Ankieta

List Prezesa Zarządu

Szymon Midera, Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządustr7_podpis.jpg

Rok 2014 był kolejnym, ważnym rokiem dla rozwoju oraz wzrostu wartości Banku Pocztowego. Przede wszystkim w 2014 roku Grupa Banku Pocztowego zanotowała rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł 43,6 mln zł, czyli wzrósł o 21% w porównaniu do poprzedniego roku.

Jest to najlepszy wynik w 25–letniej historii Banku Pocztowego. W warunkach niskich stóp procentowych (wpływających niekorzystnie na główne źródło dochodów Banku, tj. na wynik z tytułu odsetek) dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 332 mln zł, tj. przyrosły o 13% w porównaniu do 2013 roku.

Z drugiej strony skutecznie zarządzaliśmy kosztami, dzięki czemu relacja koszty/dochody spadła do poziomu 65,3%, czyli była o 6,0 p.p. niższa niż w poprzednim roku.

Jednym z głównych czynników poprawy wyniku finansowego Grupy był wzrost skali działania. Klienci chętnie korzystali z naszej oferty kredytowej i na koniec 2014 roku należności kredytowe brutto Banku od klientów wzrosły do 5,3 mld zł. Na koniec grudnia 2014 roku, na rachunkach w Banku Pocztowym klienci zdeponowali 6,5 mld zł środków, czyli o 4,2% więcej niż rok wcześniej. Były to w dominującej części stabilne depozyty detaliczne. Jednocześnie klienci Banku otworzyli 240 tys. nowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

W ofercie naszych produktów i w funkcjonowaniu organizacji zaszły istotne zmiany. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów, takich jak: pierwsze na polskim rynku konto z bezterminową gwarancją braku opłat za prowadzenie rachunku, programy lojalnościowe do Konta Nestor czy nowa paleta funduszy inwestycyjnych. Zmiany w ofercie Banku zostały doceniane przez rynek oraz klientów. Świadczą o tym liczne wyróżnienia, które przypadły naszym produktom, w szczególności kontom osobistym oraz kredytom gotówkowym.

W 2014 roku wyznaczyliśmy także kierunki działania Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego na najbliższe lata, przyjmując strategię „Aktywizacja, rentowność, edukacja”. Od lat Bank Pocztowy realizuje misję prostej i dostępnej bankowości. Znajduje to odzwierciedlenie w przejrzystej komunikacji oraz historycznie braku oferty ryzykownych produktów kredytowych w walutach obcych. Był to wynik dogłębnej analizy potrzeb i profilu naszych klientów.

Wraz z przyjęciem strategii podjęliśmy także decyzję o odświeżeniu i unowocześnieniu logo Banku Pocztowego. Jest ono spójne z logo Poczty Polskiej i mocniej podkreśla przynależność Banku Pocztowego do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Bank Pocztowy prowadzi jasną i przejrzystą politykę informacyjną, w tym z uczestnikami rynku kapitałowego. Staramy się zapewnić interesariuszom rzetelne informacje, kompleksowo objaśniające naszą sytuację finansową, posiadane zasoby, jak i plany na przyszłość. Fakt ten potwierdza pierwszą nagrodę w Konkursie Best Annual Report na najlepszy raport roczny za 2013 rok. W tym samym konkursie nasze Sprawozdanie z działalności – po raz drugi z rzędu – okazało się najlepsze w grupie „Banki i instytucje finansowe”.

Wiarygodność i postrzeganie Banku, w tym wśród inwestorów, wraz z dobrymi perspektywami rozwoju Banku przyczyniły się do tego, że w 2014 roku z sukcesem uplasowaliśmy emisje obligacji zwykłych o wartości 210 mln zł, a także obligacji krótkoterminowych o wartości 120 mln zł.

W ciągu całego 2014 roku Zarząd Banku mógł liczyć na współpracę i gotowość dzielenia się doświadczeniem zawodowym ze strony Rady Nadzorczej, za co składam podziękowania jej członkom. Chciałbym także wyrazić uznanie Pracownikom, których profesjonalizm i sumienna codzienna praca znalazły odzwierciedlenie w dobrych wynikach Banku.

Przed nami kolejny pełen wyzwań rok. Nasze cele biznesowe są ambitne. Zamierzamy otworzyć 300 tys. Pocztowych Kont ZawszeDarmowych i Nestor. Pozwoli nam to na wejście do ścisłej czołówki rynkowej w pozyskiwaniu klientów. Planujemy dynamiczny rozwój akcji kredytów gotówkowych i podpisanie umów kredytowych o łącznej wartości 1 mld zł. Wprowadzamy także własną ofertę funduszy inwestycyjnych, co istotnie zwiększy atrakcyjność naszej oferty w zakresie lokowania oszczędności.

Jestem głęboko przekonany, że zrealizujemy te plany i że za rok będę mógł zakomunikować, że poczyniliśmy ważny krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju Banku Pocztowego z korzyścią dla naszych interesariuszy.

Z wyrazami szacunku

midera_podpis.jpg

Szymon Midera
Wiceprezes Zarządu
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy