Ankieta

Zasady zmian Statutu

Zmiana Statutu Banku Pocztowego wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Banku oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu, Zarząd Banku podejmuje uchwałę odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwała w sprawie zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów. Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy:

  • firmy,
  • siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności Banku,
  • organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu powołanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury organizacyjnej Banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
  • zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
  • funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej,
  • uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu.

18 czerwca 2014 roku zostały zarejestrowane w KRS zmiany w statucie Banku, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie 23 maja 2014 roku. Akcjonariusze Banku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęli uchwałę w sprawie dokonania zmian statutu w odniesieniu do zmiany czynności należących do zakresu działania Banku - wydawanie pieniądza elektronicznego.

Ponadto 15 stycznia 2015 roku zostały zarejestrowane w KRS zmiany w statucie Banku, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie 22 grudnia 2014 roku w zakresie implementacji Zasad ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.

Statut jest dostępny na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. pod adresem www.pocztowy.pl.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy