitet ds. mianowań dokonuje oceny kwalifikacji kandydata na Prezesa lub Członka Zarządu oraz osób już piastujących swoje funkcje w następujących sytuacjach:

 • przy wyborze nowego składu Zarządu, w odniesieniu do kandydatów,
 • przy wnioskowaniu do KNF o zezwolenie na prowadzenie rozszerzonej działalności przez Bank, w odniesieniu do osób już piastujących swoje funkcje,
 • w przypadkach zaistnienia nowych okoliczności opisanych w „Polityce doboru i oceny Członków Zarządu”, w odniesieniu do osób już piastujących swoje funkcje.

Komitet ds. mianowań odbywa posiedzenia w przypadku gdy jest to wymagane z uwagi na planowane zmiany w składzie Zarządu, w przypadku zakończenia kadencji Zarządu oraz w innych przypadkach określonych w „Polityce doboru i oceny Członków Zarządu”. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu ds. mianowań lub Zarządu Banku. W sytuacji gdy Przewodniczący Komitetu nie może z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, zwołuje je inny członek Komitetu ds. mianowań wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu. Posiedzeniom Komitetu ds. mianowań przewodniczy Przewodniczący Komitetu a pod jego nieobecność – członek Komitetu ds. mianowań wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu ds. mianowań.

Komitet ds. mianowań obraduje w składzie co najmniej 2 członków. Oceny Komitetu zapadają w formie decyzji bezwzględną większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego X kadencji do składu Komitetu ds. mianowań Jerzego Jóźkowiaka, Jakuba Papierskiego, Janusza Wojtasa oraz wyznaczyła Jerzego Jóźkowiaka na jego Przewodniczącego.

12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza wprowadziła regulamin Komitetu ds. mianowań.

Skład Komitetu ds. mianowań według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

 • Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Komitetu ds. mianowań,
 • Jakub Papierski - Członek Komitetu ds. mianowań, Janusz Wojtas - Członek Komitetu ds. mianowań.
   

W 2014 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Komitet ds. mianowań odbył 3 posiedzenia.

Ponadto w ramach Rady Nadzorczej Banku nie zostały ukonstytuowane inne Komitety.

Zarząd

Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu

Zgodnie ze statutem Banku, Zarząd składa się z co najmniej 3 do 5 osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu w tym Wiceprezes Zarządu, Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.

Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

W przypadku Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji, działając zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z „Polityką doboru i oceny Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Powołanie dwóch Członków Zarządu Banku: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

Skład

Skład Zarządu Banku Pocztowego IX kadencji na dzień 31 grudnia 2013 roku:

 • Tomasz Bogus – Prezes Zarządu,
 • Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu,
 • Radosław Sałata – Członek Zarządu,
 • Michał Sobiech – Członek Zarządu.

12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza odwołała Radosława Sałatę z funkcji Członka Zarządu z dniem 12 maja 2014 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 19 maja 2014 roku Pawła Spławskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego IX kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego.

Skład Zarządu Banku Pocztowego IX kadencji na dzień 31 grudnia 2014 roku:

 • Tomasz Bogus – Prezes Zarządu,
 • Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Spławski – Członek Zarządu,
 • Michał Sobiech – Członek Zarządu.

16 stycznia 2015 roku Tomasz Bogus złożył roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2015 roku. 16 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Szymonowi Miderze wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu wynikających z regulacji wewnętrznych Banku Pocztowego od 20 stycznia 2015 roku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu Pana Szymona Midery na funkcję Prezesa Zarządu Banku. Uchwała ta wejdzie w życie od dnia następnego po dniu wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Szymona Midery na to stanowisko.

12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Huberta Meronk do składu Zarządu Banku Pocztowego IX kadencji i powierzyła Panu Hubertowi Meronk pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego od 12 stycznia 2015 roku.

W związku z powyższym skład Zarządu IX kadencji według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia się następująco:

 • Szymon Midera - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu,
 • Hubert Meronk - Członek Zarządu,
 • Michał Sobiech - Członek Zarządu,
 • Paweł Spławski - Członek Zarządu.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Członków Zarządu
 

Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa ZarząduSzymon Midera – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
Odpowiada za obszar zarządzania strategicznego. Powołany na p.o. Prezesa Zarządu Banku w styczniu 2015 roku. Wcześniej, od lipca 2008 roku, Wiceprezes Zarządu odpowiadający za obszar biznesu i sprzedaży, marketing oraz skarb. Przez 7 lat związany z BRE Bankiem, m.in. jako Dyrektor Biura Marketingu i Rozwoju Biznesu mBanku (2007-2008) oraz Wicedyrektor Departamentu Marketingu i Relacji Inwestorskich BRE Banku (2005-2007).

Ekspert bankowości detalicznej z ponad 10-letnim doświadczeniem, był odpowiedzialny m.in. za:

– transformację Banku Pocztowego z rozliczeniowego w bank uniwersalny,
– akwizycję ponad 1 mln Klientów Banku Pocztowego w latach 2009-2014,
– 4 krotny wzrost liczby ROR Banku Pocztowego do ponad 800 tys.
– budowę sieci Mikroodziałów Banku Pocztowego (ponad 250 placówek tego typu),
– opracowanie koncepcji sprzedaży kredytów hipotecznych Banku Pocztowego w oparciu o mobilnych doradców,
– przygotowanie i realizację strategii marketingowej mBanku oraz nadzór nad jej realizacją w Polsce, Czechach i na Słowacji,
– udział w rozwoju sieci mBanku: mKiosków i Centrów Finansowych,
– nadzór nad sprzedażą mBanku w Internecie oraz strategią CRM,
– przygotowanie projektu rebranding’u BRE Banku oraz koncepcji i realizacji nowej placówki korporacyjnej banku.

Absolwent etnologii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również Executive MBA Program w PAM Center na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego organizowanego przy współpracy z Towson University oraz Robert H. Smith School of Business, jak również Advanced Management Programme, INSEAD, we francuskim Fontainebleau.

 

Hubert Meronk – Członek ZarząduHubert Meronk – Członek Zarządu
Odpowiada za obszar wsparcia biznesu, czyli informatykę, administrację i logistykę. Powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku dnia 12 lutego 2015 roku.

Hubert Meronk posiada ponad 15–letnie międzynarodowe doświadczenie w doradztwie, planowaniu i zarządzaniu obszarem usług IT oraz rozwoju IT.

Jest absolwentem studiów magisterskich w Norwegii oraz USA – Master of Computer Science. Przez ponad 20 lat mieszkał i pracował w Norwegii i USA, realizując w tym czasie projekty dla spółek w USA, Islandii, Norwegii oraz Szwecji. W latach 1997-2000 w Cap Gemini Norway pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w Oslo i był odpowiedzialny za kierowanie doradztwem biznesowo–technologicznym. W latach 2000-2003 prowadził w Norwegii własną firmę doradczą.

Od 2003 roku mieszka w Polsce. Na rynku polskim zajmował się realizacją projektów strategicznych IT, przeprowadzaniem centralizacji informatyki na dużą skalę oraz wdrożeniem architektury korporacyjnej w sektorze finansowym. Pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego odpowiadał za obszar IT oraz strategię informatyki w firmach takich jak PKO BP, BOŚ Bank, LOT, T-Systems Polska. Od 2011 roku prowadził własną działalność doradczą realizując usługi doradcze dla CGI Polska, ABC Data, BPS TFI, PGE Dom Maklerski oraz PwC Polska.

 

Michał Sobiech – Członek ZarząduMichał Sobiech – Członek Zarządu
Odpowiada za obszar finansów i ryzyka. Z Bankiem związany od czerwca 2009 roku, początkowo na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów. Funkcję Członka Zarządu objął w październiku 2009 roku. Wcześniej przez 5 lat (2004-2009) pracował w Kredyt Banku, m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości Finansowej, Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2009 jako Doradca Prezesa Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów o charakterze strategicznym dla banku i Grupy KBC w Polsce.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie doradczej KPMG. Ekspert w zarządzaniu ryzykiem finansowym z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Był odpowiedzialny za m.in.:

– wdrażanie procesów i narzędzi umożliwiających realizację wymogów Basel 2 (w tym ICAAP),
– wdrażanie rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie w bankach ryzykiem kredytowym, płynności, rynkowym oraz operacyjnym,
– wdrażanie rozwiązań usprawniających kontrolling oraz sporządzanie informacji zarządczej w obszarze finansów i ryzyka,
– wdrażanie w bankach MSSF oraz rozwiązań procesowych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych wg MSSF.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w międzynarodowym banku, jak i firmie konsultingowej pozwalają mu na efektywne zarządzanie finansami oraz ryzykiem w ramach prowadzonych przez Bank projektów, ocenę ich potencjału dla budowania wartości Banku, a także na minimalizowanie obszaru ryzyka w ofercie produktowej adresowanej do specyficznego segmentu rynku, jaki reprezentuje baza kliencka Banku Pocztowego. Absolwent SGH, kierunku Finanse i Bankowość. Posiada kwalifikacje ACCA.
 

Paweł Spławski – Członek ZarząduPaweł Spławski – Członek Zarządu
Odpowiada za obszar biznesu i skarbu. Powołany na stanowisko Członka Zarządu w maju 2014 roku. Z Bankiem związany od września 2011 roku, jako Dyrektor Zarządzający Pionu Finansów. W trakcie pracy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego odpowiadał za rachunkowość, controlling i hurtownię danych, zarządzanie aktywami i pasywami, a także część funkcji operacyjnych.

Wcześniej przez 4 lata (2007-2011) pracował w GetBank S.A., m.in. jako Dyrektor Departamentu Controllingu (2008-2011) oraz Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego. Swoją karierą zawodową rozpoczął i na 7 lat związał z PwC, gdzie zajmował się doradztwem dla sektora finansowego. Posiada 14 letnie doświadczenie w obszarze bankowości, dzięki czemu reprezentuje wysokie kompetencje w zakresie:

– finansów,
– optymalizacji operacyjnych,
– wyboru i wdrażania systemów informatycznych, w tym w szczególności hurtowni danych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowych Studiów Controllingu Bankowego prowadzonych przez Warszawski Instytut Bankowości. Posiada kwalifikacje Financial Risk Manager przyznawane przez Global Association of Risk Professionals, jak również ACCA.

Kompetencje

Zarząd kieruje Bankiem i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Banku i regulaminu Zarządu.

Realizując swoje funkcje Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, a w szczególności:

 • określa strategię Banku,
 • ustala zasady polityki cenowej,
 • ustala roczny plan finansowy,
 • ustala zasady polityki zatrudniania i wynagradzania,
 • uchwala regulamin Zarządu,
 • uchwala regulamin organizacyjny Banku,
 • ustanawia prokurentów,
 • projektuje oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, lub w tym zakresie udziela pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa do poszczególnej czynności w odniesieniu do lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych,
 • uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym:
  – zasady polityki w zakresie zarządzania ryzykiem,
  – zasady kontroli wewnętrznej,
  – zasady zarządzania kapitałem, w tym szacowania kapitału wewnętrznego,
  – polityki zmiennych składników wynagrodzeń,
 • ustala ogólny poziom ryzyka ponoszonego przez Bank oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,
 • uchwala założenia polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
 • uchwala procedury wewnętrzne Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, uchwala zasady polityki informacyjnej Banku.

Sposób funkcjonowania

Zarząd działa na podstawie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Członków Zarządu zgodnie z kolejnością zastępstw ustaloną uchwałą Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy rozpatrywaniu spraw osobistych członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się i są protokołowane w języku polskim. W przypadku udziału w posiedzeniu członków zarządu nie władających językiem polskim, zapewnia się udział tłumacza. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

W 2014 roku odbyło się 50 posiedzeń Zarządu, podczas których poruszane i dyskutowane były tematy związane z realizacją założeń strategicznych, scentralizowanych na obszarze bankowości detalicznej i mikrofirmach, w tym na planowanych kierunkach rozwoju oferty detalicznej dopasowanej do potrzeb obecnej grupy docelowej Banku jak i do zidentyfikowanych potrzeb nowych segmentów klientów, w tym także do dalszego rozwoju linii produktów dla mikroprzedsiębiorstw.

W ramach prac Zarządu została wypracowana nowa strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017, został zaktualizowany Plan Finansowy Banku na rok 2014 oraz zatwierdzony Plan Finansowy na 2015 rok, oraz przeprowadzenie przez Zarząd działań zmierzających do wdrożenia zmian w strukturze organizacyjnej Banku, jak również działań optymalizacyjnych, procesowych i kosztowych.

W związku z zachodzącymi zmianami kierunkowymi w rozwoju Banku, Zarząd realizując swoje funkcje statutowe w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem aktywnie uczestniczył w procesie zarządzania poziomem ryzyka występującym w poszczególnych obszarach działania Banku.

W zakresie poruszanych spraw dotyczących prowadzonej działalności bankowej, Zarząd monitorował realizację projektów strategicznych Banku oraz stanu zaawansowania prac dostosowawczych w zakresie wdrożenia w Banku wymogów regulacyjnych w kontekście wyzwań związanych z zarządzaniem IT oraz bezpieczeństwem banków.

Do przedmiotu rozpatrywanych przez Zarząd zagadnień należał także zakres tematów wnoszonych na posiedzenia Rady Nadzorczej Banku oraz pod obrady Walnych Zgromadzeń, w tym zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy.

Obszerny katalog spraw prezentowanych na posiedzeniach Zarządu stanowiły okresowe raporty i sprawozdania z nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu obszarów działania Banku, a także regulacje wewnętrzne, których konieczność wprowadzenia, bądź zmiany wiązała się z dostosowaniem przepisów wewnętrznych wynikających z podjętych decyzji zarządczych w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Banku oraz zmian kompetencyjnych w obszarach biznesowych związanych z wdrożeniem zmian organizacyjnych w Banku.

W Banku działają następujące Komitety:

 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (KZAP),
 • Komitet Kredytowy Banku (KKB),
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego (KRO),
 • Komitet Organizacji Priorytetów Inicjatyw Informatycznych (KOPI),
 • Komitet Odwołań Kredytowych (KOK),
 • Komitet Organizacji Priorytetów Strategicznych (KOPS) – od 1 stycznia 2015 roku działa on pod zmienioną nazwą Komitet Zarządzania Portfelem Projektów (KZPP),
 • Komitet ds. Architektury IT (KAIT) – od 12 maja 2014 roku.

Powołane w Banku Komitety opierają swoją działalność na podstawie przyjętych przez Zarząd Banku regulaminów. W regulaminie każdego Komitetu, co do zasady opisane są zadania i kompetencje, w ramach których działa Komitet.

W składzie osobowym następujących Komitetów znajdują się Członkowie Zarządu: Komitet Kredytowy Banku, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego oraz Komitet ds. Architektury IT.

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółek Grupy

W 2014 roku łączna kwota wynagrodzeń (rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie) wypłaconych Członkom Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku wyniosła 5 258 tys. zł wobec 4 788 tys. zł w poprzednim roku.

Wynagrodzenie wypłacone i należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej (w tys. zł)

 

Zasady przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu

W Banku Pocztowym Członkowie Zarządu mogą otrzymać nagrody roczne, zgodnie z Ustawą z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2013 roku w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Wyżej wymienione Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 – 4 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Zgodnie z przepisem wykonawczym, w przypadku Banku Pocztowego:

 • wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu składa do Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza,
 • nagrodę roczną dla Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu przyznaje organ właściwy dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy, czyli Rada Nadzorcza.

Przepisy wykonawcze regulują ogólne zasady przyznawania nagród. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny:

 • osiągnął dodatni wynik finansowy lub znacząco zmniejszył stratę netto,
 • efektywnie realizował zadania i cele statutowe,
 • terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 • uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, z którym nie rozwiązano umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Papiery wartościowe wyemitowane przez Bank będące w posiadaniu Członków Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności, Członkowie Zarządu nie posiadali żadnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy