Ankieta

Polityka kredytowa

Grupa aktualizowała politykę kredytową w wyniku okresowych przeglądów procesu kredytowego, w tym pod kątem zgodności z przepisami zewnętrznymi oraz konieczności aktualizacji parametrów ryzyka kredytowego. W związku z wprowadzeniem przez KNF Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance dokonano dodatkowego przeglądu polityki kredytowej i regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego pod kątem ich zgodności z wymogami Rekomendacji.

Klienci detaliczni

W obszarze portfela kredytów klientów detalicznych, wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

  • weryfikację metodyki ustalania minimalnych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego przyjmowanych przy wyliczaniu zdolności kredytowej,
  • przeprowadzenie weryfikacji polityki prawnych zabezpieczeń kredytów dedykowanych klientom detalicznym, w tym zaostrzenie wymogu ustanawiania zabezpieczenia kredytu dla wybranej grupy klientów z wysokim profilem ryzyka,
  • zmianę poziomu wartości parametru ryzyka oceny jakościowej uwzględnianego przy ocenie zdolności
  • kredytowej klientów detalicznych ubiegających się o ekspozycję kredytową niezabezpieczoną hipotecznie.

Okresowo przeprowadzano aktualizację pozostałych parametrów ryzyka oraz wykazu dokumentów finansowych i formalno-prawnych wymaganych do wyliczenia zdolności kredytowej.

Klienci instytucjonalni

W obszarze portfela kredytów klientów instytucjonalnych, zgodnie z przyjętą strategią realizowano kolejne inicjatywy mające na celu usprawnienie procesu kredytowego oraz metod zarządzania ryzykiem kredytowym klientów z segmentu Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonego przeglądu procesu kredytowego oraz analizy portfela zweryfikowano metodologię oceny ryzyka kredytowego klientów prowadzących uproszczoną księgowość. Działania te miały na celu ujednolicenie zasad oceny ryzyka kredytowego oraz optymalizację procesu kredytowego.

Windykacja

W obszarze windykacji w 2014 roku Grupa wdrożyła aplikacje wspierające procesy odzyskiwania należności. Ponadto w obszarze prewindykacji zawarto umowy z zewnętrznymi podmiotami windykacyjnymi na obsługę zobowiązań nieterminowych. Rozpoczęcie współpracy z firmami zewnętrznymi ma na celu optymalizację procesu prewindykacji oraz skracanie okresów utrzymywania się zaległości w spłacie kredytów.

W obszarze windykacji Grupa sprzedała dwa pakiety wierzytelności kredytowych. Nabywcami pakietów zostały głównie fundusze sekurytyzacyjne, które w toku przeprowadzonych postępowań przetargowych zaoferowały najkorzystniejsze ceny. Łącznie w wyniku realizacji tych transakcji Bank sprzedał wierzytelności kredytowe o wartości nominalnej kapitału 13,6 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów 8,1 mln zł. W związku z przeprowadzonymi dwoma transakcjami sprzedaży Bank zmniejszył odpis (w ujęciu bilansowym) z tytułu utraty wartości tych aktywów o 12,4 mln zł i uzyskał łączny wynik na poziomie 1,9 mln zł.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy