Ład korporacyjny

Działalność organów korporacyjnych Banku

Walne Zgromadzenie
Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku w Bydgoszczy lub w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Banku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz przysługuje jej prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Ponadto w określonych przypadkach prawo zwołania Walnego Zgromadzenia lub żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. 30 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A., polegające na dostosowaniu do zmian Statutu Banku Pocztowego, a także w celu dostosowania treści ww. Regulaminu do standardów spółki publicznej.

Sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.
Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Statut przewiduje, że począwszy od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej według szczegółowych zasad określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Banku wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Tryb podejmowania uchwał przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych, a także Statut. Zapisy Statutu opisują sposób powoływania członków Rady Nadzorczej spośród akcjonariuszy, w tym zasad reprezentowania poszczególnych akcjonariuszy w składzie tego organu oraz zasad wyboru członków niezależnych, ich liczby oraz warunków, jakie powinni spełniać.

W dniu 30 czerwca 2015 roku w Statucie Banku zostały wprowadzone zmiany dotyczące ograniczenie prawa głosowania akcjonariuszy w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Banku w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie), takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.
Ograniczenie prawa głosowania, nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, byli uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji reprezentujących więcej niż 20% ogólnej liczby głosów istniejących w Banku (lub ich następców prawnych), z zastrzeżeniem, że jeżeli w którymkolwiek momencie udział akcjonariusza objętego wyłączeniem spadnie poniżej 20% ogólnej liczby głosów istniejących w Banku (lub ich następców prawnych), to taki akcjonariusz będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów, chociażby jego udział w ogólnej liczbie głosów istniejących w Banku (lub ich następców prawnych) ponownie przekroczył 20%.
Postanowienia dotyczące ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy stosuje się od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku.

Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 • udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również powzięcie uchwał w sprawach:

 • powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
 • zmiany statutu,
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 • zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
 • umarzania akcji i warunków tego umarzania,
 • tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych,
 • emisji obligacji,
 • wyboru likwidatorów,
 • innych sprawach wniesionych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą,
 • ustalania zasad wynagradzania i określania warunków zatrudniania Prezesa Zarządu, tak długo jak liczba akcji Poczty Polskiej S.A. w kapitale zakładowym Banku przekracza 50% lub jest to wymagane przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 • zatwierdzania Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej.

W 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 15 kwietnia. Podczas tego Zgromadzenia reprezentowane było 100% kapitału zakładowego. W trakcie obrad podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego w 2014 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego za 2014 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego w 2014 roku,
 • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2014 rok,
 • podziału zysku Banku Pocztowego za 2014 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 • w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej.

W ciągu 2015 roku odbyły się ponadto 5 Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń. W ich trakcie przyjęto m.in. uchwały w sprawie:

 • podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym,
 • w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Banku oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Banku,
 • zmian Statutu,
 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • uchwalenia Zasad ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.,
 • uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 • podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii C1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym,
 • podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym, w której to uchwale Walne Zgromadzenie uchyliło uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku),
 • zatwierdzenia Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej,
 • ustanowienia nowego programu emisji obligacji.

Rada Nadzorcza
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organem zarządzającym i nadzorczym Banku są odpowiednio Zarząd i Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Skład
Rada Nadzorcza składa się: do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku - z 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku - z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Poczta Polska S.A. (lub jej następca prawny), z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami Rada Nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.
Zapisy Statutu opisują szczegółowo również sytuację, dotyczącą spadku liczby członków Rady Nadzorczej.
W każdym przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż liczba ustalona zgodnie z zapisami Statutu, Zarząd Banku jest zobowiązany niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie 14 dni zwołać Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby ustalonej.

Zapisy Statutu opisują sposób powoływania członków Rady Nadzorczej spośród akcjonariuszy do dnia dematerializacji akcji oraz od dnia dematerializacji akcji, w tym zasad reprezentowania poszczególnych akcjonariuszy w składzie tego organu oraz zasad wyboru członków niezależnych, ich liczby oraz warunków, jakie powinni spełniać.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W przypadku wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w toku kadencji, mandat osoby nowo wybranej wygasa wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

X kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku.
Do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz Poczta Polska S.A. (lub jej następca prawny), zaś Wiceprzewodniczącego - wyznacza akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. (lub jego następca prawny) spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz Poczta Polska S.A. (lub jej następca prawny) spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie Sekretarza.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład X kadencji Rady Nadzorczej Banku Pocztowego przedstawiał się następująco i nie uległ zmianie do dnia sporządzenie niniejszego sprawozdania:

 • Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Jakub Papierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Piotr Michalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Paweł Borys - Członek Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Czyżak - Członek Rady Nadzorczej,
 • Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej,
 • Janusz Wojtas - Członek Rady Nadzorczej.

Kompetencje członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Jerzy Jóźkowiak
– pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od marca 2011 roku.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1984 roku jako pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej (ówcześnie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki), gdzie pracował do 1990 roku. W latach 1990-1993 współpracował i doradzał w zakresie transakcji handlu zagranicznego na rzecz spółek prywatnych. Od 1993 roku do 1999 roku sprawował kolejno funkcje Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji oraz Wiceprezesa Zarządu w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. w Łodzi, a także Prezesa Zarządu PBG Funduszu Inwestycyjnego sp. z o.o. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora wykonawczego w Banku Pekao S.A., które zajmował do 2001 roku. W strukturach Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. i Banku Pekao S.A. odpowiadał za obszary księgowości, rachunkowości, informacji zarządczej, skarbu, ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego, restrukturyzacji oraz domu maklerskiego. W latach 2002-2008 Jerzy Jóźkowiak pracował w BRE Banku S.A., gdzie zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Banku ds. Finansów, Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości Ddetalicznej, Dyrektora Finansowego, Dyrektora ds. Bankowości Detalicznej oraz Członka Zarządu. Jednocześnie, w latach 2002-2003 Jerzy Jóźkowiak pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku „Częstochowa” S.A. Od stycznia 2010 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce MNI S.A. W okresie od marca2011 roku do stycznia 2016 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Poczta Polska. Z Bankiem związany jest od 2011 roku, od kiedy sprawuje funkcję członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jerzy Jóźkowiak ukończył w 1983 roku Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, uzyskując tytuł magistra ekonomii. W latach 1987-1988 odbył staż naukowy na Wydziale Prawa i Nauk o Państwie Uniwersytetu w Zurychu.

Jakub Papierski – pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od marca 2011 roku.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w ProInvest International i Domu Maklerskim ProCapital, gdzie pełnił funkcje konsultanta oraz analityka. Od 1996 roku do 1997 roku sprawował obowiązki analityka sektora bankowego w CAIB Creditanstalt Investment Bank, następnie zaś pełnił funkcję starszego analityka sektora bankowego w Deutsche Bank. W latach 2001-2003 Jakub Papierski wykonywał obowiązki Dyrektora Wykonawczego ds. Finansów i prokurenta w Banku Pekao S.A. Od 2003 roku do 2009 roku piastował funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., a następnie pełnił tę samą funkcję w Allianz Bank Polska (od maja 2009 roku do lutego 2010 roku). Od marca 2010 roku Jakub Papierski zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w PKO BP. Członek rad nadzorczych m.in. PKO TFI, PTE PKO, PKO Leasing, PKO Faktoring, PKO Bank Hipoteczny, Kredobank.

Jakub Papierski ukończył w 1996 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra. W 1997 roku został wpisany do rejestru SFA w Wielkiej Brytanii. W 2000 roku uzyskał licencję Chartered Financial Analyst (CFA) wydaną przez Association Mangement and Research (AIMR) w USA (obecnie: CFA Institute).

Piotr Michalski – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od lipca 2011 roku, a od sierpnia 20111 jest jej  Sekretarzem.

Piotr Michalski rozpoczął swoją karierę w spółce Solidarność Chase D.T. Bank S.A., gdzie pracował w latach 1993-1994. W 1994 roku objął stanowisko starszego konsultanta w spółce Warszawska Grupa Konsultingowa sp. z o.o., następnie zostając jej współwłaścicielem. Od stycznia 2000 roku do marca 2001 roku, Piotr Michalski sprawował funkcje specjalisty ds. zarządzania finansami w Grupie Zarządzającej FINLEX-Management sp. z o.o. Od kwietnia 2001 roku do października 2002 roku związany był z Kredyt Lease S.A., gdzie początkowo zajmował stanowisko głównego specjalisty, a następnie stanowisko Dyrektora Działu Ryzyka. Od 2002 roku Piotr Michalski piastował funkcje doradcy Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Banku. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Controllingu i Informacji Zarządczej w BRE Banku S.A., które zajmował do 2010 roku. Od kwietnia 2010 roku do czerwca 2011 roku Piotr Michalski wykonywał obowiązki Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Bankowym Funduszu Leasingowym S.A. Od lipca 2011 roku do stycznia 2016 roku pełnił funkcję członka Zarządu ds. Finansowych w Poczcie Polskiej. Z Bankiem związany jest od 2011 roku, od kiedy sprawuje funkcję członka i sekretarza Rady Nadzorczej.

Piotr Michalski odbył studia na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, który ukończył w 1993 roku uzyskując tytuł magistra. W latach 2012-2013 brał udział w Advanced Management Program na IESE Business School Uniwersytetu Navarry.

Paweł Borys – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od marca 2011 roku.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku jako analityk rynku akcji i ekonomista w Domu Inwestycyjnym Erste Securities Polska S.A. W latach 2001-2004 pełnił funkcję asystenta w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 roku do 2005 roku był związany z podmiotami z grupy Deutsche Bank – DWS Polska TFI S.A. i Deutsche Asset Management S.A., piastując w nich kolejno funkcje analityka rynku akcji, zarządzającego rynkiem akcji oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji. W 2005 roku Paweł Borys objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a następnie Wiceprezesa Zarządu w spółce AKJ Capital S.A. W latach 2007-2010 piastował funkcję Prezesa Zarządu w AKJ Investment TFI S.A. Od czerwca 2010 roku Paweł Borys pracuje w PKO BP S.A., gdzie początkowo pełnił obowiązki doradcy Prezesa, a od października 2010 roku Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Korporacji i Inwestycji. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Analiz i Strategii.

Paweł Borys ukończył w 2001 roku Wydział Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Mariusz Czyżak – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od marca 2012 roku.

Mariusz Czyżak karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w Poczcie Polskiej, gdzie do 2001 roku kierował pracami biura Rady Poczty Polskiej. Od stycznia 2001 roku do marca 2002 roku Mariusz Czyżak był zatrudniony w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji na stanowisku naczelnika wydziału organizacyjnego. W latach 2002-2006 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Biura Administracji i Kadr w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Od 2004 roku do 2008 roku. Mariusz Czyżak wykładał w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Od 2006 roku wykonuje obowiązki Dyrektora Generalnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialnego za zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, finansów publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE. Od 2010 roku pełni także funkcję adiunkta w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.

Mariusz Czyżak jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na którym w 1997 roku ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji uzyskując tytuł magistra, a w 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W 2000 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i marketing prowadzone przez Instytut Marketingu i Reklamy Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, w 2001 roku studia na kierunku organizacja i zarządzanie prowadzone przez Wojskową Akademię Techniczną, a w 2003 roku studia na kierunku kontrola, nadzór i audyt wewnętrzny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku ukończył studia z zakresu MBA na Uczelni Łazarskiego. W 2012 roku Mariusz Czyżak uczestniczył w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami według metodyki „Prince2®” w zakresie APMG International uzyskując certyfikaty Prince2® Foundation i Prince2® Practitioner. Brał również udział w szeregu szkoleń, m.in. z zakresu: zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej i w projektach, analizy finansowej, kontroli zarządczej w finansach publicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Bogusław Grabowski – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od lipca 2009 roku.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku, jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Łódzkim, z którym związany był do końca 2013 roku. W 1989 roku Bogusław Grabowski objął stanowisko głównego specjalisty Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi S.A. Od lutego do lipca 1993 roku sprawował w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi obowiązki wicewojewody odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze, nadzór właścicielski oraz restrukturyzację regionu łódzkiego. W latach 1991-1997 Bogusław Grabowski wykonywał kolejno obowiązki Doradcy Prezesa, Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu w LG Petrobank S.A. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim. Od 2004 roku piastował funkcję Prezesa Zarządu w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym – Skarbiec S.A. (do 2006 roku), a następnie pełnił tę samą funkcję w: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 2006 roku do 2012 roku), Skarbiec Asset Management Holding S.A. (od 2006 roku do 2013 roku) oraz Skarbiec Holding sp. z o.o. (od 2012 roku do 2013 roku).

Bogusław Grabowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończył w 1984 roku uzyskując tytuł magistra, oraz University of Windsor w Kanadzie, który ukończył w 1991 roku. W 1993 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 1988 roku ukończył Podyplomowe Studium Języka Angielskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1992-1993 uczestniczył w warsztatach szkoleniowych Financial Markets Part1&2 prowadzonych przez Austrian Bankers College International, a w 2003 roku ukończył Seminar on Overview of Financial Sector Issues and Analysis organizowane przez World Bank Financial Sector Learning Program.

Janusz Wojtas – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od lipca 2011 roku.

Janusz Wojtas rozpoczął karierę zawodową w Łódzkim Banku Rozwoju S.A., przejętym następnie przez Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A., gdzie od maja 1992 roku do grudnia 1993 roku pełnił obowiązki w Departamencie Ekonomiki Banku oraz w Departamencie Gospodarki Pieniężnej, obejmując ostatecznie stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu. W latach 1994-1998 Janusz Wojtas związany był z Powszechnym Bankiem Gospodarczym S.A. (należącym od 1996 roku do grupy kapitałowej Pekao), gdzie zajmował kolejno stanowiska specjalisty, menadżera klienta, Zastępcy Dyrektora i Dyrektora w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw. Od początku 1999 roku do marca 2005 roku sprawował funkcje dyrektorskie w PKO BP. W latach 2005-2008 piastował funkcję Członka Zarządu w BRE Banku S.A., gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad obszarem bankowości korporacyjnej. Od czerwca 2011 roku do stycznia 2016 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w Poczcie Polskiej, odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad pionem sprzedaży, pionem rozwoju usług pocztowych, pionem rozwoju usług finansowych, pionem usług biznesowych. Z Bankiem związany jest od 2011 roku, od kiedy sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej.

Janusz Wojtas w 1992 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. W 2008 roku ukończył Advanced Management Program w ramach IESE Business School przy Uniwersytecie Navarra.

Sposób funkcjonowania
Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Podejmowanie uchwał w powyższych trybach nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej
Porządek obrad i problematyka poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej w 2015 roku ustalana była przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wynikała z bieżącej działalności Banku, w tym obejmowała sprawy wnoszone z inicjatywy Zarządu Banku oraz z inicjatywy Członków Rady Nadzorczej.

Decyzje Rady Nadzorczej formułowane były w postaci uchwał, ustaleń, opinii w odniesieniu do wniosków Zarządu Banku oraz materiałów informacyjnych prezentowanych przez Bank.

Komitet Audytu
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.
Komitet Audytu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i Regulaminu Komitetu Audytu.
Członków Komitet Audytu powołuje spośród swoich członków Rada Nadzorcza, która uchwala jego regulamin.
Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Komitetu Audytu z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, pozostawiając go w składzie Komitetu Audytu i powierzyć tę funkcję innemu Członkowi Komitetu Audytu.
Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Banku.
Komitet Audytu sprawuje swoje funkcje kolegialnie.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie bezstronności i niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku.

Zgodnie z regulaminem Komitetu Audytu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą 12 listopada 2015 roku, Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego, którego wyznacza Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Obecnie takie wymagania spełnia Bogusław Grabowski, przewodniczący Komitetu Audytu.
Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu Audytu z zastrzeżeniem, że posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się przed opublikowaniem przez Bank rocznych, półrocznych oraz dwóch kwartalnych sprawozdań finansowych - za pierwszy oraz za trzeci kwartał. W przypadkach szczególnych dodatkowe posiedzenie Komitetu Audytu może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Audytu. Gdyby Przewodniczący Komitetu nie mógł z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, zwołuje je inny członek Komitetu Audytu wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu. Posiedzenia Komitetu mogą być zwołane także na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, Zarządu Banku, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora Banku, w szczególności w przypadku eskalacji przez kierującego komórką audytu wewnętrznego istotnych kwestii spornych z Zarządem Banku. Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali właściwie zaproszeni. Komitet Audytu może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
Komitet Audytu obraduje w składzie co najmniej połowy swoich członków (quorum). Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W przypadkach koniecznych Komitet Audytu, z inicjatywy Przewodniczącego lub innego członka Komitetu Audytu wyznaczonego przez Przewodniczącego, może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego X kadencji do składu Komitetu Audytu Banku Pocztowego.: Bogusława Grabowskiego, Pawła Borysa, Piotra Michalskiego oraz wyznaczyła Bogusława Grabowskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Skład Komitetu Audytu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

 • Bogusław Grabowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • Piotr Michalski - Członek Komitetu Audytu,
 • Paweł Borys - Członek Komitetu Audytu.

Komitet ds. Nominacji (poprzednia nazwa Komitet ds. mianowań)
Komitet ds. Nominacji jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego, który wspiera działania Rady Nadzorczej Banku Pocztowego.
Komitet jest powoływany na daną kadencję Rady Nadzorczej i składa się co najmniej z trzech osób wybieranych w formie Uchwały Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, którego wyznacza Rada Nadzorcza spośród członków Komitetu.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu, na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rady Nadzorczej.
Każdy członek Komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Komitetu z funkcji Przewodniczącego Komitetu, pozostawiając go w składzie Komitetu i powierzyć tę funkcję innemu członkowi Komitetu.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej.
Komitet sprawuje swoje funkcje kolegialnie.
Rada Nadzorcza uchwala regulamin Komitetu.

Do zadań Komitetu ds. Nominacji należy w szczególności:

 • ocena kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Banku Pocztowego,
 • ocena osób pełniących funkcje Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Banku Pocztowego.

Komitet ds. Nominacji dokonuje oceny kwalifikacji kandydata na Prezesa lub Członka Zarządu oraz osób już piastujących swoje funkcje w następujących sytuacjach:

 • przy wyborze nowego składu Zarządu, w odniesieniu do kandydatów,
 • przy wnioskowaniu do KNF o zezwolenie na prowadzenie rozszerzonej działalności przez Bank, w odniesieniu do osób już piastujących swoje funkcje,
 • w przypadkach zaistnienia nowych okoliczności opisanych w Polityce doboru i oceny Członków Zarządu, w odniesieniu do osób już piastujących swoje funkcje.

Komitet ds. Nominacji odbywa posiedzenia w przypadku gdy jest to wymagane z uwagi na planowane zmiany w składzie Zarządu, w przypadku zakończenia kadencji Zarządu oraz w innych przypadkach określonych w Polityce doboru i oceny Członków Zarządu.. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu ds. Nominacji lub Zarządu Banku. W sytuacji gdy Przewodniczący Komitetu nie może z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, zwołuje je inny członek Komitetu ds. Nominacji wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu. Posiedzeniom Komitetu ds. Nominacji przewodniczy Przewodniczący Komitetu a pod jego nieobecność – członek Komitetu ds. Nominacji wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji.
Komitet ds. Nominacji obraduje w składzie co najmniej 2 członków. Oceny Komitetu zapadają w formie decyzji bezwzględną większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego X kadencji do składu Komitetu ds. Nominacji Jerzego Jóźkowiaka, Jakuba Papierskiego, Janusza Wojtasa oraz wyznaczyła Jerzego Jóźkowiaka na jego Przewodniczącego.
12 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany do regulaminu Komitetu ds. Nominacji.
Skład Komitetu ds. Nominacji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

 • Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji,
 • Jakub Papierski - Członek Komitetu ds. Nominacji,
 • Janusz Wojtas - Członek Komitetu ds. Nominacji.

W 2015 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Komitet ds. Nominacji odbył 4 posiedzenia.

Komitet Due Diligence
Rada Nadzorcza powołuje uchwałą Komitet Due Diligence składający się z co najmniej 3 członków, w tym co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Radę Nadzorczą, co najmniej jednego członka Zarządu wskazanego przez Zarząd, dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej lub osoby wskazanej przez Dyrektora.
Przewodniczącym Komitetu Due Diligence jest członek Rady Nadzorczej.
W przypadku, w którym Rada Nadzorcza deleguje do Komitetu Due Diligence więcej niż jednego członka Rady, wskazuje ona w uchwale o utworzeniu Komitetu Due Diligence, który z członków Rady pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Due Diligence.
Decyzje Komitetu Due Diligence zapadają zwykłą większością głosów. Do trybu prac Komitetu Due Diligence stosuje się odpowiednio postanowienia statutu Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także obowiązujący w Banku regulamin Rady Nadzorczej. Decyzje Komitetu Due Diligence podlegają na jego wniosek zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku w drodze uchwały.
Zadania Komitetu Due Diligence określone zostały w Zasadach organizacji i zarządzania badaniem due diligence
w Banku Pocztowym.
Ponadto w ramach Rady Nadzorczej Banku nie zostały ukonstytuowane inne Komitety.

Zarząd
Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu
Zgodnie ze Statutem Banku, Zarząd składa się z co najmniej 3 do 5 osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu w tym Wiceprezes Zarządu, Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz władać językiem polskim. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. W przypadku Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu. Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji, działając zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z Polityką doboru i oceny Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. Powołanie dwóch Członków Zarządu Banku: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

Skład
Skład Zarządu Banku Pocztowego na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 • Szymon Midera – Prezes Zarządu,
 • Paweł Spławski – Wiceprezes Zarządu,
 • Hubert Meronk – Członek Zarządu,
 • Michał Sobiech – Członek Zarządu.

16 stycznia 2015 roku Pan Tomasz Bogus złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2015 roku. 16 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Szymonowi Miderze wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu wynikających z regulacji wewnętrznych Banku Pocztowego od 20 stycznia 2015 roku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu Pana Szymona Midery na funkcję Prezesa Zarządu Banku. W dniu 24 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Szymona Midery na to stanowisko. W związku z powyższym Pan Szymon Midera pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 25 marca 2015 roku.

12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Huberta Meronk do składu Zarządu Banku Pocztowego IX kadencji i powierzyła Panu Hubertowi Meronk pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego od 12 lutego 2015 roku.

12 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Spławskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Michał Sobiech złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 29 lutego 2016 roku.
W dniu 17 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza zadecydowała o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie do składu Zarządu Banku IX kadencji – Pani Magdaleny Nawary, jako nadzorującej obszar ryzyk istotnych.

Z dniem 01 marca 2016 roku Pani Magdalena Nawara objęła funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialnego za obszar ryzyk istotnych, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2015 roku. W dniu 23 lutego 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie Pani Magdaleny Nawara na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego.
Zgodnie z zakresem nadzoru Członków Zarządu Banku Pani Magdalena Nawara Członek Zarządu objęła obszar Ryzyka i Operacji, natomiast Pan Paweł Spławski Wiceprezes Zarządu objął obszar Biznesu, Finansów i Skarbu.
W związku z powyższym skład Zarządu IX kadencji według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia się następująco:

 • Szymon Midera - Prezes Zarządu,
 • Paweł Spławski - Wiceprezes Zarządu,
 • Hubert Meronk - Członek Zarządu,
 • Magdalena Nawara - Członek Zarządu.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Członków Zarządu

Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

 

Szymon Midera – Prezes Zarządu

Odpowiada za obszar zarządzania strategicznego. Pełni funkcję Prezesa Zarządu od 25 marca 2015 roku. Wcześniej, od lipca 2008 roku, Wiceprezes Zarządu odpowiadający za obszar biznesu i sprzedaży, marketing oraz skarb. Przez 7 lat związany z BRE Bankiem, m.in. jako Dyrektor Biura Marketingu i Rozwoju Biznesu mBanku (2007-2008) oraz Wicedyrektor Departamentu Marketingu i Relacji Inwestorskich BRE Banku (2005-2007).

Ekspert bankowości detalicznej z ponad 10-letnim doświadczeniem, był odpowiedzialny m.in. za:

- transformację Banku Pocztowego, z banku rozliczeniowego w bank uniwersalny,
- akwizycję ponad 1 mln klientów Banku Pocztowego w latach 2009-2014,
- 4 krotny wzrost liczby ROR Banku Pocztowego do ponad 900 tys.
- budowę sieci Mikroodziałów Banku Pocztowego (ponad 260 placówek tego typu),
- opracowanie koncepcji sprzedaży kredytów hipotecznych Banku Pocztowego w oparciu o mobilnych doradców,
- przygotowanie i realizację strategii marketingowej mBanku oraz nadzór nad jej realizacją w Polsce, Czechach i na Słowacji,
- udział w rozwoju sieci mBanku: mKiosków i Centrów Finansowych,
- nadzór nad sprzedażą mBanku w Internecie oraz strategią CRM,

przygotowanie projektu rebranding’u BRE Banku oraz koncepcji i realizacji nowej placówki korporacyjnej banku.

Absolwent etnologii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również Executive MBA Program w PAM Center na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego organizowanego przy współpracy z Towson University oraz Robert H. Smith School of Business, jak również Advanced Management Programme, INSEAD, we francuskim Fontainebleau.

Paweł Spławski – Członek Zarządu

 

Paweł Spławski – Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za obszar biznesu i skarbu. Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w listopadzie 2015 roku, a na stanowisko Członka Zarządu w maju 2014 roku.
Z Bankiem związany od września 2011 roku, jako Dyrektor Zarządzający Pionu Finansów. W trakcie pracy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego odpowiadał za rachunkowość, controlling i hurtownię danych, zarządzanie aktywami i pasywami, a także część funkcji operacyjnych.
Wcześniej przez 4 lata (2007-2011) pracował w GetBank S.A., m.in. jako Dyrektor Departamentu Controllingu (2008-2011). Swoją karierę zawodową rozpoczął i na 7 lat związał z PwC, gdzie zajmował się doradztwem dla sektora finansowego. Posiada 15 letnie doświadczenie w obszarze bankowości, dzięki czemu reprezentuje wysokie kompetencje w zakresie: finansów, optymalizacji operacyjnych i kosztowych oraz analityki wspierającej działania biznesowe.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowych Studiów Controllingu Bankowego prowadzonych przez Warszawski Instytut Bankowości. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz Financial Risk Manager przyznawane przez Global Association of Risk Professionals. W 2014 roku ukończył Program Rozwoju Kadry Kierowniczej prowadzony przez Ican Institute. Edukację managerską kontynuował na INSEAD Business School, gdzie w 2015 roku został absolwentem Advanced Management Progamme.

Hubert Meronk – Członek Zarządu

 

Hubert Meronk – Członek Zarządu

Odpowiada za obszar wsparcia biznesu, czyli informatykę, administrację i logistykę. Powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku dnia 12 lutego 2015 roku.
Hubert Meronk posiada ponad 15–letnie międzynarodowe doświadczenie w doradztwie, planowaniu i zarządzaniu obszarem usług IT oraz rozwoju IT.
Jest absolwentem studiów magisterskich w Norwegii oraz USA – Master of Computer Science. Przez ponad 20 lat mieszkał i pracował w Norwegii i USA, realizując w tym czasie projekty dla spółek w USA, Islandii, Norwegii oraz Szwecji. W latach 1997-2000 w Cap Gemini Norway pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w Oslo i był odpowiedzialny za kierowanie doradztwem biznesowo–technologicznym. W latach 2000-2003 prowadził w Norwegii własną firmę doradczą.
Od 2003 roku mieszka w Polsce. Na rynku polskim zajmował się realizacją projektów strategicznych IT, przeprowadzaniem centralizacji informatyki na dużą skalę oraz wdrożeniem architektury korporacyjnej w sektorze finansowym. Pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego odpowiadał za obszar IT oraz strategię informatyki w firmach takich jak PKO BP, BOŚ Bank, LOT, T-Systems Polska. Od 2011 roku prowadził własną działalność doradczą realizując usługi doradcze dla CGI Polska, ABC Data, BPS TFI, PGE Dom Maklerski oraz PwC Polska.

Michał Sobiech – Członek Zarządu

 

Magdalena Nawara – Członek Zarządu

Odpowiada za obszar ryzyka oraz operacji. Powołana na stanowisko Członka Zarządu Banku dnia 01 marca 2016 roku.
Z Bankiem związana od lutego 2011 roku, początkowo na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Rynkowego, Operacyjnego i ICAAP. W roku 2012 objęła funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Ryzyka odpowiadając m.in. za: wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem wspierającej realizacje inicjatyw biznesowych,  zapewnienie efektywnego systemu podejmowania decyzji kredytowych, prewindykacji, windykacji i restrukturyzacji wierzytelności, proces ICAAP a także wdrażanie rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie ryzykiem  kredytowym, płynności, rynkowym i operacyjnym. Funkcję Członka Zarządu objęła w marcu 2016 roku. Wcześniej przez ponad 10 lat (1999-2011) pracowała w Banku BPH w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności m.in. na stanowisku Kierownik Zespołu Ryzyka Rynkowego, Płynności i Kontrolingu Operacji Skarbowych  uczestnicząc w procesach fuzji i podziału Banku.
Wieloletnie doświadczenie zdobyte w bankowości pozwalają jej na efektywne zarządzanie procesami, operacjami i ryzykiem w ramach prowadzonych przez Bank projektów a także na optymalizowaniu obszaru ryzyka w ofercie produktowej adresowanej do bazy klienckiej Banku Pocztowego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunku finanse i bankowość.

Kompetencje
Zarząd kieruje Bankiem i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku i regulaminu Zarządu.
Realizując swoje funkcje Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, a w szczególności:

 • określa strategię Banku,
 • ustala zasady polityki cenowej,
 • ustala roczny plan finansowy,
 • ustala zasady polityki zatrudniania i wynagradzania,
 • uchwala regulamin Zarządu,
 • uchwala regulamin organizacyjny Banku,
 • ustanawia prokurentów,
 • projektuje oraz zapewnia działanie systemu zarządzania,
 • podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, lub w tym zakresie udziela pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa do poszczególnej czynności w odniesieniu do lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych,
 • uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym:
  • zasady polityki w zakresie zarządzania ryzykiem,
  • zasady kontroli wewnętrznej,
  • zasady zarządzania kapitałem, w tym szacowania kapitału wewnętrznego,
  • polityki zmiennych składników wynagrodzeń,
 • ustala ogólny poziom ryzyka ponoszonego przez Bank oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,
 • uchwala założenia polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
 • uchwala procedury wewnętrzne Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
 • uchwala zasady polityki informacyjnej Banku.

Sposób funkcjonowania
Zarząd działa na podstawie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Członków Zarządu zgodnie z kolejnością zastępstw ustaloną uchwałą Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy rozpatrywaniu spraw osobistych członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się i są protokołowane w języku polskim. W przypadku udziału w posiedzeniu członków zarządu nie władających językiem polskim, zapewnia się udział tłumacza.

W 2015 roku Zarząd uczestniczył w 55 posiedzeniach Zarządu. W ramach swoich prac, Zarząd Banku koncentrował się głównie na pracach związanych z dokapitalizowaniem Banku oraz aktualizacją założeń strategicznych, w tym na zmianie modelu biznesowego, jak również na dostosowaniu najważniejszych dla strategii Banku nowych kierunkach rozwoju Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.
W wyniku prowadzonych prac Zarządu została wypracowana nowa wizja i strategia rozwoju Banku Pocztowego w latach 2015-2018 i został zaktualizowany Plan Finansowy Banku na rok 2015, obydwa dokumenty zostały zatwierdzone pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

Równolegle prowadzone były działania związane z transformacją wewnętrzną Banku, dzięki wdrażaniu nowej kultury organizacyjnej, tzw. KOD-u, opartej o zmianę w sposobie myślenia i działania pracowników, zapewniającej w konsekwencji skuteczne wdrażanie strategii i osiąganie określonych celów strategicznych.
W zakresie poruszanych zagadnień, Zarząd przeprowadził reorganizację struktury Banku dostosowując ją tym samym do modelu docelowego.
Jednocześnie, Zarząd aktywnie uczestniczył w pracach związanych z rozwojem usług bankowości mobilnej oraz monitorował realizację oraz postęp prac pozostałych projektów strategicznych Banku.
Do przedmiotu rozpatrywanych przez Zarząd zagadnień należał także zakres tematów wnoszonych na posiedzenia Rady Nadzorczej Banku oraz pod obrady Walnych Zgromadzeń, w tym zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy.
Realizując swoje funkcje statutowe w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, Zarząd aktywnie uczestniczył w procesie zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym, a także zarządzał poszczególnymi rodzajami ryzyka w ujęciu skonsolidowanym, tj. zarówno na poziomie Banku oraz w ujęciu całej Grupy.
Obszerny katalog spraw prezentowanych na posiedzeniach Zarządu stanowiły okresowe raporty i sprawozdania z nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu obszarów działania Banku, a także zmiany dostosowawcze przepisów wewnętrznych do wymogów regulacyjnych oraz dobrych praktyk bankowych, w tym zmian prawa bankowego i ustaw okołobankowych w 2015 roku.

W Banku działają następujące Komitety:

 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (KZAP),
 • Komitet Kredytowy Banku (KKB),
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego (KRO),
 • Komitet Organizacji Priorytetów Inicjatyw Informatycznych (KOPI),
 • Komitet Odwołań Kredytowych (KOK),
 • Komitet Zarządzania Portfelem Projektów (KZPP),
 • Komitet ds. Architektury IT (KAIT).

Powołane w Banku Komitety opierają swoją działalność na podstawie przyjętych przez Zarząd Banku regulaminów. W regulaminie każdego Komitetu, co do zasady opisane są zadania i kompetencje, w ramach których działa Komitet.
W składzie osobowym następujących Komitetów znajdują się Członkowie Zarządu: Komitet Kredytowy Banku, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego oraz Komitet ds. Architektury IT.

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku
W 2015 roku łączna kwota wynagrodzeń (rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie) wypłaconych Członkom Zarządu Banku i Rady Nadzorczej wyniosła 1,8 mln zł wobec 1,5 mln zł w poprzednim roku.

Zasady przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu
W Banku Pocztowym Członkowie Zarządu mogą otrzymać nagrody roczne, zgodnie z Ustawą z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2013 roku w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.
Wyżej wymienione Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 – 4 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Zgodnie z przepisem wykonawczym, w przypadku Banku Pocztowego:

 • wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu składa do Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza,
 • nagrodę roczną dla Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu przyznaje organ właściwy dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy, czyli Rada Nadzorcza.

Przepisy wykonawcze regulują ogólne zasady przyznawania nagród. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny:

 • osiągnął dodatni wynik finansowy lub znacząco zmniejszył stratę netto,
 • efektywnie realizował zadania i cele statutowe,
 • terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 • uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, z którym nie rozwiązano umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Papiery wartościowe wyemitowane przez Bank będące w posiadaniu Członków Zarządu
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności, Członkowie Zarządu nie posiadali żadnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank