Ankieta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

* W roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana
** Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii kapitałowych powodujących rozwodnienie.

Pobierz XLS

Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku


Pobierz XLS

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku

 
Pobierz XLS

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

 
Pobierz XLS

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

 
Pobierz XLS

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy